Hakuohjeet

Dosentin arvoa haetaan yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä (SAP Suffeli).

Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa dosentin arvoa varten SAP Suffeli– henkilöstöjärjestelmän kautta. 

Ulkoiset hakijat jättävät hakemuksensa dosentin arvoa varten SAP Suffeli- henkilöstöjärjestelmän kautta.

 

Hakudokumentit

Alla olevat hakudokumentit toimitetaan SAP Suffeli -järjestelmän kautta liitteinä. SAP HR:n/eRekryn hakijaprofiilia ei tarvitse muilta osin täyttää.

 • Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan / yliopiston ohjeistuksen mukainen yliopistoportfolio tai vaihtoehtoisesti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksen mukainen ansioluettelo.
 • Mikäli hakemukseen liitetään ansioluettelo (portfolion sijaan), tiedot opetuksesta ja ohjauksesta tulee kuitenkin kirjata yliopistoportfolion ohjeiden mukaisesti sekä tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi (pdf) huomioiden, jotta tiedekunnan opetustaitotoimikunnalle olisi riittävät tiedot opetustaidon arviointia varten.
 • Julkaisuluettelo (alla tarkemmat ohjeet julkaisuluettelon jäsentelystä)
 • Julkaisut asiantuntijoita varten (toimitettavien julkaisujen (5–10 julkaisua) tulee olla dosentuurin alan kannalta keskeisiä)
 • Dosentilta vaadittavan suomen ja ruotsin kielen hallinnan osoittavat dokumentit (esimerkiksi nimikirjanote tai kopio maisterin tutkinnon tutkintotodistuksesta). Jos kielitaitoa ei ole todettu tutkintotodistuksessa, hakemukseen liitetään kopio kielitodistuksesta.
 • Jos hakija ei ole Suomen kansalainen, liitetään kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös passin ensimmäisestä sivusta sekä tohtorin tutkinnosta annetusta todistuksesta. Jos syntyperäinen Suomen kansalainen on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, tulee myös tämän osoittamasta todistuksesta olla vastaavalla tavalla todistettu jäljennös.

Lisäksi hakijoita pyydetään täyttämään seuraavat e-lomakkeet tiedekunnan dosenttitoimikunnan arviointikäsittelyä varten:

Julkaisuluettelo
 • A1 tieteelliset erillisteokset ja väitöskirja
 • A2 tieteelliset erillisteokset Helsingin yliopiston laitossarjoissa
 • A3 tieteelliset erillisteokset ja sarjojen osat, jotka ao. on toimittanut tai kääntänyt
 • A4 oppikirjat
 • A5 yleistajuiset teokset
 • B1 tieteelliset artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa käytetään
 • arviointijärjestelmää (referee)
 • B2 artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa
 • B3 artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa ei käytetä arviointijärjestelmää sekä referee-lehdissä julkaistut pääkirjoitukset, katsaukset ja harkinnan mukaan kirja-arvostelut
 • B4 artikkelit Helsingin yliopiston laitossarjoissa
 • B5 yleistajuiset artikkelit

Luento- ja opetusmonisteet ja muu opetusmateriaali, jota ei ole luetteloitu muissa kohdissa (esimerkiksi oppikirjana).

Tutkimustuloksille haetut patentit

Luokituksen ulkopuolelle jäävistä julkaisuista voidaan informaatioarvosta riippuen ilmoittaa myös:

 • personalia (in memoriam, syntymäpäiväkirjoitukset, haastattelut)
 • pakinat, esseet, pääkirjoitukset
 • arvostelut
 • puolueettomat tuote-esittelyt tai -vertailut
 • kuvareportaasit
 • referaatit ja abstraktit
 • referaatinomaiset kokousselostukset
 • kuva-artikkelit ja tuote-esittelyt
Lisätietoja dosentin arvon hakuprosessista