Studier

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom är det enda samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet där undervisnings- och examensspråket är svenska.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är ett mångvetenskapligt program där flera olika vetenskaper samverkar. Du kan inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning eller kombinera flera vetenskapsområden för att få ett brett kunnande i samhällsvetenskaper.

Programmet har två sökmål

  • ett bredare sökmål, samhällsvetenskaper och
  • ett annat sökmål, socialt arbete och socialpolitik.

Vid Soc&kom har du flexibla möjligheter att avlägga studier vid andra kandidatprogram och fakulteter vid Helsingfors universitet. Du kan dessutom åka på utbyte till nordiska och internationella universitet eller anhålla om en flexibel studierätt till ett annat universitet i Finland.

I Soc&kom finns moderna föreläsningssalar och rum för grupparbeten, IT-utrymmen, en UniCafe-studentrestaurang och ett eget lärocenter. Bekanta dig med Soc&koms byggnad genom att göra en virtuell rundtur.

Efter kandidatstudierna har du automatisk rätt att fortsätta till Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper som är Soc&koms och statsvetenskapliga fakultetens samarbetsprogram.

Varför kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper?

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället.  Politices kandidater från Soc&kom har goda kunskaper om samhällets dynamiska uppbyggnad – hur exempelvis maktförhållanden, medialisering, digitalisering, politiska, rättsliga och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor samt om hur etnicitet och mångfald, språk-, välfärds- och genusrelaterade frågor på olika sätt påverkar dagens samhällen lokalt och globalt.

Kandidatprogrammet vid Soc&kom har förutom ett lokalt och ett globalt perspektiv också en inriktning på det nordiska. Det innebär att vi inom programmet följer med utvecklingen i de andra nordiska länderna, samarbetar med nordiska kolleger och aktivt utarbetar samarbetsmöjligheter för våra studenter.

Som färdig politices kandidat har du beredskap för varierande arbetsuppgifter och forskning inom ditt vetenskapsområde, dvs. i journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi, statskunskap med förvaltning eller rättsvetenskap. Under studierna lär du dig att fungera självständigt i samarbete med andra och lär dig att utveckla en expertidentitet inom ditt område.En politices kandidat från Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom:

  • förstår samhällets mångfald och samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
  • kan analysera strukturer, processer och förändringar i samhället både lokalt och globalt
  • har kunskap om och förstår samhällets politiska, sociala och rättsliga ramar
  • kan förstå och kritiskt granska olika former av kommunikation
  • kan identifiera, förebygga och bidra till att lösa sociala konflikter och samhällsrelaterade problem
  • har verktyg att kunna påverka och förändra samhället
  • kan beakta olika etiska frågeställningar och fungera ansvarsfullt.

Läs mera om programmets studieinriktningar och bekanta dig med sökmålet socialt arbete.

Studerande berättar

Studeranden berättar bland annat varför de har valt att studera i programmet, vad är det bästa med studier, vilka slags arbetsmöjligheter de hoppas för sig själv och vad gör de på fritiden.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

En politices kandidatexamen utgör 180 studiepoäng. Under studierna får du en vidgad världsbild, nya tänkesätt och strategier för ditt framtida lärande. Genom utbildningen får du alltså färdigheter som är nyttiga i arbetslivet både nationellt och internationellt.

Studierna avläggs i regel under tre läsår och är uppbyggda så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder; journalistik och kommunikation, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning, eller rättsvetenskap.

Studierna i socialt arbete och socialpolitik skiljer sig från de övriga vetenskapsområdena i och med att valet av inriktning görs i samband med ansökan. 

Under studierna utvecklar du en god interaktionsförmåga och lär dig att samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt på olika språk. Du lär dig vetenskapliga metoder, teoretiska begrepp och att skriva akademiska texter. I studierna ingår också  digital kompetens, studieteknik samt arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag. Du har möjligheten att bredda  dina studier genom att avlägga valfria studier, t.ex. bland de tematiska helheter som Soc&kom erbjuder.

Undervisningsspråk

Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) är en fristående svenskspråkig enhet vid Helsingfors universitet. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom är det enda samhällsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Helsingfors universitet där undervisnings- och examensspråket är svenska. Det betyder att du ska använda svenska vid tentamina och andra studieprestationer. Du kan, om du vill, som en del av din examen välja att avlägga kurser på engelska eller på andra språk, ordnade antingen vid Soc&kom, vid övriga enheter vid universitetet eller vid andra inhemska eller utländska universitet (se punkterna ”Internationalisering” och ”Samarbete med övriga aktörer”.) Du har också möjlighet att studera andra språk som en del av din examen.

Undervisningen

Soc&kom erbjuder aktiverande och stimulerande lärmiljöer där studentens lärande är i fokus. Undervisningen sker ofta i små grupper vilket ger möjlighet till mångsidiga arbetssätt och läraktiviteter samt mycket interaktion med såväl lärare som andra studenter, också i nätmiljöer. 

Undervisningen i kandidatprogrammet är forskningsbaserad, vilket innebär att högskolans tyngdpunktsområden inom forskningen syns på olika sätt i undervisningen. 

I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen. Utbytesstudier eller praktik utomlands rekommenderas varmt i alla vetenskapsområden.

Läs mer om kursutbudet.

Lärdomsprov

I slutet av studierna skriver du en kandidatavhandling. Avhandlingen är 20­­–25 sidor lång och omfattar 6 studiepoäng. Tidigare under studierna får du träna de färdigheter som krävs för avhandlingen och som stöd för skrivandet ordnas ett kandidatseminarium på 4 studiepoäng, sammanlagt ger arbetet med kandidatavhandlingen alltså 10 studiepoäng.

Alla studenter får individuell handledning och lär sig att ge respons åt sina medstuderande.

Delta och påverka som student vid Soc&kom

Som student vid Soc&kom har du möjlighet att delta och påverka dina studier genom att vara med i studentföreningarna och i högskolans olika organ.

Studenterna är representerade i kandidatprogrammets ledningsgrupp, vetenskapsområdenas ämnesråd, i Soc&koms styrelse och andra beredande organ där undervisningens utveckling och koordinering är i centrum. Ledningen vid Soc&kom har regelbundna träffar med StudentOrganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingforsuniversitet r.f. (StudOrg), där man diskuterar aktuella studierealterade ärenden. 

På Soc&kom uppskattas studenterna röst i alla sammanhang! 

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.