Hyllyluokitus - Kumpula

Kampuskirjaston kirjakokoelmat on sijoitettu hyllyyn seuraten ACM-, MSC- ja UDC- luokitusten antamia suuntaviivoja.

Kirjaston kirjakokoelmat on sijoitettu hyllyyn seuraten ACM-, MSC- ja UDC- luokitusten antamia suuntaviivoja.

0 Yleistä
001.2 Oppaita
001.89 Tiedepolitiikka
001.92 Tieteen popularisointi
004 Tietojenkäsittelytiede
004.01 General literature
004.02 Hardware
004.03 Computer system organization
004.04 Networks
004.05 Software and its engineering
004.06 Theory of computation
004.07 Mathematics of computing
004.08 Information systems
004.09 Security and privacy
004.10 Human-centered computing
004.11 Computing methodologies
004.12 Applied computing
004.13 Social and professional topics
504 Ympäristötieteet
51 Matematiikka
51.00 Matematiikka
51.00.30 Matematiikan filosofia
51.03 Logiikka, perusteet
51.05 Kombinatorinen analyysi
51.06 Järjestys, lattiisit
51.08 Yleinen algebra
51.11 Lukuteoria
51.12 Kunnat ja polynomit
51.13 Kommutatiivinen algebra
51.14 Algebrallinen geometria
51.15 Lineaarialgebra
51.16 Renkaat ja algebrat
51.17 Epäassosiatiiviset renkaat ja algebrat
51.18 Homologinen algebra, kategoriat
51.20 Ryhmät
51.22 Lien teoria, topologiset ryhmät
51.26 Reaalimuuttujan funktiot
51.28 Mitta ja integroimisteoria
51.30 Funktioteoria
51.31 Potentiaaliteoria
51.32 Useamman kompleksimuuttujan funktiot
51.33 Erikoisfunktiot
51.34 Tavalliset differentiaaliyhtälöt
51.35 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
51.37 Dynaamiset systeemit
51.39 Differenssi- ja funktionaaliyhtälöt
51.40 Sarjat, jonot
51.41 Approksimaatiot
51.42 Fourier-analyysi
51.43 Abstrakti harmoninen analyysi
51.44 Integraalitransformaatiot
51.45 Integraaliyhtälöt
51.46 Funktionaalianalyysi
51.47 Operaattoriteoria
51.49 Variaatiolaskenta
51.51 Geometria
51.52 Konveksit joukot
51.53 Differentiaaligeometria
51.54 Yleinen topologia
51.55 Algebrallinen topologia
51.57 Monistot ja solukompleksit
51.58 Analyysi monistoilla
51.60 Todennäköisyyslaskenta
51.62 Tilastotiede
51.65 Numeeriset menetelmät
51.90 Operaatiotutkimus ja matemaattinen ohjelmointi
51.91 Matemaattinen taloustiede ja peliteoria
51.93 Säätöteoria
51.94 Informaatioteoria, automaattien teoria
519.6 Laskennalliset menetelmät
52 Tähtitiede, geodesia, kaukokartoitus, GIS
52 Tähtitiede
52.7 Radioastronomia
520 Instrumentointi ja menetelmät
521 Taivaanmekaniikka
523 Aurinkokunta
524 Maailmankaikkeus
524.3 Tähdet
524.5 Tähtienvälinen aine
524.8 Kosmologia
528 Geodesia
528.8 Kaukokartoitus
528.9 GIS
53 Fysiikka
53.01 Fysiikan taulukot
53.05 Mittausmenetelmät
530.1 Fysiikan peruslait ja matemaattinen fysiikka
530.12 Suhteellisuusteoria
530.145 Kvanttiteoria
531 Mekaniikka
531.3 Dynamiikka
532 Hydrodynamiikka
533.9 Plasmafysiikka
534 Mekaaniset värähtelyt, akustiikka
535 Optiikka ja laserfysiikka
536 Termodynamiikka
537 Sähködynamiikka
539.12 Alkeishiukkasfysiikka
539.14 Ydinfysiikka
539.18 Atomi- ja molekyylifysiikka
539.2 Kondensoituneen aineen fysiikka
54 Kemia, mineralogia
541.1 Fysikaalinen kemia
541.28 Radiokemia
541.6 Polymeerikemia
543 Analyyttinen kemia
543.42 Spektroskopia
544.18 Kvanttikemia
544.3 Termodynamiikka
544.4 Kinetiikka
546 Epäorgaaninen kemia
547 Orgaaninen kemia
548 Kidetiede
549 Mineralogia
55 Geologia ja sen lähitieteet, meteorologia
55.01 Analyysimenetelmät
55.08 Aluegeologia (Pohjoismaat)
55.14 Aluegeologia (Eurooppa)
55.15 Aluegeologia (Aasia)
55.16 Aluegeologia (Afrikka)
55.17 Aluegeologia (Amerikka)
550.3 Geofysiikka
550.34 Seismologia
550.38 Geomagnetismi
550.4 Geokemia
550.42 Isotooppigeologia
551 Yleinen geologia
551.21 Vulkanologia
551.23 Geodynamiikka
551.243 Rakennegeologia
551.305.1 Sedimentologia
551.32 Glasiologia
551.4 Geomorfologia
551.46 Oseanografia
551.5 Meteorologia
551.509 Sään ennustaminen
551.51 Ilmakehän koostumus
551.52 Ilmakehän säteily
551.55 Tuuli
551.57 Ilman kosteus
551.58 Klimatologia
551.59 Erilaiset ilmiöt
551.7 Historiallinen geologia
552 Petrologia
553 Malmigeologia
556 Hydrologia
556.3 Hydrogeologia
56 Paleontologia
57 Biologiset tieteet
573 Biologia (yleinen ja teoreettinen biologia)
574 Ekologia
574.9 Biogeografia
577.3 Biofysiikka, lääketieteellinen fysiikka
62 Insinööritieteet, tekniikka ja teollisuus
62 Insinööritieteet ja tekniikka
620.1 Materiaalifysiikka
620.9 Energiatalous
621.039 Ydinteknologia
621.38 Elektroniikka
622 Rakennusgeologia
623.459 Kemialliset aseet
711 Aluesuunnittelu
91 Maantiede
91 Maantiede yleensä
911.2 Luonnonmaantiede
911.3 Kulttuurimaantiede
911.331 Talousmaantiede
911.332 Poliittinen maantiede
911.338 Matkailu, matkailumaantiede
911.375 Kaupunkimaantiede
911.8 Metodiikka
912 Kartografia
913 Aluemaantiede yleensä
914 Eurooppa
914.7 Venäjä
914.8 Pohjoismaat
914.80 Suomi
915 Aasia
916 Afrikka
917 Pohjois-Amerikka
918 Etelä-Amerikka
919.16 Napamaat
919.9 Australia ja Oseania
93 Tieteen historia
93.004 Tietojenkäsittelytieteen historia
93.51 Matematiikan historia
93.53 Fysiikan historia
93.539 Fysiikan elämäkerrat
93.54 Kemian historia
93.55 Geologian historia
93.91 Maantieteen historia
99 Oppikirjat, opetus
99.51 Matematiikan oppikirjat
99.511 Matematiikka, lukion yms. oppikirjat
99.53 Fysiikan oppikirjat
99.531 Fysiikka, lukion yms. oppikirjat
99.54 Kemian oppikirjat
99.541 Kemia, lukion yms. oppikirjat
99.91 Maantieteen oppikirjat
990 Kasvatus, opetus, koulutus