Jatko-opiskelu

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa
 • saavuttaa valmiudet soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa itsenäisesti ja kriittisesti tutkimusalansa piirissä
 • on tietoinen oman tutkimusalansa yhteiskunnallisesta merkityksestä
 • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
 • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Jatko-opintojen tulee antaa valmiuksia tutkijan tehtäviin sekä muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Filosofian tohtorin tutkintoon sisältyy jatko-opiskelijan tutkimustyötä tukevia opintoja sekä väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen. Tohtorin tutkintoon sisällytettävä väitöskirjatyö sekä jatko-opinnot tulee pyrkiä suunnittelemaan siten, että koko tutkinto on mahdollista suorittaa kokopäivätoimisesti työskennellen neljässä vuodessa.

1.8.2017 jälkeen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden saaneet suoritettavat tohtoriohjelman vaatimusten mukaan. Opintojen laajuus on 40 op.

Ennen 1.8.2017 aloittaneet tohtorikoulutettavat suorittavat tutkintonsa tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaan. Opintojen laajuus on 60 op. Näillä ns. vanhoilla opiskelijoilla on mahdollisuus siirtyä suorittamaan tutkintoaan uusien, tohtoriohjelmien tutkintovaatimusten mukaan.

Siirtymäaika uusiin, tohtoriohjelmakohtaisiin tutkintovaatimuksiin on 1.8.2017 - 31.7.2020.

Tohtoriohjelmat ja tutkijakoulut järjestävät jatkotutkintoihin sopivia opintojaksoja, seminaareja, työpajoja ja muuta opetusta.

Opetustiedot löytyvät Opintoni -sivulta. Kirjautumatta opetustietoja voi selata ja katsella kurssisivujen hakusivulta.

Tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien koulutustarjonta löytyy niiden kotisivuilta sekä WebOodista.

Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään tohtoriopintoihin haettaessa yksi tai kaksi ohjaajaa. Erityisestä syystä ohjaajia voi poikkeustapauksessa olla myös kolme. Ohjaajien tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita ja vähintään toisella ohjaajista tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Väitöskirjatyön ohjaajiksi sopivia tutkijoita voi etsiä tiedekunnan tutkimusryhmien verkkosivuilta:

Ohjaajien keskinäinen työnjako, ohjauksen käytännön toteutus ja järjestelyt sekä ohjauksen järjestyminen erityisesti silloin, kun ohjaajalla on useampia ohjattavia, selvitetään tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden hakulomakkeessa. Silloin kun ehdotetulle ohjaajalle ei ole myönnetty dosentin arvoa, hakemuksessa esitetään myös perustelut ohjaajan nimeämiselle ja selvitetään tämän tieteellinen pätevyys.

Ohjaussuhde alkaa tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden hakemuksen laatimisella. Samalla ohjaaja(t) ja opiskelija sopivat yhteistyön periaatteista, väitöskirjatyön tavoitteista, aikataulusta, ohjauksen käytännön toteutuksesta, tohtorintutkintoon sisällytettävistä opinnoista sekä muista tutkimuksen ja opintojen etenemisen kannalta oleellisista kysymyksistä. Ohjaajien ja hakijan allekirjoittama tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden hakemus toimii näin myös heidän keskinäisenä ohjaussopimuksena.

Tohtoriopintojen alkuvaiheen ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jatko-opiskelija tulee perehdyttää jatko-opiskeluun ja häntä tulee ohjata opetustarjonnan hyödyntämisessä. Lisäksi jatko-opiskelijan integroitumista tiedeyhteisöön tulee tukea. Jokaisen jatko-opiskelijan tulee saada säännöllisesti ohjausta sekä tutkimustyöhön että jatkokoulutukseen liittyviin opintoihin.

Muutokset ohjausjärjestelyihin haetaan jatko-opintosuunnitelman päivitys -lomakkeella.

Ohjaussuhde voidaan purkaa kirjallisesti tohtorikoulutettavan tai ohjaajan aloitteesta. Mikäli tohtorikoulutettavalla on useampia ohjaajia, voidaan ohjauksessa tapahtuvat muutokset sopia jo olemassa olevien ohjausjärjestelyjen puitteissa tai nimeämällä uusi ohjaaja.

