Hyllyluokitus - Oikeustiede

Oikeustieteen hyllyluokitus Kaisa-talossa

Oikeustieteen kokoelma sijaitsee Kaisa-talon 4. kerroksessa ja kellarikerroksessa K3.

  • Sijaintitieto Helkassa:
    Hc 4. krs Oikeustiede (kartta)
    Hc K3 Oikeustiede (kartta
01.0 Hakuteokset (4. kerros ja K3)
01.1 Bibliografiat (oikeustiede)
01.2 Hakemistot (oikeustiede)
01.3 Matrikkelit (oikeustiede)
01.4 Tietosanakirjat (oikeustiede)
01.5 Sanakirjat (oikeustiede)
01.6 Tilastot (oikeustiede)
01.7 Lakikirjat
01.8 Asiakirjamallit
01.9 Tutkimuksen ja kirjoittamisen oppaat (oikeustiede)
   
02.0 Suomen virallisaineisto (4. kerros ja K3)
02.1 Säädösvalmistelu (K3)
02.2 Valtiopäiväasiakirjat (4. kerros)
Riksdagshandlingar (K3)
02.3 Asetus/ säädöskokoelma (K3)
02.4 Ahvenanmaan säädökset (K3)
   
03.0 Ulkomainen ja kansainvälinen virallisaineisto (K3)
03.1 Virallisaineisto, Ruotsi
03.11 Ruotsin säädösvalmistelu
03.12 Ruotsin säädöskokoelma
03.2 Virallisaineisto, Norja
03.3 Virallisaineisto, Tanska
03.4 Pohjoismainen yhteistyö
   
04.0 Oikeustapauskokoelmat (4. kerros ja K3)
04.1 Kotimaiset oikeustapauskokoelmat (4. kerros)
04.2 Ulkomaiset oikeustapauskokoelmat (K3)
04.21 Oikeustapauskokoelmat, Ruotsi
04.22 Oikeustapauskokoelmat, Norja
04.23 Oikeustapauskokoelmat, Tanska
04.24 Oikeustapauskokoelmat, Saksa
04.25 Oikeustapauskokoelmat, Iso-Britannia
04.26 Oikeustapauskokoelmat, Sveitsi
04.27 Oikeustapauskokoelmat, Venäjä
04.28 Oikeustapauskokoelmat, USA
04.3 Kansainvälisten tuomioistuinten oikeustapauskokoelmat

4. kerros

  • Kartta
  • Sijaintitieto Helkassa: Hc 4. krs Oikeustiede
05.0 Kokoomateokset
05.1 Juhlakirjat
05.2 Oikeusjärjestykset ja -järjestelmät
   
06.0 Oikeuden yleistieteet
06.1 Oikeushistoria
06.2 Oikeusfilosofia, -teoria
06.3 Oikeussosiologia
06.4 Oikeuspolitiikka ja lainsäädäntötiede
06.5 Vertaileva oikeustiede
06.6 Oikeusinformatiikka
06.7 Oikeuslingvistiikka
06.8 Oikeustaloustiede
   
07.0 Siviilioikeus
07.1 Velvoiteoikeus
07.11 Sopimusoikeus
07.12 Vahingonkorvausoikeus
07.13 Luotto-oikeus ja maksuvälineet
07.14 Vakuutusoikeus
07.15 Kuljetusoikeus
07.2 Esineoikeus
07.21 Omistusoikeus ja käyttöoikeudet
07.211 Kiinteistöoikeus
07.212 Irtainta koskeva oikeus
07.22 Kirjaamisoikeus
07.23 Rahoitus- ja vakuusoikeus
07.231 Pantti- ja muut vakuusoikeudet
07.232 Erityisrahoitusjärjestelyt
07.24 Aineellinen insolvenssioikeus
07.241 Takaisinsaanti
07.3 Perhe- ja jäämistöoikeus
07.31 Avioliitto- ja muu parisuhdeoikeus
07.32 Lapsioikeus
07.33 Holhousoikeus
07.34 Perintö- ja testamenttioikeus
07.35 Persoonallisuus- ja nimioikeus
   
08.0 Kauppaoikeus
08.1 Yhteisöoikeus
08.11 Osakeyhtiöoikeus
08.12 Muu yhteisöoikeus
08.2 Markkinaoikeus
08.21 Kilpailuoikeus
08.22 Vilpillinen kilpailu
08.23 Kuluttajaoikeus
08.3 Immateriaalioikeus
08.31 Tekijänoikeus
08.32 Patenttioikeus
08.33 Tavaramerkkioikeus
08.34 Mallioikeus
08.4 Elinkeino-oikeus
08.41 Rahoitusala
08.43 Energia-ala
08.44 Kiinteistönvälitysala
08.45 Maaseutuelinkeinot
08.46 Muu elinkeino-oikeus
08.5 Kansainvälinen talousoikeus
   
