Studier

Kandidatprogrammet vid Soc&kom är ett mångvetenskapligt program där flera olika vetenskaper samverkar. Studiemöjligheterna begränsar sig inte enbart till studierna inom Soc&koms kandidatprogram utan kurser och moduler kan väljas också från andra lämpliga kandidatprogram vid HU. Inom ramen för systemet med flexibel studierätt (JOO) kan du vid behov studera vid andra högskolor i Finland.

Här hittar du ansökningsinfo för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (höst 2019).

Målet för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom är att utbilda experter som förstår samhällsutvecklingen och som kan bidra till ett demokratiskt, rättvist och hållbart framtida samhälle. I en globaliserad värld är det viktigt med kunskap om människan och samhället för att förstå och kunna påverka utvecklingen. Information och idéer formas och omformas i allt snabbare takt då människor och kulturer möts. Sätten att kommunicera förändras. Allt det här föder nya utmaningar för samverkan och välmående.

Som färdig politices kandidat har du beredskap för arbete och forskning inom ditt vetenskapsområde, dvs. i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap eller socialt arbete som utgör ett separat sökmål. Målet är att du kan fungera självständigt i samarbete med andra och har börjat utveckla en expertidentitet inom ditt område.

En politices kandidat från Soc&kom:

 • förstår samhällets mångfald och samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kan analysera strukturer, processer och förändringar i samhället både lokalt och globalt
 • har kunskap om och förstår samhällets politiska, sociala och rättsliga ramar
 • kan förstå och kritiskt granska olika former av kommunikation
 • kan identifiera, förebygga och bidra till att lösa sociala konflikter och samhällsrelaterade problem
 • har verktyg att kunna påverka och förändra samhället
 • kan beakta olika etiska frågeställningar och fungera ansvarsfullt.

En politices kandidatexamen utgör 180 studiepoäng. Studierna är uppbyggda så att kandidatexamen kan avläggas under tre läsår.

Kandidatprogrammets grundstudier, 25 sp

 • Välfärdens politiska och rättsliga strukturer – 5 sp
 • Människan i det finländska välfärdssamhället – 5 sp

Introduktionskurser 15 sp, 3 av följande:

 • Valfri introduktionskurs – 5 sp
 • Valfri introduktionskurs – 5 sp
 • Valfri introduktionskurs – 5 sp

De valfria introduktionskurserna ersätts för vetenskapsområdet socialt arbete av:

 • Introduktion till socialt arbete – 5 sp
 • Introduktion till socialpolitiken – 5 sp
 • Socialt arbete som praktik 5 – sp

Kandidatprogrammets ämnesstudier, 55 sp

 • Akademiska färdigheter II, – 5 sp (Inkl. vetenskapligt skrivande, studieteknik, informationssökning och referenshantering)
 • Projektkurs – 5 sp
 • Studieavsnitt enligt egna vetenskapsområdets struktur 35 + 10 sp (10 sp = kandidatseminarium 4 sp + avhandling 6 sp)

Kandidatprogrammets metodstudier, 30 sp

20 sp för samtliga i programmet obligatoriska kurser:

 • Samhällsvetenskapernas metodologi – 5 sp
 • Introduktion till statistik – 5 sp
 • Datainsamling och multivariat analys – 5 sp
 • Forskningsmetodik med kvalitativ ansats – 5 sp

Därtill två kurser ur en metodkorg – 10 sp

Arbetslivsorientering + förberedelse för sakkunniguppdrag, 10 sp

Övriga studier, 15 sp

Språk, 10 sp

 • modersmål (skolbildningsspråk) – 3 sp
 • andra inhemska (finska/svenska) – 3 sp
 • i ett främmande språk – 4 sp

Akademiska färdigheter I (IKT, ISP och studieteknik)

Valbara studier, 45 sp

Inom vetenskapsområdet socialt arbete: Valbara studier 30 sp + 15 sp socialrätt

 • Socialrätt 1 – 5 sp
 • Socialförsäkringsrätt 1 – 5 sp
 • Familjerätt 1 – 5 sp

Till programmet hör dessutom ytterligare: ISP, kandidatrespons, studentrespons.

Sammanlagt: 180 sp

Studierna är uppbyggda så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder; journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap eller socialt arbete och socialpolitik (socialt arbete och socialpolitik utgör ett separat sökmål, vilket innebär att val av inriktning gjorts i samband med ansökan). Utöver din egna studieinrikting har du möjlighet att fördjupa dina studier genom studier i valfria tematiska helheter.

Läs mera om studieinriktningar och tematiska helheter.

I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen. Utbytesstudier eller praktik utomlands rekommenderas varmt i alla vetenskapsområden.

Läs mera om undervisningen.

I slutet av studierna skriver du en kandidatavhandling. Avhandlingen är 20­­–25 sidor lång och omfattar 6 studiepoäng. Tidigare under studierna får du träna de färdigheter som krävs för avhandlingen och som stöd för skrivandet ordnas ett kandidatseminarium på 4 studiepoäng, sammanlagt ger arbetet med kandidatavhandlingen alltså 10 studiepoäng.

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.