Valvova professori

Valvova professori (pääaineen vastuuprofessori) vastaa opinnäytetöiden ja jatko-opiskelijoiden ohjauksesta pääaineessa. Valvova professori tarkistaa, että opiskelijan jatko-opintosuunnitelmassa mainitut opinnot sekä tutkimussuunnitelma sopivat pääaineen alaan, ja että pääaineen opetus- ja ohjausresurssit mahdollistavat jatko-opintosuunnitelman hyväksymisen. Mikäli ohjaaja ei ole voinut huolehtia ohjauksen jatkuvuudesta, valvova professori auttaa jatko-opiskelijaa saamaan työlleen uuden ohjaajan. Valvova professori tarkistaa, että opiskelijan väitöskirja tai lisensiaatintutkimus on (esi)tarkastuskelpoinen, sekä aloittaa tarkastusprosessin ja valvoo sen etenemistä tutkinnon valmistumiseen saakka.

Ohjaussuhteen alkaessa ohjaaja ja jatko-opiskelija käyvät läpi alla luetellut jatko-opiskelijan ja ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet.

Tohtorikoulutettava

 • Sitoutuu itsenäiseen, kriittiseen ja pitkäjänteiseen työhön
 • On vastuussa opintojensa ja väitöskirjatyönsä etenemisestä
 • Sitoutuu pitämään ohjaajansa ajan tasalla tutkimuksestaan
 • On vastuussa jatko-opintosuunnitelman päivittämisestä
 • Kutsuu yhdessä ohjaajiensa kanssa seurantaryhmän koolle vähintään kerran vuodessa ja raportoi tälle väitöskirjatyönsä ja jatko-opintojensa edistymisestä
 • Oikeus saada työlleen nimetty ohjaaja, jonka tuella hän itsenäisesti työskentelee
 • Oikeus saada pääaineen vastuuprofessorilta tukea ja neuvoja jatko-opintoja koskevissa kysymyksissä
 • Oikeus saada ohjaajilta ohjausta ja apua tutkimusta koskevissa kysymyksissä
 • Oikeus saada tukea väitöskirjatyölleen seurantaryhmältä
 • Velvollisuus ilmoittautua yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuosittain

Ohjaaja

 • Sitoutuu pitkäjänteiseen sekä säännölliseen ohjaustyöhön ja ohjattavan tutkimustyön edistämiseen
 • Varaa riittävästi aikaa kaikille ohjattavilleen
 • Tapaa ohjattavaa säännöllisesti sekä kohtelee kaikkia ohjattaviaan tasapuolisesti
 • Opastaa jatko-opiskelijaa tutkimustyöhön liittyvissä käytänteissä (tutkimusetiikka, tutkimussuunnitelman laatiminen, tieteelliset kokoukset, julkaiseminen jne.)
 • Sopii ohjaajien keskinäisestä työnjaosta ja ohjauksen käytännönjärjestelyistä
 • Kutsuu yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa tämän seurantaryhmän koolle vähintään kerran vuodessa
 • Oikeus saada ohjattavalta säännöllisesti tietoa tutkimustyön etenemisestä
 • Huomioi tutkimussuunnitelmaa laadittaessa, että tohtorin tutkintoon sisällytettävä väitöskirjatyö sekä jatko-opinnot tulee suunnitella siten, että koko tutkinto on mahdollista suorittaa kokopäivätoimisesti työskennellen neljässä vuodessa
 • Tukee opiskelijan kiinnittymistä tiedeyhteisöön
 • Keskustelee ohjattavan kanssa tutkimustyön rahoituksesta ja rahoitusmahdollisuuksista
 • Huolehtii ohjattaviensa ohjauksen jatkuvuudesta erilaisissa muutostilanteissa
 • Varmistaa väitöskirjan käsikirjoituksen laadun ja esitarkastuskelpoisuuden

Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään tohtoriopintoihin haettaessa henkilökohtainen seurantaryhmä (thesis committee). Hakija ja ohjaaja kokoavat seurantaryhmän yhdessä ja sen kokoonpano sekä selvitys toimintaedellytyksistä (kuten jäsenten tieteellinen pätevyys ja riippumattomuus ohjaajista/ohjattavasta) kirjataan hakulomakkeelle.

