Dosentin arvon myöntäminen

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan henkilölle voidaan hakemuksesta myöntää dosentin arvo. Helsingin yliopiston johtosäännön 52 §:n mukaan kansleri voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Dosentti voi osallistua edustamansa oppiaineen opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.

Ennen hakemuksen jättämistä asiasta tulee keskustella oppiaineen vastuuhenkilön kanssa tiedekunnassa. Keskustelussa vastuuhenkilön kanssa voidaan alustavasti kartoittaa hakijan meritoitumista ja tiedekunnan dosentuurikäytäntöä.

Oppiaineiden vastuuhenkilöt tutkimusohjelmittain
Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dosentuurialat

akvaattinen ekologia

akvaattiset tieteet

arktinen kalabiologia

biogeokemia

bioinformatiikka

biokemia

biologinen mikroskopia

bioteknillinen mikrobiologia

boreaalinen ympäristötutkimus

ekologia

ekologia ja evoluutiobiologia

ekologinen genetiikka

ekologinen parasitologia

ekologinen ympäristönsuojelu

ekotoksikologia

eläinfysiologia

eläintiede

epigenetiikka

evoluutiobiologia

fysikaalinen biokemia

fysiologia ja neurotiede

fysiologinen kasvitiede

geeniteknologia

geneettinen bioinformatiikka

genomiikka

genotoksikologia

humaanigenetiikka

hydrobiologia

ihmisgenetiikka

immunogenetiikka

immunokemia

infektiotutkimus

kalabiologia

kalabiologia, erityisesti kalanviljely

kalagenetiikka

kalastusbiologia

kalataloustiede

kalataudit

kantasolu- ja kehitysbiologia

kasvi- ja sienitiede

kasvi- ja ympäristöekologia

kasviekologia

kasvien kehitysbiologia

kasvien kehitys- ja molekyylibiologia

kasvien molekyylifysiologia ja bioinformatiikka

kasvifysiologia

kasvifysiologia ja –molekyylibiologia

kasvigenetiikka

kasvigenomiikka

kasvimolekyylibiologia

kasvimolekyyligenetiikka

kasvisolubiologia ja -bioteknologia

kasvisystematiikka

kasvitiede

kasvivirologia

kaupunkiekologia

kehitysbiologia

kehitysgenetiikka

kehitysmaiden ympäristönsuojelu

kemiallinen kasviekologia

kliininen biokemia

kliininen mikrobiologia

kokeellinen vesiekologia

kvantitatiivinen ekologia

levätiede

limnologia

limnologia, erit. maankäytön vesistövaikutukset

limnologia, erityisesti ympäristökuormitus

luonnonsuojelubiologia

lääketieteellinen mikrobiologia

lääketieteellinen ympäristönsuojelu

matemaattinen ekologia

maaperäekologia

meribiologia

metsäekologia

metsäekologinen ympäristötiede

mikrobiekologia

mikrobikemia

mikrobiologinen immunologia

molekulaarinen endokrinologia

molekulaarinen systeemibiologia

molekyylibiologia

molekyyligenetiikka

molekyylimikrobiologia

molekyylivirologia

neurobiologia

neurotiede

paleobotaniikka

paleoekologia

perinnöllisyystiede

proteiinikemia

psykofysiologia

rakennebiologia

sienitiede

solu- ja molekyylibiologia

solubiologia

solumikrobiologia

sovellettu hydrologia

sovellettu mikrobiologia

soveltava mikrobigenetiikka

syöpäbiologia

syöpägenetiikka

teollinen mikrobiologia

toksikologinen genetiikka

virologia

yleinen mikrobiologia

ympäristöbiologia

ympäristöbiotekniikka

ympäristöekologia

ympäristökemia ja -mikrobiologia

ympäristömikrobiologia

ympäristömuutos

ympäristönsuojelu

ympäristönsuojelutiede

ympäristöpolitiikka

ympäristöriskianalyysi

ympäristötieteet

Lausunto dosentin arvon hakijan tieteellisestä pätevyydestä

Yliopiston johtosääntö edellyttää, että tiedekuntaneuvosto hankkii dosentin arvon hakijan tieteellisestä pätevyydestä lausunnon kahdelta asiantuntijalta, jollei se erityisestä syystä katso lausuntoa tarpeettomaksi. Tiedekuntaneuvoston linjauksen mukaan molempien asiantuntijoiden tulee olla tiedekunnan ulkopuolisia. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa tiedekuntaneuvosto voi katsoa, ettei asiantuntijalausuntoja tarvita, jos dosentin arvon hakijan tieteellinen pätevyys kyseessä olevalle alalle on professorin tehtävän hakemisen yhteydessä todettu aiemmin Helsingin yliopistossa. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijan opetustaidosta. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen kanslerille.

Yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Yliopiston kanslerin 18.2.2010 tiedekunnille antaman ohjeistuksen mukaisesti dosenteilta edellytetään yliopiston opetustehtävissä toimivien kielitaitoa. Yliopiston opetustehtävissä toimivilta edellytettävästä kielitaidosta on säädetty yliopistoasetuksessa (770/2009). Tämän mukaisesti dosentin arvon hakijan tulee hallita se kieli, jolla hän antaa opetusta (suomi tai ruotsi). Lisäksi molemmissa kotimaisissa kielissä tulee olla vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaidon hallinta varmistetaan hakuasiakirjojen ja mahdollisesti annettavan opetusnäytteen perusteella. Dosentin arvon hakijan opetuskieleksi katsotaan se kieli, jolla hakemus on laitettu vireille. Dosentti voi antaa opetusta myös muilla kielillä.

Jos dosentin arvoa hakee ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan hänelle myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus asetuksessa säädetyn suomen ja ruotsin kielen taidon hallitsemisesta. Tiedekuntaneuvosto esittää erivapauden myöntämistä tehdessään esitystä kanslerille dosentin arvon myöntämisestä.