Hae tutkinnonsuoritusoikeutta

Haluatko tohtoriksi oikeustieteen tohtoriohjelmasta? Hyvä valinta! Meille voit hakea kaksi kertaa vuodessa. Huomioi siis hakuajat, aloita valmistautuminen hyvissä ajoin ja varmista, että olet tutustunut valintakriteereihin ennen hakemista.
Hakuajat

Tohtoriohjelmassamme on kaksi hakuaikaa vuodessa – yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Kevään 2024 hakuaika alkaa 3.4.2024 klo 9.00 ja päättyy 16.4.2024 klo 15.00:
•    Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 6.6.2024 mennessä.
•    Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 19.6.2024 mennessä.
•    Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2024.


Syksyn 2024 hakuaika alkaa 4.9.2024 klo 9.00 ja päättyy 17.9.2024 klo 15.00:
•    Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 21.11.2024 mennessä.
•    Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 5.12.2024 mennessä.
•    Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.1.2025.


Kevään 2025 hakuaika alkaa 2.4.2025 klo 9.00 ja päättyy 15.4.2025 klo 15.00:

•    Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä 19.6.2025 mennessä.
•    Tarjotut opiskelupaikat tulee ottaa vastaan 3.7.2025 mennessä.
•    Hakukierroksella myönnetyt opinto-oikeudet alkavat 1.8.2025.

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi saada ainoastaan valintamenettelyn kautta – hakuaikojen ulkopuolella ohjelmaan ei siis ole mahdollista hakea.

Kuka voi hakea?

Yliopiston yleisten tohtorihakijoiden hakukelpoisuutta ja kielitaitoa koskevien vaatimusten lisäksi tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksesi täyttää seuraavat kriteerit:

  • Hakemuksessa ilmoitettujen ohjausjärjestelyjen tulee täyttää ohjelman asettamat vähimmäisvaatimukset (ks. tarkemmin valintakriteerit) ja sinulla tulee olla hakemuksessa nimettyjen ohjaajien alustava suostumus.
  • Aiemman tutkintosi tulee soveltua pohjaksi suunnitellulle tutkimusaiheelle ja tieteenalalle. Soveltuvaksi katsotaan suoritettu tutkinto tai koulutus, johon sisältyy syventävät opinnot (tai vastaavat) aineessa, joka väitöskirjan aiheen huomioon ottaen soveltuu jatko-opintojen pohjaksi.
  • Kaikkien hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuna, arvosteltuna ja rekisteröitynä hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeuksia tähän sääntöön ei tehdä. Hyväksytyn hakijan tulee voida esittää virallinen tutkintotodistus ennen tarjotun opiskelupaikan vastaanottamista.

Vain muodollisesti kelpoiset hakemukset etenevät tieteellisen arviointiin tohtoriohjelmassa.

 

Tohtoriohjelmaan on mahdollista hakea suorittamaan seuraavaa tavoitetutkintoa:

  • Oikeustieteen tohtori (oikeustieteellinen tiedekunta)

Oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää koti- tai ulkomaisen ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon tai oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle hakijalle, jolla katsotaan olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen ja joka esittää laadukkaan väitöskirjasuunnitelman ja hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Perustelluista syistä opinto-oikeus voidaan myöntää myös muun ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle hakijalle, jonka tutkimusaihe kytkeytyy oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen ja jolla on riittävät valmiudet sellaisen tutkimuksen suorittamiseen.