09.0 Työoikeus
09.1 Työsopimusoikeus
09.2 Kollektiivinen työoikeus
09.21 Työ- ja virkaehtosopimusoikeus
09.22 Yhteistoiminta
09.23 Työriitojen sovittelu
09.3 Työsuojelu
09.31 Työaika- ja vuosilomaoikeus
09.32 Työturvallisuus
09.4 Työllisyys ja työvoimapalvelut
09.5 Sosiaalivakuutus ja -avustukset
09.6 Kansainvälinen työoikeus ja sosiaaliturva
   
10.0 Ympäristöoikeus
10.1 Kiinteistönmuodostus
10.2 Maankäyttö ja rakennettu ympäristö
10.3 Luonnonvarat, vesienkäyttö, maaseutu
10.4 Ympäristönsuojelu
10.5 Kansainvälinen ympäristöoikeus
   
11.0 Kansainvälinen yksityisoikeus
11.1 Kansainvälinen kauppa- ja kuljetusoikeus
11.2 Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus
   
12.0 Rikosoikeus
12.1 Rikosoikeuden yleiset opit
12.2 Rikosten lajit
12.3 Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä
12.4 Kansainvälinen ja eurooppalainen rikosoikeus
12.5 Rikosoikeuden lähitieteet
12.51 Kriminologia
12.52 Kriminaalipolitiikka
12.53 Kriminalistiikka
   
13.0 Prosessioikeus
13.1 Riitaprosessi
13.2 Rikosprosessi
13.3 Todistusoikeus
13.4 Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät
13.41 Välimiesmenettely
13.42 Sovittelu
13.5 Oikeudenkäyntikulut ja oikeusapujärjestelmä
13.6 Insolvenssioikeus
13.61 Velkavastuun toteutus, maksukyvyttömyyden sääntely
13.62 Konkurssi
13.63 Ulosotto
13.64 Yksityishenkilön velkajärjestely
13.65 Yrityksen saneeraus
13.66 Kansainvälinen insolvenssioikeus
13.7 Kansainvälinen prosessioikeus
   
14.0 Valtiosääntöoikeus
14.1 Perus- ja ihmisoikeudet
14.2 Eduskunta, parlamentarismi ja puoluejärjestelmä, osallistumisjärjestelmät
14.3 Hallitusvallan organisointi ja toiminta, keskushallinto
14.4 Lakien säätäminen
14.5 Laillisuusvalvonta
14.6 Ulkopoliittinen päätöksenteko ja kansainväliset suhteet
14.7 Valtiontalous/budjettioikeus
14.8 Ahvenanmaan itsehallinto
   
15.0 Hallinto-oikeus
15.1 Hallintomenettely
15.2 Hallintolainkäyttö
15.3 Kunnallisoikeus
15.4 Sosiaalioikeus
15.5 Virkamiesoikeus
15.6 Informaatio-oikeus
15.61 Julkisuus
15.62 Tietosuoja
15.7 Poliisioikeus
15.8 Kirkko-oikeus
   
16.0 Finanssioikeus
16.1 Vero-oikeus
16.11 Tulo- ja varallisuusvero
16.12 Verotusmenettely
16.13 Ennakkoperintä
16.14 Perintö- ja lahjavero
16.15 Arvonlisävero
16.16 Tulli ja muut välilliset verot
16.17 Leimavero ja varainsiirtovero
16.18 Kansainvälinen vero-oikeus
16.2 Finanssihallinto-oikeus
   
17.0 EU-oikeus
17.1 EU-oikeuden perusteet (oikeuslähteet, yms)
17.11 EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmä
17.12 EU:n tuomioistuimet
17.2 Aineellinen EU:n oikeus
17.21 EU-kilpailuoikeus
17.22 Sisämarkkinaoikeus
17.3 Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö
17.31 Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
17.32 Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa
   
18.0 Kansainvälinen oikeus
18.1 Kansainvälisen oikeuden osapuolet
18.2 Kansainväliset sopimukset
18.3 Ihmisoikeudet
18.4 Aseelliset konfliktit ja turvallisuus
18.5 Vesi, ilma, avaruus
18.6 Riitojen rauhanomainen ratkaisu
   
19.0 Muut oikeudenalat
19.1 Sukupuoli ja oikeus
19.2 Lääkintä- ja bio-oikeus
19.3 Urheiluoikeus
19.4 Viestintäoikeus

China Law Center Collection (kartta, 4. kerros)