Studier

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan. Du kan inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap med förvaltning. Du avlägger magisterexamen på svenska.

Programmet har en nära koppling till arbetslivet och arbetslivspraktik. Karriärplanering och möjligheter till internationellt utbyte är inbyggda i studierna. Studerande som har avlagt magisterstudier i socialt arbete erhåller socialarbetarbehörighet.

Undervisningen vid Helsingfors universitet är forskningsbaserad, och magisterprogrammets första termin fokuserar bl.a. på att utveckla vetenskapligt tänkande med aktuell forskning inom statsvetenskapliga fakulteten och Soc&kom som bas. Dessutom granskas aktuella frågor inom samhällsvetenskaper i Norden.

Magisterprogrammet är ett samarbetsprogram mellan statsvetenskapliga fakulteten och Soc&kom. Magisterexamen beviljas av statsvetenskapliga fakulteten. Enheterna planerar och genomför undervisningen i samarbete. Den forskningsbaserade undervisningen är anknuten till aktuell samhällsvetenskaplig forskning samtidigt som den ger kompetens för en yrkeskarriär.

Magisterprogrammet kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan på fördjupad nivå. Studierna stöder din förmåga till självständigt och kritiskt tänkande och förbereder dig för expertroller inom olika samhällsvetenskapliga uppgifter.

Efter avlagd examen:

 • Har du utvecklat din analytiska förmåga att på ett konstruktivt sätt bidra till den samhälleliga debatten och verka för ett socialt hållbart samhälle.
 • Har du de kreativa och akademiska färdigheter som krävs för att producera vetenskaplig kunskap.
 • Kan du beakta etiska frågeställningar på individ- och samhällsnivå. 
 • Kan du bedöma konsekvenser av beslut och handlingar och främja välfärd, mångfald och demokrati.
 • Har du utvecklat god interaktions- och kommunikationsförmåga.

Politices magisterexamen utgör 120 studiepoäng med inriktning i ett av de fem vetenskapsområdena (journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi eller statskunskap med förvaltning). Studierna är uppbyggda så att magisterexamen kan avläggas under två läsår. Studierna inkluderar studier i det valda vetenskapsområdet (50 studiepoäng), metodstudier (10 studiepoäng), magistersavhandling (30 studiepoäng), arbetslivsorienterade studier (5-10 studiepoäng) samt valfria studier (20-25 studiepoäng).

Du påbörjar dina magisterstudier i ett av de fem vetenskapsområdena inom magisterprogrammet:

Journalistik och kommunikation som vetenskapsområde fokuserar på frågor om journalistisk praxis, profession och arbetsmetoder i den digitala världen, medielandskap, kulturell och språklig mångfald, kriskommunikation och politisk kommunikation samt genus och medier. Fördjupning i vetenskapsområdet utgör en mångsidig bas för en yrkeskarriär i medier, företagsvärlden, i organisationer och inom den tredje sektorn, och erbjuder även en god grund för en forskarkarriär.

Socialpsykologin undersöker hur individer och den sociala världen påverkar varandra. Teman för undervisning och forskning är interaktion i och mellan grupper, moral, identitet, språk, politiskt beteende och organisationspsykologi

Socialt arbete som vetenskapsområde fokuserar på samspelet mellan samhällets utveckling, människors vardagliga förutsättningar och hur människors livssituation kan förbättras. Fokus inom forskning och undervisning är på barn, ungdom , äldre och integrations- och mångfaldsfrågor, samt fattigdoms- och ojämlikhetsfrågor. Särskilt betonas socialarbete som profession och praktik.

Inom Sociologi finns många inriktningar som varierar mellan globalisering, lokala och nära sociala relationer. Inom programmet finns en stark inriktning på forskning om internationell migration och etniska relationer, genusstudier, socialantropologiska frågeställningar och globala utvecklingsfrågor.

Inom Statskunskap med förvaltning studeras politiska fenomen ur ett brett perspektiv. Styrningen och ledningen av den offentliga politiken, grundläggande demokratifrågor och samspelet mellan medborgarna och det politiska systemet är centralt inom vetenskapsområdets forskning och undervisning. I undervisningen betonas hela det politiska systemets kedja, från inflödet av väljarnas åsikter, via arenorna där de politiska besluten fattas, till implementeringen av beslut inom olika former av den offentliga förvaltningen.

Läs mera om studieinriktningar.

Inom magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har du möjligheter att avlägga tematiska helheter inom programmets profilområden för att bredda din examen.

De tematiska helheter som erbjuds är:

 • Genusstudier
 • Ledarskap
 • Migration and Ethnic Relations
 • Välfärdspolitik – vägval i nordisk välfärd

Läs mera om tematiska helheter.

 

Undervisningen inom magisterprogrammet baserar sig på en studentcentrerad pedagogik och den genomförs i aktiverande och stimulerande lärmiljöer där ditt lärande står i fokus. Undervisningen bygger på interaktion och diskussion både i närpedagogiska och digitala lärmiljöer.

Läs mera om studier.

Slutarbetet för magisterexamen omfattar en magistersavhandling (30 sp). Genom arbetet med din magistersavhandling lär du dig att formulera tydliga samhällsvetenskapliga frågeställningar, behärska och tillämpa relevanta begrepp, använda vetenskaplig litteratur, tillämpa centrala forskningsmetoder och att dra slutsatser samt god uttrycksförmåga i skrift.

Efter magisterexamen i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper är det möjligt att söka in till forskarutbildning. 

Vid Statsvetenskapliga fakulteten kan man avlägga politices doktorsexamen.  Doktorsutbildningen vid statsvetenskapliga fakulteten omfattar:

 • Doktorandprogrammet i socialvetenskap
 • Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring
 • Doktorandprogrammet i ekonomi

Läs mer information om Helsingfors universitets doktorsutbildningar. 

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.