Pätevyyden arvioiminen

Dosentin pätevyyden arviointi bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.
Tieteellinen pätevyys

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta edellyttää dosentilta sellaista haettavan dosentuurin alaan kuuluvaa tieteellistä tuotantoa, joka vastaa tieteelliseltä merkitykseltään vähintään kahta hyvää väitöskirjaa. Hakijalta edellytetään myös, että hän pystyy osoittamaan luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilinsa sekä jatkaneensa tutkimustyön tekemistä aktiivisesti.

Tiedekunta toivoo, että sen käyttämät asiantuntijat ilmoittavat lausunnossaan mahdollisimman yksiselitteisesti edellä mainittujen vaatimusten toteutuvan ja hakijan olevan pätevä dosentiksi alallaan. Asiantuntijalausuntojen tulee olla riittävän perusteellisia ja niiden tulee sisältää hakijan tieteellisen tuotannon analysointia.

Opetustaito

Tiedekunnasta dosentuuria hakevien opetustaito arvioidaan kokonaisuutena tiedekuntaneuvoston hyväksymien opetustaidon arviointikriteerien perusteella.Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa kirjallisen lausunnon dosentuuria hakevan opetustaidosta. Opetustaidon arviointiin liittyy opetusnäyte. Opetusnäyte arvioidaan tiedekuntaneuvoston hyväksymien arviointikriteerien mukaisesti. Tiedekunnan dosentilta vaadittu hyvä opetustaito edellyttää, että opetusnäyte kokonaisuutena osoittaa vähintään arviointikriteerien mukaista hyvää tasoa.

Ohje opetusnäytteestä ja opetustaidon arvioinnista

Samaa opetustaidon arviointikriteeristöä käytetään kaikissa opetustaidon arvioinneissatiedekunnassa. Opetustaito arvioidaan kokonaisuutena toimitetun kirjallisen materiaalin sekä opetusnäytteen perusteella.

Yliopistoportfoliota/hakuasiakirjoja tehdessään hakijan on hyvä perehtyä huolellisesti opetustaidon arviointimatriisiin. Hakijan on esitettävä opetusansionsa yliopistoportfoliossaan tai vastaavissa hakuasiakirjoissaan niin, että ne mahdollistavat opetustaidon arviointimatriisin kohtien 1-4 arvioinnin.Ohjeet yliopistoportfolion tekemiseksi

Yliopistoportfolion suositeltu enimmäispituus on 7 sivua, joten itse portfoliossa esitetään asiat yhteenvedonomaisesti ja tarvittaessa liitteissä yksityiskohtaisemmin. Suoritetusta koulutuksesta on esitettävä ajankohta ja koulutuksen järjestäjä. Ohjatut opinnäytetyöt ja osallistuminen jatko-opiskelijoiden ohjaukseen on yksilöitävä ja tarvittaessa esitettävä liitteenä. Kerätystä palautteesta ja sen hyödyntämisestä on esitettävä konkreettisia esimerkkejä.

Opetusnäyte

Opetusnäyte on demonstraatio opetustilanteesta, jonka on tarkoitus johtaa kohdeyleisön oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on kuulijoiden oppiminen, eikä sisällön esittäminen (tutkimusperustaisuutta kuitenkaan unohtamatta). Opetuksen tulee olla interaktiivista ja opiskelijoiden aktiivista oppimista tukevaa. Toimikunnan osallistaminen oppimistilanteeseen on erityisen toivottavaa. Materiaalin määrä tulee suhteuttaa opetusnäytteen kestoon (opetusnäytteeseen ei ole tarkoitus mahduttaa kaikkea näytteen antajan tieteellistä osaamista). Opetusnäytteen tulee kestää 20-25 min, jollei muuta sovita. Keskusteluun opetustaitotoimikunnan kanssa tulee varata n. 5 min. Yhdelle hakijalle varattu aika on maksimissaan 30 minuuttia.

Opetusnäyte tulee suunnata tietylle kohderyhmälle (esim. biologian ensimmäisen vuoden opiskelijat tai genetiikan maisteriopiskelijat jne.) ja se on määriteltävä esityksen alussa. Koska tehtävää haetaan bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta, opetuksen aiheen tulee olla oleellinen ko. tiedekunnan opiskelijoille. Opetustaitotoimikunnassa on tiedekunnan eri alojen edustajia opiskelijasta professoriin. Opetusnäytteen antajan on pyydettäessä perusteltava opetusratkaisujaan.

Opetusnäytteen voi antaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jollei muuta ole ilmoitettu (esim.professuurien täytöissä valmisteluryhmä saattaa antaa kaikille hakijoille saman opetusnäytteen aiheen, kohdeyleisön sekä kielen).

Opetusnäyte arvioidaan kokonaisuutena (viiden osa-alueen perusteella). Opetusnäytteen antajan on hyvä tutustua huolella opetusnäytteen arviointimatriisin valmistellessaan opetusnäytettä. PDF: opetustaidon arviointimatriisi

Hyödyllistä lukemista

Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. (ed.) & Nevgi, A. (ed.) 2009 Helsinki: WSOYpro