Hyllyluokitus - Viikki

Viikin kampuskirjaston kirjakokoelmat (muut kuin kurssikirjat) on ryhmitelty aiheen mukaan hyllyihin. Hyllyluokitus seuraa UDC-luokituksen antamia suuntaviivoja.

Hyl­ly­luo­ki­tus nu­me­ro­jär­jes­tyk­ses­sä
001 Tiede ja tutkimus
02 Kirjastotoimi. Tietopalvelu
1 Filosofia. Logiikka
159.9 Psykologia
3 Yhteiskuntatieteet
31 Tilastotiede. Väestötiede
316 Sosiologia. Sosiaalipsykologia
33 Kansantaloustiede. Työ
339 Kauppa. Kuluttaja
339.96 Kehitysapu. Kehitysmaat
34 Oikeus. Lainsäädäntö
36 Sosiaaliturva. Asuminen
37 Kasvatus. Opetus
378 Yliopistot. Korkeakoulut
39 Kansatiede. Naisen asema
502 Luonnonsuojelu
502.4 Luonnonsuojelualueet
502.7 Uhanalaiset lajit
504 Ympäristönsuojelu
504.7 Biodiversiteetti. Luonnon monimuotoisuus
51 Matematiikka
52 Tähtitiede. Geodesia
53 Fysiikka
54 Kemia
543 Analyyttinen kemia
547 Orgaaninen kemia
547.9 Luonnonaineet
55 Geologia. Mineralogia
551.46 Merentutkimus
551.5 Meteorologia. Klimatologia
556 Hydrologia
56 Paleontologia
561 Paleobotaniikka. Siitepölytutkimus
57 Biologia. Biologiset tieteet
57(091) Biologian historia
57.08 Biologinen tekniikka
574 Ekologia
574.3 Populaatioekologia
574.5 Hydrobiologia. Limnologia
574.9 Biogeografia
575 Perinnöllisyystiede
575.1 Perinnöllisyys
575.2 Muuntelu
575.8 Evoluutio. Kehitys
576 Solubiologia. Sytologia
577 Biokemia
578 Virologia
579 Mikrobiologia
579.6 Soveltava mikrobiologia. Elintarvikemikrobiologia
579.8 Systemaattinen bakteriologia
58 Kasvitiede
581.1 Kasvifysiologia
581.4 Kasvianatomia
581.5 Kasviekologia
581.6 Etnobotaniikka. Ekonominen kasvitiede
581.9 Kasvimaantiede. Flora
582 Kasvisystematiikka
582.2/.3 Itiökasvit. Cryptogamae
582.23/.27 Levät. Algae.
582.28/.29 Sienet. Fungi. Jäkälät. Lichenes.
582.31/.34 Sammalet. Bryophyta
59 Eläintiede
591.1 Eläinfysiologia
591.4 Eläinanatomia. Morfologia
591.5 Eläinekologia
591.51 Etologia. Eläinten käyttäytyminen
591.6 Soveltava eläintiede. Talouseläintiede
591.8 Histologia. Kudosoppi
591.9 Eläinmaantiede. Fauna
592/595 Selkärangattomat. Invertebrata
592/599 Systemaattinen eläintiede
595.3 Äyriäiset. Crustacea
595.4 Hämähäkkieläimet. Arachnida
595.7 Hyönteiset. Insecta
596 Selkärankaiset. Vertebrata
597 Kalat. Pisces
598.1 Matelijat. Reptilia. Sammakkoeläimet. Amphibia
598.2 Linnut. Aves
599 Nisäkkäät. Mammalia
61 Lääketiede
61(091) Lääketieteen historia
611/612 Anatomia. Fysiologia
613 Terveysoppi
613.2 Ravitsemus
614 Julkinen terveydenhoito. Sosiaalifarmasia
615 Farmasia. Lääkeaineoppi
615.014 Farmasian teknologia
615.015 Farmakodynamiikka. Biofarmasia
615.03/.06 Kliininen farmakologia. Sivuvaikutukset
615.07 Lääkeanalyysit
615.15(091) Farmasian historia
615.2 Lääkeaineet: päävaikutus
615.3 Lääkeaineet: alkuperä
615.9 Toksikologia. Myrkytykset
616 Patologia. Immunologia
619 Eläinlääketiede
619 (091) Eläinlääketieteen historia
619:578 Eläinlääketieteellinen virologia. Eläinten virustaudit
619:579.62 Eläinlääketieteellinen mikrobiologia ja bakteriologia. Eläinten bakteeritaudit
619:591.69 Eläinlääketieteellinen parasitologia ja entomologia
619:612.017 Eläinten allergia. Eläinlääketieteellinen immunologia
619:612.4 Eläinlääketieteellinen endokrinologia. Umpieritys