Seurantaryhmään kuuluu 2–4 ulkopuolista väitöskirjan aihepiiriin perehtynyttä asiantuntijaa, joilla on riittävä tieteellinen pätevyys arvioida väitöskirjatyön etenemistä ja jotka ovat sekä väitöskirjatyön ohjaajien että tohtorikoulutettavan suhteen riippumattomia seurantaryhmän nimitysvaiheessa. Ainakin kahden seurantaryhmän asiantuntijajäsenistä tulee olla dosentin pätevyyden tai vastaavat tieteelliset ansiot omaavia henkilöitä ja hakijan/ohjaajan tutkimusryhmän ulkopuolelta. Muiden jäsenten tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita tai muutoin tutkimuksessa ansioituneita. Jos väitöskirjatyö tehdään suureksi osaksi tiedekunnan ulkopuolella (esim. jokin valtion tutkimuslaitos tai ulkomaat), on yhden seurantaryhmän jäsenen oltava tiedekunnan piiristä niin, että tällä on riittävä tuntemus tiedekunnan tohtorikoulutukseen ja tohtorin tutkintoon liittyvistä käytännöistä. Seurantaryhmän jäsenet voivat olla Helsingin yliopiston ulkopuolelta.

Seurantaryhmän tulee kyetä suorittamaan puolueettomasti sille annetut keskeiset tehtävät:

 • Edistää väitöskirjatyön laadukasta etenemistä tarjoamalla asiantuntemusta väitöskirjatyön aihepiiristä ja antamalla suosituksia sekä rakentavaa ja kriittistä palautetta jatko-opintojen ja tutkimustyön toteutuksesta ja edistymisestä
 • Tukea tohtorikoulutettavan valmistumista siihen tarkoitetussa ajassa ja seurata, ettei liian suuri opetuksen ja muiden tehtävien määrä estä väitöskirjatyön etenemistä tavoiteajassa
 • Arvioida yhdessä ohjaajan kanssa, milloin tohtorikoulutettava on saavuttanut riittävät valmiudet ja tulokset aloittaakseen itse väitöskirjan kirjoittamisen
 • Laatia jatko-opintojen loppuvaiheessa esitarkastajien määräämistä varten tiedekunnalle lausunto tohtorikoulutettavan perehtyneisyydestä omaan tutkimusalaansa ja kyvystä harjoittaa tutkimustyötä sekä tämän tutkimustulosten riittävyydestä väitöskirjaksi
 • Olla ohjattavan ja ohjaajan tukena ongelmatilanteiden ratkomisessa puolueettomasti
 • Tarvittaessa tehdä suosituksia työn jatkamisesta tai keskeyttämisestä

Helsingin yliopistossa on käytössä jatko-opiskelijoiden rekisteriseuranta. Jatko-opintojen edistymisen seurannalla ja tarjottavalla ohjauksella yliopisto ja tiedekunnat haluavat tukea ja edistää kaikkien jatko-opiskelijoidensa opintojen etenemistä sekä tutkinnon valmistumista.

Opiskelijarekisteristä poimitaan vuosittain yleensä tammi-helmikuussa ne jatko-opiskelijat, joiden jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta tai enemmän ja joiden jatkotutkinto on kesken. Poimintaan otetuille asetetaan opiskelijarekisteriin läsnäoloilmoittautumisen esto tulevalle lukuvuodelle ja lähetetään toimintaohjeet ohjaukseen hakeutumisesta ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta.

Rekisteriseurannassa – mitä teen?

Mikäli väitöskirjasi tarkastusprosessi on aloitettu, mutta jatkotutkintosi ei valmistu ennen lukuvuoden päättymistä, voit ottaa suoraan yhteyttä Viikin jatko-opintopalveluihin läsnäoloilmoittautumisen eston poistamiseksi.

