Avoin yliopisto: Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoja
Osa teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen ohjelma tutustuttaa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnolliseen toimintaan sekä teologian soveltamiseen käytäntöön. Tutkimuskohteita ovat myös erilaiset uskonnolliset ilmiöt ja uskontoperinteet sekä niihin liittyvät tavat, uskomukset, kirjoitukset ja instituutiot.

Avoimen yliopiston tarjonnassa olevat opinnot ovat osa Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelmaa. Teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopinnot 60 op vastaavat sisällöllisesti peruskoulun ja lukion ev.lut. uskonnon aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja uskonnon opettajan pätevyydestä.

Opinnot soveltuvat myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Avoimen yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen opintotarjonnassa on tieteenalaan tutustuttava johdantokurssi (2 op), perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op) sekä teologisten kielten opintoja (heprea, kreikka, latina). Tarjonnassa on vaihtelevasti myös joitakin muita koulutusohjelman kursseja. Kaikki opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman mukaisia.

Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt opinnot.

Kurssi on teologian ja uskonnontutkimuksen opintoihin johdatteleva 2 op:n laajuinen tutustumiskurssi. Kurssi sopii kaikille teologian opinnoista kiinnostuneille sekä lukiolaisille.

Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintojen laajuus on 30 op. Opintokokonaisuuteen sisältyvät alla luetellut opintojaksot.
HUOM! Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -opintojaksosta perusopintoihin voidaan sisällyttää vain 5 op:n laajuinen kurssisuoritus.

Perusopintojen kurssit Perusopintoihin sisältyy kuusi 5 op:n laajuista kurssia. tunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen tehtäviä yhteiskunnassatunnistaa teologian ja uskonnontutkimuksen erilaisia tapoja tuottaa tieteellistä tietoa, määritellä uskonnollisia ilmiöitä ja ymmärtää lähestymistapojen mahdollisuuksia ja rajoituksiaosaa erottaa tieteelliset lähestymistavat uskontoon muista lähestymistavoistatunnistaa arkiajattelun ja tutkimuksen tuottaman tiedon perusteita ja erojaosaa suhtautua kriittisesti tietoon ja sen lähteisiin sekä perustella näkemyksensäsaa valmiuksia korkeakouluopintojen edellyttämiin taitoihin kuten kieli- ja tekstitaitoihin, kriittiseen ajatteluun, tutkivaan oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija   osaa kuvailla Raamatun kirjojen sisältöä ja syntyhistoriaa sekä raamatuntutkimuksen keskeisiä kysymyksiä kykenee sijoittamaan Raamatun tekstit osaksi kristinuskon ja juutalaisuuden varhaisvaiheita ja tunnistaa näiden monimuotoisuuden osaa selittää, miten Raamatun tieteellinen tutkimus eroaa muista tavoista lähestyä Raamattua osaa tarkastella Raamattuun liittyviä kysymyksiä kriittisesti ja järjestelmällisesti  pystyy osallistumaan Raamattua käsittelevään keskusteluun Opintojakson suoritettuaan opiskelija  osaa kuvailla kirkkohistorian oppiaineen erityspiirteitä suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin pystyy nimeämään kirkkohistoriallisia aikakausia ja periodisointiin liittyviä kysymyksiäosaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan ja tunnistaa niiden tulkitsemiseen liittyviä kysymyksiätunnistaa kirkkohistoriassa käytettyjä menetelmiä ja näkökulmia sekä osaa tarkastella kriittisesti erilaisten menetelmien vaikutusta historian esittämistapoihinosaa hankkia kirkkohistorian alaan liittyvää tietoa ja käyttää alan tutkimusta Opiskelija tuntee käytännöllisen teologian oppialan määritelmiäosaa tehdä eron uskonnon käytännön harjoittamisen ja uskonnon harjoittamisen tieteellisen tutkimuksen välilläosaa tunnistaa ja pohtia analyyttisesti erilaisia tutkimusnäkökulmia ja -kysymyksiä, joilla tarkastellaan uskonnon käytäntöjä ja ilmenemismuotoja. kehittää tutkivan kirjoittamisen taitoaan.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa systemaattisen teologian lähestymistapoja keskeisiin teologisiin kysymyksiintunnistaa ja pystyy käyttämään ajattelussaan keskeisiä dogmatiikan, ekumeniikan, sosiaalietiikan ja uskonnonfilosofian käsitteitätunnistaa ja pystyy vertailemaan systemaattisen teologian tutkimusperinteitäpystyy lukemaan ja analysoimaan teologisia lähdetekstejä ja käyttämään niiden tarkastelussa systemaattisen teologian lähestymistapojapystyy tarkastelemaan reflektiivisesti omaa osaamistaan, rakentamaan omaa asiantuntijuuttaan ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssi antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihinhahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteitatuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussatuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa. Kurssit järjestetään seuraavasti

Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot vastaavat sisällöllisesti peruskoulun ja lukion ev.lut. uskonnon aineenopettajan pätevyyteen (toinen opetettava aine) vaadittavia opintoja. Lisätietoja uskonnon opettajan pätevyydestä. Opinnot sopivat myös kaikille teologian opinnoista kiinnostuneille.

Aineopinnot ovat laajuudeltaan 30 op (aiemmin 35 op). Jos olet aiemmin suorittanut perusopinnot 25 op:n laajuisina, voit suorittaa aineopintoihin yhden 5 op:n valinnaisen opintojakson lisää, jolloin perus- ja aineopintojen yhteenlasketuksi opintopistemääräksi tulee 60 op.

Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Pakolliset aineopintojen kurssit Suorita neljä pakollista kurssia: Maailman uskontoperinteet 5 op, Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri 5 op, Kristinusko Suomessa 5 op ja Raamattu länsimaisessa kulttuurissa 5 op. Opiskelija kykenee jäsentämään ja erottelemaan maailman uskontoihin liittyvää tietoakykenee myös analysoimaan ja arvioimaan maailman uskontojen tutkimukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä sekä selittämään niiden taustoja ja tulkintoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa reformaation perinteiden ominaispiirteitä ja niiden ilmenemistä modernissa yhteiskunnassaanalysoida reformaation eri aspektejatulkita ja ymmärtää reformaatioajan tekstejähyödyntää reformaatioaikaa koskevaa kirjallisuutta tiedonhaussa. Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin suoritettuaan opiskelija: tuntee suomalaiseen uskonnollisuuteen liittyviä kirkkohistoriallisen, kirkkososiologisen ja uskontotieteellisen tutkimuksen viimeaikaisimpia näkökulmiaosaa arvioida kristinuskon merkitystä suomalaisten elämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa eri aikoinaosaa arvioida erilaisten Suomessa vaikuttavien kristillisten yhteisöjen piirteitä ja suuntauksia paikallisesti ja globaalistiosaa tarkastella kristillisen uskonnollisuuden merkitystä seuraavista näkökulmista: yksilö, yhteisö, yhteiskunta, sukupuoli, sukupolvion harjaantunut itsenäisessä tiedon hankinnassa ja omien tulostensa esittelyssä     Kurssit järjestetään seuraavasti Kyseessä on poikkitieteellinen opintojakso, jossa opiskelija saa välineitä havaita Raamatun vaikutusta niin kulttuurihistoriassa kuin omassa kulttuurissaan. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy joihinkin Raamatun teksteihin, tuntee niiden sisällön ja niihin liittyvät keskeiset tutkimukselliset kysymykset niin hyvin, että opintojakson suoritettuaan hän osaa havainnoida tekstien vaikutushistoriaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri osa-alueillatuntee keskeisiä tulkintakysymyksiä, jotka nousevat Raamatun ajan kulttuurien ja oman aikamme eroistahahmottaa erilaisia uskonnollisia ja kulttuurisia tulkintaperinteitätuntee keskeisiä tulkinta- ja vaikutushistoriallisia malleja Kurssit järjestetään seuraavasti