619:615 Eläinlääketieteellinen farmakologia
619:615.8 Eläinten fysikaalinen hoito. Terapiat
619:615.9 Eläinlääketieteellinen toksikologia. Eläinten myrkytykset
619:616 Eläinlääketieteellinen patologia
619:616-07 Eläintautien diagnostiikka. Taudinmääritys
619:616-073 Eläintautien fysikaaliset taudinmääritysmenetelmät 
(elektro-, radio- ja röntgendiagnostiikka)
619:616-08 Eläinten hoitotiede ja sairaanhoito-oppi
619:616-089.5 Eläinanestesiologia
619:616.1/.14 Eläinten sydän- ja verisuonitaudit
619:616.15 Eläinten veritaudit. Hematologia
619:616.3 Eläinten ruoansulatuselimet ja niiden taudit
619:616.5 Eläinten ihotaudit. Dermatologia
619:616.7 Eläinten tuki- ja liikuntaelimet ja niiden taudit
619:616.8 Eläinten hermoston taudit. Neurologia
619:616.9 Eläinten tartuntataudit
619:617.5 Eläinlääketieteellinen kirurgia
619:617.7 Eläinten silmätaudit
619:618 Eläinten synnytysoppi
62 Tekniikka. Teollisuus. Insinööritieteet
628 Ympäristötekniikka
630 Metsätalous
630.1 Metsäekologia
630.17 Puulajit
630.2 Metsänhoito
630.3 Metsäteknologia
630.4 Metsätuhot
630.5 Metsänarviointi
630.6 Metsätalouden suunnittelu, hallinto ja talous
630.7 Metsäteollisuuden talous. Metsäntuotteiden markkinat
630.8 Metsäteollisuustuotteet ja metsäntuotteet
630.9 Metsätalous ja yhteiskunta
631 Maatalous. Maataloushistoria
631.1 Maatalousekonomia. Maatalouspolitiikka
631.3 Maatalousteknologia. Maatalousrakentaminen
631.4 Maaperä. Kasvinravitsemus
632 Kasvinsuojelu
633 Kasvinviljely. Kasvinjalostus
634/635 Puutarhatiede. Puutarhatalous
636 Kotieläintalous. Kotieläinjalostus
638 Mehiläishoito
639.1 Riistanhoito. Metsästys
639.2 Kalatalous. Kalastus
64 Kotitalous. Laitostalous
641 Ruokatalous. Ruoan valmistus
65 Liiketalous. Henkilöstöhallinto
664 Elintarviketieteet
681.3 Tietojenkäsittely. Tietotekniikka
69 Talonrakennus. Rakentaminen
7 Taide
71 Aluesuunnittelu. Maisemanhoito
72 Arkkitehtuuri. Rakennustaide
8 Kielitiede. Kirjallisuus
801 Sanakirjat
9 Historia. Maantiede; yleistä
91 Maantiede
92 Henkilöhistoria
Kä­si­kir­jo­jen hyl­ly­luo­ki­tus
502 Luonnonsuojelu. Kansallispuistot. Uhanalaiset lajit
504 Ympäristö. Ympäristönsuojelu
57 Biologia
574 Ekologia. Hydrobiologia. Biogeografia
575 Perinnöllisyystiede. Evoluutio
577 Biokemia. Molekyylibiologia. Biotekniikka
579 Mikrobiologia
58 Kasvitiede
581.9 Kasvimaantiede. Kasvistot
582 Kasvisystematiikka. Kasviryhmät
59 Eläintiede
592/599 Eläinsystematiikka. Eläinryhmät
595.7 Entomologia
598.2 Ornitologia
61 Lääketiede
613.2 Ravitsemus
615 Farmasia. Lääkeaineoppi
615.014 Farmasian teknologia
615.015 Farmakodynamiikka. Biofarmasia
615.07 Lääkeanalyysit
615.11 Farmakopeat, standardit
615.2 Lääkeaineet: päävaikutus
615.3 Lääkeaineet: alkuperä
615.4 Lääkevalmisteet
615.9 Toksikologia. Myrkytykset
616 Patologia. Immunologia
619 Eläinlääketiede
62 Tekniikka
630 Metsätalous
630.17 Puulajit
631 Maatalous
632 Kasvinsuojelu
633 Kasvinviljely. Kasvinjalostus
634/635 Puutarhatalous
636 Kotieläintalous
639 Metsästys. Kalastus. Kalanviljely
64 Kotitalous
65 Liiketalous. Hallinto. Organisaatio
664 Elintarvikeala
681.3 Tietojenkäsittely
71 Alue- ja seutusuunnittelu
8 Kielitiede. Kirjallisuus
91 Maantiede
912 Kartat
914.80 Maantiede. Suomi