Muussa tapauksessa ota yhteyttä ohjaajaasi ja päivitä henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelmasi. Jatko-opintosuunnitelma sisältää tutkimussuunnitelman (enintään 2 sivua) ja suunnitelman jatkotutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi. Jatko-opintosuunnitelma on samalla sopimus jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista, tutkimusaiheesta, ohjaus- ja seurantaryhmäjärjestelyistä sekä aikataulusta. Jatko-opintosuunnitelman allekirjoittavat jatko-opiskelija, ohjaajat ja jatko-opiskelijan pääaineen vastuuprofessori. Jatko-opintosuunnitelman ja sen liitteiden lisäksi rekisteriseurantaan otettu jatko-opiskelija toimittaa Viikin jatko-opintopalveluihin seurantaryhmältä vapaamuotoisen lausunnon, josta käy ilmi, että väitöskirjatyö ja jatko-opinnot etenevät viivästyksestä huolimatta.

Lomake jatko-opintosuunnitelman päivittämiseksi word
Lomake tutkintoon sisällytettävät jatko-opinnot word

Läsnäoloilmoittautumisen esto poistetaan, kun opiskelija esittää päivitetyn jatko-opintosuunnitelman, jonka tiedekunta hyväksyy. Tämän jälkeen opiskelija voi ilmoittautua läsnäolevaksi ja jatkaa normaalisti opintojaan. Rekisteriseurantaan otetun jatko-opiskelijan päivittämä opintosuunnitelma on voimassa korkeintaan kolme vuotta kerrallaan.

Ennen 1.1.2014 tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden saaneen tohtorikoulutettavan on liityttävä tohtoriohjelmaan.

Yliopistolain mukaan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Rehtorin tekemän päätöksen mukaisesti Helsingin yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoiden on lukuvuosittain ilmoittauduttava yliopistoon läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisaika alkaa 1.5. ja päättyy 31.8. Jos 31.8. on lauantai tai sunnuntai, päättymispäivä on sitä seuraava arkipäivä.

Opiskelija, joka ei ilmoittautumisaikana ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi, menettää tutkinnonsuoritusoikeutensa. Jos hän haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta ja maksettava tutkinnonsuoritusoikeuskohtainen uudelleenkirjoittautumismaksu (35 €).

Huom! Jos opiskelija lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyötyään ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi vielä saman lukuvuoden aikana, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää uudelleenkirjoittautumismaksun suorittaminen ja maksukuitin esittäminen yliopiston opiskelijaneuvonnan palvelupisteessä. Palautusta ei tällöin tarvitse anoa erikseen tiedekunnalta. Katso tarkemmat ohjeet yliopiston lukuvuosi-ilmoittautuminen -sivulta.

Jos jatkotutkinnonsuoritusoikeuden palautusta haetaan vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, tulee opiskelijan täyttää hakulomake jatko-opinto-oikeuden palauttamiseksi. Toistaiseksi jatkotutkinnon suoritusoikeuden palauttamista haetaan bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa täyttämällä jatko-opintosuunnitelman päivitys -lomake. Lomakkeen mukaan liitetään suunnitelma jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista sekä tutkimussuunnitelma. Jatko-opintosuunnitelmalomakkeeseen tarvitaan allekirjoitukset opiskelijalta, kaikilta ohjaajilta sekä pääaineen vastuuprofessorilta. Allekirjoitettu suunnitelma liitteineen palautetaan Viikin jatko-opintopalveluihin tohtorikoulutuksen koulutussuunnittelijalle. Jatkotutkinnon suoritusoikeuden palautushakemukset käyvät myös tohtoriohjelman arvioitavina ennen päätöksen tekemistä.

Myönteisen päätöksen saaneelta opiskelijalta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (tilinumero maksun maksamista varten lähetetään opiskelijalle päätöksen mukana). Maksukuitti ja tiedekunnan myönteinen päätös tulee esittää yliopiston opiskelijaneuvonnassa ilmoittautumisen yhteydessä. Kielteisen päätöksen saanut ja siihen tyytymätön hakija voi hakea tiedekunnalta kirjallisesti oikaisua päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.