Valinnaiset aineopintojen kurssit Valitse yksi valinnainen kurssi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Valinnaisten kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: ymmärtää ruoan merkityksen uskontojen ja uskon harjoittamisen sekä eri elämänkatsomusten yhteydessä.pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön osallistumalla ruoan roolia ja merkitystä koskeviin keskusteluihin erityisesti uskontojen, arvojen, yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin näkökulmasta ottaen huomioon globaalin aikakauden haasteita. Opiskelija hahmottaa uskonnontutkimuksen tarjoamia näkökulmia ympäristö- ja kestävyyskysymysten välisten suhteiden tarkasteluunhahmottaa uskontoperinteiden reaktioita ympäristöongelmiin sekä näiden taustalla vaikuttavaa ajatteluaymmärtää uskontoon ja ympäristöön liittyvän tutkimuksen keskeisiä kysymyksenasetteluja, alan historian pääasiallisia vaiheitaosaa soveltaa oppimaansa aihepiirin erityiskysymysten tarkasteluun. Opiskelija tuntee uskonnollisen yhteisön keskeiset sosiologiset määritelmätOpiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia yhteisöihin ja uskonnollisiin yhteisöihinOpiskelija osaa arvioida uskonnollisten yhteisöjen moninaisia merkityksiä (yhteisönä jäsenille, työyhteisönä, yhteisön ulkopuolelle)Opiskelija osaa soveltaa yhteiskuntatieteellisiä teorioita uskonnollisen yhteisön tutkimiseenOpiskelija tuntee osallistuvan havainnoinnin perusteet ja osaa soveltaa sitä uskonnollisen yhteisön tutkimiseen
Syventävä kurssi Valitse yksi syventävä kurssi tarjolla olevista kurssivaihtoehdoista. Syventävänä kurssina voit valita sen, jota vastaavan perustason kurssin olet suorittanut aiemmin. Syventävien kurssien tarjonta saattaa vaihdella vuosittain. Opiskelija osaa muotoilla opettajan tuella ja ohjatusti kurssin (TUK-2602) aineiston pohjalta tutkimuskysymyksenosaa valita kirjoitukselleen näkökulman, joka tukee tutkimuskysymykseen vastaamisessasoveltaa tieteenalan lähestymistapaa tai teoriaa tutkimuskysymyksen käsittelyssäkykenee työskentelemään sovitussa aikataulussaosaa kirjoittaa ohjeiden mukaisen tutkivan esseen Kurssit järjestetään seuraavasti Opiskelija osaa muotoilla kurssin ensimmäisen osion (TUK-2603) sisällön ja kirjallisuuden pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksenosaa valita esseelleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä, ja etsiä tarvittavaa tietoakykenee työskentelemään sovitussa aikataulussaosaa kirjoittaa ohjeiden mukaisen tutkivan esseen  Opiskelija osaa opettajan tuella muotoilla kurssin (TUK-2609) aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksenvalita kirjoitukselleen näkökulman tai lähestymistavan, joka tukee tutkimuskysymykseen vastaamistasoveltaa tieteenalan lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssätyöskennellä sovitussa aikataulussakirjoittaa ohjeiden mukaisen tutkivan esseen   * Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen * Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä * Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä * Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin (TUK-2615) aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksenosaa valita kirjoitukselleen näkökulman tai lähestymistavan, joka tukee tutkimuskysymykseen vastaamistaosaa soveltaa tieteenalan lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssäkykenee työskentelemään sovitussa aikataulussaosaa kirjoittaa ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

