Studieinriktningar

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska Social- och kommunalhögskolan erbjuder dig en bred samhällsvetenskaplig grund, samt chansen att fördjupa dina studier i ett eller flera vetenskapsområden.

På denna sida kan du bekanta dig med olika studieinriktningarnas vetenskapsområden och höra studenternas egna presentationer av deras studieinriktning och erfarenhet av att studera på Soc&Kom.

Journalistik och kommunikation

Studierna i journalistik och kommunikation omfattar kurser som gäller journalistikens och kommunikationens grunder, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, nuläge och utveckling. Vidare belyses utvecklingen och betydelsen av planerad kommunikation. Studierna består också av praktiskt yrkesinriktade kurser för olika medier och olika former av journalistiska arbetsmetoder och kommunikationsfärdigheter. De olika kurserna sammanflätas under vårterminen i Smocka-redaktionen, där studenter i olika skeden av studierna jobbar tillsammans med produktion i print, radio, video och webb.

De teoretiska kurserna förbereder för forskning i journalistik och kommunikation och möjlighet att delta med olika moment i pågående forskningsprojekt erbjuds också. Forskningsperspektivet är integrerat med undervisningen i journalistiska färdigheter.

Utbildningen i journalistik och kommunikation är både en yrkesutbildning för journalister och kommunikatörer och en introduktion till akademisk forskning om journalistik, medier och kommunikation. Utbildningen har traditionellt inriktat sig på journalistik och medier, i likhet med de övriga nordiska journalist­utbildningarna, men beaktar också att allt fler i framtiden kommer att arbeta med kommunikation på ett bredare fält. 

Du kan välja att fördjupa dig i området med sikte på ett kommande yrke inom medier eller kommunikation, eller välja att läsa kurser i journalistik och kommunikation samt språkvård och stilistik som ett komplement till dina övriga studier.

Utöver kravet att kurser ska tas i en viss ordning finns inga förhandskrav för studier i journalistik och kommunikation. Alla som är inskrivna i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper kan välja att delta i undervisningen.

En politices kandidat med vetenskapsområdet journalistik och kommunikation som inriktning ska:

 • förstå kommunikationens och mediernas roll och betydelse i samhället och kritiskt granska dem
 • förstå och kritiskt granska journalistikens och kommunikationens innehåll och uppdrag i samhället
 • förstå sammanhangen mellan olika skeenden i samhället och kritiskt analysera dem
 • behärska journalistikens och kommunikationens ideal och arbetsmetoder
 • kunna arbeta med journalistik och/eller kommunikation för olika medieplattformar
 • vara förtrogen med medielandskapet i Finland och i Norden
 • kunna använda korrekt svenska som arbetsredskap och uttrycksmedel
 • känna till metoder i journalistik- och kommunikationsforskning samt kunna tillämpa dem
 • kunna tolka och kritiskt granska forskningsresultat och sammanfatta sig i journalistisk och vetenskaplig text 
 • ha de teoretiska, begreppsliga och metodologiska färdigheter som förutsätts för studier på högre akademisk nivå.
Social­psy­kolo­gi

Människan är en social varelse som i samspel med andra människor skapar sin sociala verklighet i grupper, organisationer och samfund. Fokus i socialpsykologin är på hur den sociala världen och enskilda individer påverkar och formar varandra. Socialpsykologin undersöker speciellt hur mänskans tänkande, känslor och beteende formas i växelverkan med andra mänskor och samhället.

Centrala undervisnings- och forskningsteman inom vetenskapsområdet är växelverkan i grupper och mellan grupper, arbets- och organisationspsykologi, moral- och politisk psykologi samt individens utveckling i sociala kontexter.

Målet är att du som socialpsykolog ska kunna analysera sociala fenomen: att du ska kunna beakta både individens och den sociala gemenskapens perspektiv, tänka kritiskt, kunna utföra forskning och effektivt förvärva ny kunskap. Som socialpsykolog har du goda färdigheter i social interaktion och teoretiska och metodologiska färdigheter som hjälper dig att förstå och påverka socialt samspel.

Efter avlagd politices kandidatexamen med socialpsykologi som inriktning har studenten:

 • en förståelse för samhällets mångfald och samspel på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • en förståelse för och en förmåga att analysera strukturer, processer och förändringar i samhället både lokalt och globalt
 • en förmåga att tillämpa begrepp och teorier inom socialpsykologin
 • beredskap att påbörja fördjupade studier i socialpsykologi och kunna utveckla sin kunskap inom forskning
So­ci­alt ar­be­te & social­politik

Inom socialt arbete studerar du frågor i anslutning till individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och mångbottnade sociala problem i ett samhälle som präglas av stora förändringar. Studierna ger dig en förmåga att professionellt bemöta, hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Samtidigt ger de även en förmåga att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv.

Socialt arbete utgör ett eget sökmål vid Soc&kom. Soc&kom har tillsammans med Helsingfors universitet riksansvaret för den behörighetsgivande svenskspråkiga socialarbetarutbildningen. Det betyder att du kan utbilda dig till socialarbetare på svenska bara här. Kandidat- och magisterexamen i socialt arbete tillsammans ger dig socialarbetarbehörighet.

