Forskning

Svenska social- och kommunalhögskolan bedriver vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper. Fokus i forskningen ligger på nordiska välfärdsfrågor, etniska relationer och kommunikation. En tydlig styrka är att Soc&koms forskning ligger i tiden och är samhälleligt relevant i och med att forskningen tar upp samhällsaktuella frågor som migration, medborgarskap och välfärdsstaten.

Forskningen bygger på högskolans sex vetenskapsområden, men forskningen har blivit allt mer tvärvetenskaplig och organiseras i fem tematiska nätverk.

All undervisning inom kandidatprogrammet är forskningsbaserad.

Journalistik och kommunikation som vetenskapsområde fokuserar på frågor om journalistisk praxis, profession och arbetsmetoder i den digitala världen, medielandskap, kulturell och språklig mångfald, politisk kommunikation, samt genus och medier.

Socialpsykologin undersöker hur individer och den sociala världen skapar och påverkar varandra. Teman för undervisning och forskning är interaktion i och mellan grupper, moral, identitet, språk, politiskt beteende och organisationspsykologi.

Socialt arbete och socialpolitik fokuserar på samspelet mellan samhällets och välfärdspolitikens utveckling, människors vardagliga levnadsvillkor och förbättringen av människors livssituation. Av särskilt intresse är den nordiska välfärdspolitikens värdegrunder och legitimitet, möjligheter och utmaningar samt bekämpningen av ojämlikhet och utanförskap i tider av ekonomisk knapphet. Även frågor om medborgarskap och medborgarskapspraktiker bland utsatta befolkningsgrupper, liksom olika aspekter av socialt arbete med immigrantfamiljer, barn och unga är centrala.

Inom sociologi finns många inriktningar som varierar mellan globalisering, lokala och nära sociala relationer. Inom högskolan finns en stark inriktning på forskning om internationell migration och etniska relationer, genusstudier, socialantropologiska frågeställningar och globala utvecklingsfrågor.

Statskunskap med förvaltning vid Soc&kom ger breda insikter i politiska fenomen med fokus på styrningen och ledningen av den offentliga politiken i en nordisk, europeisk och internationellt jämförande kontext. Forskningen inom vetenskapsområdet ger en fördjupad förståelse för samhällelig organisering och analytisk förmåga att kritiskt granska politiska processer, strategier, aktörer, deltagande, opinion och kommunikation.

Rättsvetenskap vid Soc&kom fokuserar på offentlig rätt.  Undervisningen omfattar hela spektret från grundlag, delar av EU-rätten och förvaltningsrätten i vid bemärkelse till social- och hälsovårdens rättsliga reglering. Forskningen är i huvudsak inriktad på kommunalrätten, rätten till bostad som grundläggande rättighet och på grundlagsfrågor i reformer inom social- och hälsovården.

Läs mera om forskningen som bedrivs på Soc&kom på högskolans hemsida för forskning.