Avoin yliopisto järjestää teologian ja uskonnontutkimuksen kandiopintoihin sisältyvien klassisten kielten (heprea, kreikka ja latina) opintoja pääsääntöisesti kesäisin. Kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Teologisten kielten kurssit Teologisten kielten opetus on läsnäoloa vaativaa luento-opetusta. Kurssitarjonta saattaa vaihdella vuosittain. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee heprean kieltä ja sen taustalla olevaa kulttuuria. Opiskelijalla on käsitys heprean kielen luonteesta ja sen kääntämiseen liittyvistä ongelmista. Opiskelija hahmottaa käännöksen tulkinnallisen luonteen ja alkutekstin merkityksen tekstin tulkinnalle. Hän tuntee heprean kielen perusteet, hallitsee perussanaston ja ymmärtää yksinkertaisia lauseita. Opiskelija pystyy käyttämään Vanhan testamentin tieteellisiä kommentaareja. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet siirtyä heprean opintojen toiseen opintojaksoon (heprea II). Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää hepreankielisen Vanhan testamentin tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa tekstin muoto- ja lauseopillisia rakenteita. Hän ymmärtää, mitä keskeisiä ongelmia Vanhan testamentin heprean kääntämiseen liittyy, ja hallitsee heprean keskeisten kieliopillisten rakenteiden tavanomaiset käännösvastineet. Hän hahmottaa käännösten tulkinnallisuutta ja alkutekstiin liittyviä eroja sekä pystyy näkemään seemiläisiä kulttuurivaikutuksia länsimaisessa kulttuurissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut käsityksen kreikan kielestä ja sen taustalla olevasta kulttuuristaymmärtää kreikan kielen roolin teologisen ajattelun ja tieteellisten käsitteiden muodostumisessahahmottaa, kuinka alkukieli vaikuttaa tekstin tulkintaantuntee kreikan kielen perusteet, hallitsee Uuden testamentin perussanastoa ja ymmärtää yksinkertaisia lauseitaon saavuttanut valmiudet siirtyä suorittamaan opintojakson Kreikka II (TUK-484) Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa kääntää kreikankielisen Uuden testamentin tekstejä apuneuvojen avullatuntee ja tunnistaa kreikan keskeisimmät kieliopilliset rakenteetymmärtää, mitä haasteita Uuden testamentin kreikan kääntämiseen liittyykäsittää, että kääntäminen on tulkintaa ja hahmottaa erityyppisiä käännöksiäosaa arvioida kreikan kielen merkitystä teologisen ajattelun muotoutumisessa sekä laajemmin kulttuurissa antiikista aina nykypäivään asti Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee latinan kielen perusteet, hallitsee keskeistä sanastoa sekä teologian erityissanastoa ja ymmärtää ja osaa kääntää yksinkertaisia lauseitaon saanut käsityksen latinan kielen taustalla olevasta kulttuurista sekä latinan vaikutuksesta nykykieliin ja kulttuuriimmeymmärtää latinan kielen roolin teologisen ajattelun ja tieteellisten käsitteiden muodostumisessahahmottaa, kuinka alkukieli vaikuttaa tekstin tulkintaanon saavuttanut valmiudet siirtyä suorittamaan opintojakson Latina II (TUK-486) Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida helppoja latinankielisiä tekstejä apuneuvojen avulla. Hän tuntee ja tunnistaa kielen keskeisimmät muoto-opilliset elementit ja lauseopilliset rakenteet. Opiskelija hallitsee latinan perussanaston sekä keskeisen teologisen erityissanaston ja osaa hyödyntää latinan sanakirjaa ja muita apuvälineitä. Hän ymmärtää, mitä ongelmia latinan kääntämiseen voi liittyä. Opiskelija osaa arvioida latinan kielen kulttuurista merkitystä antiikista aina nykypäivään asti sekä merkitystä teologisen ajattelun muotoutumisessa. Kurssit järjestetään seuraavasti
Muut teologian opinnot Muut teologian opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen aine- ja teemaopintojen kursseja, joita on mahdollista suorittaa oman kiinnostuksen ja valinnan mukaan. Kursseja voi sisällyttää tutkinnossa aineopintoihin tai temaattisten opintojen valinnaisiin kokonaisuuksiin TUK-510 Uskonto, historia ja yhteiskunta 15 op tai TUK-520 Arvot ja globaalin maailman haasteet 15 op. Kurssin suoritettuaan opiskelija: ymmärtää sukupuolen merkityksen uskonnossa ja erityisesti kristinuskon historiassapystyy analysoimaan ja vertailemaan sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksen muutoksia uskonnon kentässä eri aikakausinaosaa tunnistaa ja tutkia sukupuolesta johtuvia tekijöitä uskonharjoituksessa ja käytänteissäosaa arvioida uskontoa, sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevia neuvotteluja eettisestä näkökulmastatunnistaa keskeisimmät uskontoa ja sukupuolta koskevat tutkimustraditiot ja käsitteetosaa pohtia ja soveltaa sukupuolinäkökulmien merkitystä eri konteksteissa Kurssit järjestetään seuraavasti Vaihtelee kursseittain, ilmoitetaan opinto-ohjelmassa Kurssit järjestetään seuraavasti
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

 

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.