Kirjasto etätyön ja itseopiskelun tukena

Helsingin yliopiston kirjasto palvelee opiskelijoita, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa myös verkossa. Tältä sivulta löydät tietoa mm. kirjaston elektronisista kokoelmista ja erilaisista asiantuntijapalveluista.
Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Kirjaston asiantuntijoiden yhteystiedot löydät kirjaston verkkosivuilta ja Helsingin yliopiston henkilöhausta.

 

E-ai­neis­tot apu­na it­seo­pis­ke­lus­sa ja etä­työs­sä

Kirjaston elektroniset kokoelmat ovat kaikkien yliopistolaisten käytössä etäyhteydellä paikasta riippumatta.

E-aineistoja voivat käyttää Helsingin yliopiston tutkijat, opettajat, opiskelijat ja henkilökunta, sekä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat. E-aineistojen käyttö etänä kirjaston toimipaikkojen ulkopuolelta edellyttää yliopiston käyttäjätunnusta.

Lue lisää e-aineistojen käytöstä kirjaston verkkosivuilta.

Tie­don­han­kin­nan opetus ja oh­jaus

Poikkeustilan aikana voit opiskella tiedonhakua verkkokurssien, oppimateriaalien ja oppaiden avulla.

Tie­don­han­kin­nan etä­oh­jaus

Jos tarvitset ohjausta tiedonhakuun tai aineistojen käyttöön, voit varata ajan etäohjaukseen. Löydät etäohjauksen valmistautumisohjeet ja linkin ajanvarauslomakkeeseen ohjesivulta.

We­bi­naa­rit

Voit selata kirjaston kurssivalikoimaa Opiskelijan ohjeissa.

Kau­ko­lai­nat ja muu ai­neis­ton ti­laus

Asiakkaiden kaukopalvelutilaukset ja hankintaehdotukset pyritään hoitamaan normaalisti. Poikkeustilanne voi kuitenkin aiheuttaa rajoituksia.

Lue lisää aineiston tilaamisesta, kaukopalvelusta ja hankintaehdotuksesta sivulta: Tilaa aineistoa

Tut­ki­musai­neis­to­jen hal­lin­nan tuki ja kou­lu­tuk­set

Re­search Data Ma­na­ge­ment ba­sics -luen­not

Aineistonhallinnan luennot (RDM basics) toteutetaan verkossa zoomilla. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille, joten ilmoittaudu koulutukseen ensin.

Aka­te­mian haut ja ai­neis­ton­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma

Hakujen yhteydessä järjestettävissä webinaareissa ja työpajoissa käydään läpi Suomen Akatemian aineistonhallintaan liittyvää ohjeistusta. Katso lisätietoja kurssisivuilta.

Data Ma­na­ge­ment Plan -oh­jauk­set

Datanhallinnan työpajojen (DMP workshops) lisäksi yliopiston datatuki tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa aineistonhallintasuunnitelmien tekemisessä. Ota yhteyttä: datasupport@helsinki.fi

Hel­sin­gin yli­opis­ton da­ta­tu­ki

Yliopiston datatuki palvelee Helsingin yliopiston tutkijoita tutkimusdatanhallinnan kysymyksissä. Ole yhteydessä sähköpostitse: datasupport@helsinki.fi

Ope­tuk­sen ja op­pi­mi­sen avoi­muus

Kirjasto tukee opetuksen ja oppimisen avoimuutta poikkeustilanteessa.

Op­pai­ta ja oh­jei­ta

Miten voin hyödyntää avointen oppimateriaalien ja kurssikirjojen käyttöä opetuksessa? Missä voin julkaista oppimateriaalejani avoimesti?

Kirjaston avoimen tieteen asiantuntijat ovat laatineet ohjeita avoimista oppimateriaaleista.

Miten aineistoja voi käyttää etäopetuksessa? Kopioston sivuilla on tietoa opetuksen kopiointiluvasta.

Pal­ve­lu­ja ja työ­ka­lu­ja

Helsingin yliopiston digitaalisesta julkaisuarkistosta löydät avoimesti saatavilla olevia kurssikirjoja.

Etsitkö oppimateriaaleja tai haluatko jakaa oman oppimateriaalisi muille? CSC:n palvelu on tarkoitettu digitaalisten oppimateriaalien hakemiseen ja tallentamiseen.

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa Editori-palvelun avoimien lehtien julkaisualustaksi ja työkaluksi julkaisukäytäntöjen oppimiseen.

Finna.fi:n sivustolla on aineistopaketteja ja tehtäväideoita mm. peruskoulun ja lukion opettajille.

Ins­pi­raa­tio­ta ope­tuk­seen

Think Open Digest -verkkolehden korkeakoukuopettajille suunnattu teemanumero kokoaa yhteen avoimeen opetukseen ja oppimiseen liittyviä artikkeleita, palveluja, työkaluja, oppaita ja suosituksia.

Kysy ope­tuk­sen ja op­pi­mi­sen avoi­muu­des­ta

Onko sinulla kysyttävää avoimista oppimateriaaleista tai kurssikirjoista? Tarvitseko neuvontaa opetuksen ja oppimisen avoimuuden kysymyksissä? Haluatko jakaa oman avoimen oppimisen vinkkisi? Ota kirjaston asiantuntijoihin yhteyttä verkkolomakkeella.

Avoin jul­kai­se­mi­nen, jul­kai­su­met­riik­ka ja nä­ky­vyys­pal­ve­lut

Tut­ki­jan pal­ve­lut ver­kos­sa ja etä­nä

Kirjaston avoimen julkaisemisen, datanhallinnan, biblio- ja altmetriikan sekä raportoinnin palvelut ovat yliopistolaisten käytössä.

Asiantuntijamme tavoitat puhelimitse, sähköpostitse tai verkossa (Teams-puhelu tai chat).

Verk­ko­kou­lu­tuk­set ja -oh­jauk­set