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Tohtoriohjelman mahdollisuus tarjota korkeatasoista ohjausta ja tukea suunnitellulle tutkimukselle on keskeinen osa valintakriteerejä. Tohtoriohjelma edellyttää, että hakemuksessa ilmoitetut ohjausjärjestelyt täyttävät seuraavat vaatimukset:

Hakijalla tulee olla hakiessaan vähintään yhden väitelleen, pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan olevan ohjaajan alustava suostumus kirjallisena lausuntona. Tohtorikoulutettavalle suositellaan kahta väitellyttä ohjaajaa. Työnohjaajien etsiminen on hakijan itsensä vastuulla. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä tutkimusintressiensä kannalta relevanttiin oppiaineeseen ja keskustella alustavista opinto- ja tutkimussuunnitelmistaan (jotka suositellaan toimitettavan liitteinä keskustelun pohjaksi) sekä väitöskirjan ohjausjärjestelyistä. Hakemuksen eteneminen akateemiseen arviointiin edellyttää, että hakija on löytänyt hakuajan päättymiseen mennessä vähintään yhden väitelleen, pysyvässä tai pidempiaikaisessa työsuhteessa Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan olevan työnohjaajan, joka on puoltanut hakemusta ja suostunut työnohjaajaksi. 

Työnohjaajaksi suostunut opettaja antaa jatkotutkinnon suoritusoikeutta hakeneesta erillisen kirjallisen lausunnon, jossa otetaan kantaa hakijan valmiuksien riittävyyteen sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Tätä alustavaa puoltoa hakemukselle edellytetään hakuvaiheessa.  Työnohjaajan puolto ei sido tohtoriohjelmaa opiskelijavalinnasta päätettäessä.

 

 

 

Tutkimussuunnitelma on hakemuksen tärkein osa. Tutkimussuunnitelmien laatua arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

  • Toteutettavuus
  • Yhteys tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen
  • Tieteellinen merkitys
  • Sopivuus tohtoriohjelman tutkimusprofiiliin

Hakemuksen kokonaisarvioinnissa otetaan lisäksi huomioon mahdolliset julkaisut, mahdollinen tutkimustyötä varten jo hankittu kokemus sekä saatu rahoitus.

Aiempi opintomenestys ja opintosuunnitelman laatu vaikuttavat hakemuksen kokonaisarvioon. Opintomenestystä arvioitaessa otetaan huomioon erityisesti tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansiot ja arvosana. Opintosuunnitelmien arvioinnissa painotetaan erityisesti suunnitelman toteutettavuutta.

Kun arvioidaan muun kuin oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneen hakijan valmiuksien riittävyyttä oikeustieteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen, otetaan edellä mainitun lisäksi huomioon muun muassa hakijan oikeustieteellisissä aineissa harjoittamat opinnot, niiden vaativuus sekä niissä osoitettu opintomenestys, käytännön kokemus oikeustieteen tuntemusta edellyttävistä työtehtävistä sekä aiempien opintojen, tutkimuksen tai muun toiminnan tai tutkimusaiheen kytkeytyminen tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen.

Tohtoriohjelman uusien opiskelijoiden enimmäismäärä vuonna 2024 on 23.

 

Kuinka haen?

Oletko tutustunut ohjelman valintakriteereihin ja valmiina hakemaan? Hienoa! Palaa seuraavaksi takaisin yliopiston yleisiin ohjeisiin tohtorihakijoille, joista löydät kaiken tarvittavan tiedon hakemuksen ja tarvittavien liitteiden valmisteluun ja jättämiseen. Onnea matkaan!

 

Päätöksenteko

Tohtoriohjelman opiskelijavalinnoista päätetään noudattaen yliopiston yleisiä tohtorintutkintoon johtavia valintalinjauksia sekä tällä sivulla esiteltyjä ohjelmakohtaisia tarkentavia valintaperusteita.

Tutkinnonsuoritusoikeuden myöntämisestä päättää tavoitetutkinnosta vastaava tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän esityksen perusteella.

Tohtoriohjelma pyytää päätöksenteon tueksi uusista hakemuksista lausunnon hakemuksissa nimetyiltä ohjaajilta. Tiedekunnan ja tohtoriohjelman johtoryhmän päätöksenteko ei ole sidottu ohjaajien lausunnossaan esittämään kantaan.

Tarkempaa tietoa päätöksenteon aikatauluista löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorihakijoille.