Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Suunnitteletko hakevasi geotieteiden tohtoriohjelmaan (GeoDoc)? Hienoa! Valitsemme uusia tohtoriopiskelijoita viidesti vuodessa, joten merkitse hakupäivämäärät muistiin, valmistaudu ajoissa ja lue valintakriteerit ennen hakemuksen jättämistä.
Hakuajat

Ohjelmaan valitaan uusia tohtoriopiskelijoita viidesti vuodessa: kahdesti keväällä, kerran kesällä ja kahdesti syksyllä.

Lukuvuoden 2023-2024 hakuajat:

 • 1.-14.9.2023
 • 1.-14.11.2023
 • 17.-31.1.2024
 • 3.-16.4.2024
 • 15.-25.7.2024 (vain Helsingin yliopistosta valmistuneille hakijoille).

Lukuvuoden 2024-2025 hakuajat:

 • 4.-17.9.2024
 • 6.-19.11.2024
 • 8.-21.1.2025
 • 2.-15.4.2025
 • 21.-31.7.2025 (vain Helsingin yliopistosta valmistuneille hakijoille)

Huomioi, että haku päättyy klo 15 Suomen aikaa

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden voi saada ainoastaan hakumenettelyn kautta. Ohjelmaan ei voi hakea ennalta määrättyjen hakuaikojen ulkopuolella.

 

 

Kuka voi hakea?

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten lisäksi tohtoriohjelma edellyttää, että hakijat täyttävät seuraavat ehdot:

 • Hakemus täyttää ohjausjärjestelyille asetetut vähimmäisvaatimukset (katso valintakriteerit). Hakemuksessa nimetyiltä ohjaajilta ja vastuuhenkilöltä vaaditaan suostumus tehtävässä toimimiseen.
 • Aiemmin suoritettu tutkinto liittyy suunniteltuun tutkimusaiheeseen ja haun kohteena olevaan tieteenalaan. Tutkinnon katsotaan liittyvän aiheeseen ja alaan, kun siihen sisältyy riittävästi opintoja oppiaineessa, jonka voidaan katsoa muodostavan sopivan pohjan väitöskirjan suunnitellun aiheen mukaisille jatko-opinnoille.
 • Hakuperusteena käytettyyn tutkintoon sisältyvät opinnot on suoritettu, arvosteltu ja rekisteröity hakuajan loppuun mennessä. Tästä säännöstä ei poiketa. Opinto-oikeuden saaneiden hakijoiden on esitettävä virallisen tutkintotodistuksensa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ennen heille tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

Ainoastaan muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset etenevät tohtoriohjelman akateemiseen arviointiin.

Ohjelmaan hyväksytyt hakijat saavat oikeuden suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi myöntää:

 • matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tai
 • humanistinen tiedekunta

Huomaa, että ohjausjärjestelyjen on sovelluttava valitsemaasi kohdetutkintoon ja kotitiedekuntaan. Vastuuhenkilölläsi on oltava toistaiseksi voimassa oleva tai pitkäaikainen työsuhde hakusi kohteena olevassa tiedekunnassa.

 

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Korkealuokkaisen ohjauksen järjestäminen on keskeinen valintakriteeri. Aloita asiaan liittyvät järjestelyt tutustumalla ohjaajiimme. Voit myös pyrkiä aloittamaan yhteistyön ohjaajiemme kanssa osallistumalla joka vuosi järjestettävään aiesopimushakuun.

Tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksessa kuvatut ohjausjärjestelyt täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • Sinulla on vähintään yksi ohjaaja, joka on suorittanut tohtorintutkinnon, ja vastuuhenkilö (professori, 2. kauden apulaisprofessori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti). 
 • Vastuuhenkilöllä on toistaiseksi voimassa oleva tai pitkäaikainen työsuhde hakusi kohteena olevassa tiedekunnassa.
 • Lisäksi geotieteiden tohtoriohjelman jokaisella tohtoriopiskelijalla on oma seurantaryhmä. Lisätietoja geotieteiden tohtoriohjelman seurantaryhmistä on Opiskelijan ohjeissa.
 • Liitä hakemukseesi siinä mainittujen ohjaajasi/ohjaajiesi ja vastuuhenkilön allekirjoittama sitoumus (PDF) (englanniksi). 

Jos kukaan ei ole lupautunut toimimaan ohjaajanasi, et valitettavasti ole hakukelpoinen.

Seurantaryhmä pitää muodostaa 6 kuukauden sisällä opinto-oikeuden saamisesta.

Huomaa, että mahdollisten ohjaajien alustava suostumus toimia ohjaajana ei rajoita tohtoriohjelman päätöksentekoa. Hakemusten arviointi perustuu niiden kokonaisvaltaiseen laatuun, eivätkä käytettävissä olevat ohjausresurssit yksinään ole tae tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä.

Tohtoriohjelmalle osoitetut hakemukset tulee laatia yhdessä suunnitellun, ohjelmaa edustavan ohjaajan kanssa. Geotieteiden tohtoriohjelma järjestää  kerran vuodessa keväisin aiesopimushaun ohjelmasta kiinnostuneille hakijoille, joilla ei ole vielä yhteyksiä ohjaajiin. Parhaiden aiesopimusten laatijoihin otetaan yhteyttä, ja heidän hakemuksensa saatetaan valmiiksi. Lisätietoja aiesopimushausta julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla.

Tutkimussuunnitelman laatua arvioitaessa painotetaan seuraavia tekijöitä:

 • toteuttamiskelpoisuus
 • tieteellinen merkitys
 • sopivuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin
 • rahoitus.

Hakemuksessa esitettyä alustavaa aikataulua arvioitaessa huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että kokopäiväisesti tohtorintutkintoa suorittavan opiskelijan on pyrittävä saamaan väitöskirja valmiiksi ja suorittamaan tutkintoon liittyvät opinnot noin neljässä vuodessa. Ohjaajien odotetaan tukevan tämän tavoitteen saavuttamista.

Hakijan potentiaalia ja motivaatiota arvioidaan tutkimussuunnitelman laadun ja toteuttamiskelpoisuuden sekä aiemman opintomenestyksen ja tutkimuskokemuksen perusteella. Kyky suorittaa opinnot tavoiteajassa arvioidaan opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja rahoitussuunnitelman perusteella. 

Huomio, että opinto-oikeus ei sisällä rahoitusta. Ilmoita rahoitussuunnitelmassasi selkeästi, kuinka aiot rahoittaa tutkimuksesi. Jos aiot rahoittaa tutkimuksesi itse (osa-aikaiset opinnot), ota tämä huomioon aikataulua ja valmistumisvuotta suunnitellessasi. Lue lisää tohtoriopintojen rahoituksesta väitöstutkimuksen rahoitus -verkkosivuilta.

Aiempien opintojen laatua ja soveltuvuutta arvioitaessa painotetaan seuraavia tekijöitä:

 • aiemman tutkinnon soveltuvuus suunniteltuun väitöskirjahankkeeseen
 • aiempi opintomenestys.

Hakemuksen osana olevaa opintosuunnitelmaa arvioitaessa tarkastellaan seuraavia tekijöitä:

 • toteuttamiskelpoisuus
 • soveltuvuus suunniteltuun väitöskirjahankkeeseen.

Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin Opiskelijan ohjeissa (huom! valitse tohtoriohjelma sivuston koulutusohjelmavalikosta). Hakemuksessa esitetty opintosuunnitelma on alustava, eikä siinä tarvitse eritellä yksittäisiä kursseja. Tärkeintä on pohtia, mitkä opinnot tukevat parhaiten väitöskirjahanketta, ja laatia alustava aikataulu näiden opintojen suorittamiseksi.

Kuinka haen?

Oletko jo tutustunut valintakriteereihin? Hienoa! Lue seuraavaksi Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevat ohjeet, joissa kerrotaan, miten laadit ja jätät hakemuksen ja vaadittavat liitteet. Onnea matkaan!

Valintapäätökset

Tohtoriohjelman valintapäätökset perustuvat Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen yleisiin valintakriteereihin sekä ohjelmakohtaisiin täydentäviin kriteereihin, joista kerrotaan tällä sivulla.

Lopullisen valintapäätöksen tekee hakijan tavoitetutkinnon myöntävä tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän ehdotuksen perusteella.

Ennen ehdotuksen tekemistä tohtoriohjelma pyytää kyseiseltä oppiaineelta lausunnon. Oppiaineiden antamat suositukset eivät sido tiedekuntaa ja johtoryhmää näiden tehdessä valintapäätöksiä.

Lisätietoja valintapäätösten aikataulusta on Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevissa ohjeissa.