I socialarbetarutbildningen på Soc&kom ingår även studier i socialpolitik. Kunskaper i socialpolitik är relevanta även för studerande inom många andra samhällsvetenskapliga ämnen. Vi erbjuder därför valbara kurser i socialpolitik för alla. I socialpolitik får du kunskaper om välfärdens fördelning och sociala risker samt lokala och globala åtgärder för att främja välfärden. Kunskaperna behövs i arbetsuppgifter inom t.ex. nationella och internationella organisationer, i ministerier och forskningsinstitut, försäkringsbolag, företag och medier.

Vi utbildar blivande experter i socialt arbete, men utbildningen ger även färdigheter att jobba med andra arbetsuppgifter där det förutsätts en allmän samhällsvetenskaplig utbildning.

Fokus i en examen från studieinriktningen socialt arbete ligger på att:

 • du förstår uppkomsten av individers och gruppers mångfacetterade sociala problem på olika livsområden
 • du har redskap att förebygga eller bidra med lösningar på dessa problem
 • du har kunskap om de sociala, ekonomiska och politiska ramarna som påverkar det sociala arbetet
 • du har kunskaper om forskning inom området för socialt arbete och om olika forskningsmetoder
 • du kan analysera och kritiskt granska det sociala arbetets teorier och historia
 • du kan identifiera det sociala arbetets verksamhetsfält, delområden och etik och har fördjupat dig i åtminstone ett av dessa områden
 • du har grundläggande färdigheter för professionellt arbete med människor i olika livssituationer och kan tillämpa färdigheterna och sektorns lagstiftning då du bemöter utsatta människor eller verkar i utvecklings- eller ledningsuppgifter
 • du har de teoretiska, metodologiska och professionella förutsättningar som krävs för fortsatta studier i socialt arbete på magisternivå.
So­ci­o­lo­gi

Sociologi studerar individens sociala livsvillkor, olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället. Sociologin försöker identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Sociologin studerar samhället i stort men också olikheter i individers handlingsmöjligheter, värderingar och livsvillkor, samt hur de bestäms.

De val som en individ gör är ofta baserade på dolda strukturer i samhället. Sociologin analyserar dessa sociala strukturer samt sociala kategorier som ofta tas för givna, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet. Sociologin behandlar både teoretiska och konkreta frågor inom olika samhällssektorer, t.ex. frågor som rör miljö, politik, migration, familj, arbetsliv eller brottslighet. På Soc&kom är genus, etniska relationer och kultur i en globaliserande värld framträdande teman.

Kurserna i sociologi kombinerar föreläsningar, litteraturläsning, gruppdiskussioner och skrivande och med de relativt små grupperna på Soc&kom möjliggörs en dialog mellan studenter och föreläsare. Dialogen Upplägget skapar en flexibilitet, och studenter kan få diskutera de frågeställningar som känns svåra eller intressanta. Studenten får utveckla sitt  eget sätt att lära sig, öva kritiskt tänkande och skrivande, kommunikation och processhantering.

Den som har studerat sociologi kan

 • iaktta, analysera och förklara individens sociala livsvillkor och relationer mellan olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna, globala samhället, med hjälp av de aktuella sociologiska teorierna
 • identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar
 • söka, kritiskt granska och sammanfatta aktuell information
 • förklara nyttan av den sociologiska teoribildningen
 • redogöra för den nyaste teoretiska och empiriska forskningen om ett valfritt fenomen i det globala samhället
 • föra en allmän diskussion om forskningsmetodologi och kunskapens pålitlighet; besitter basfärdigheterna för att samla in, analysera och tolka empirisk data.
Stats­kun­skap med förvaltning

Studier i statskunskap med förvaltning ger dig breda insikter i politiska fenomen med fokus på deltagande, styrning och ledning av den offentliga politiken i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Du lär dig hur enskilda individer, organisationer och politiska institutioner deltar i och påverkar politiska processer.

Du får också lära dig hur den offentliga sektorn är organiserad, och hur internationella organisationer, statliga myndigheter, kommuner, ideella organisationer och företag samverkar för att producera välfärd för medborgarna. Under studierna betonas den offentliga politikens organiserings- och styrningsformer och de konsekvenser de har för medborgarna. Studier inom vetenskapsområdet ger en fördjupad förståelse av den samhälleliga organiseringen och en analytisk förmåga att granska de politiska processernas aktörer, samverkansformer och utfall.

I början av studierna får du bekanta dig med statskunskapens olika inriktningar så att du kan identifiera de områden som intresserar dig. Du lär dig statsvetenskapliga begrepp och teorier som är viktiga för att du självständigt ska kunna analysera aktuella politiska händelser. Under studierna får du möjlighet att praktisera på arbetsplatser som ministerier, kommuner, partier eller ideella organisationer och studera i en internationell miljö

En student med vetenskapsområdet statskunskap med förvaltning ska efter avlagd kandidatexamen:

 • känna till statskunskapens analysinriktningar och kunna identifiera sina egna intresseområden
 • kunna tillämpa centrala statsvenskapliga begrepp och teorier i en självständig analys av dagspolitiken och dess aktörer
 • kunna identifiera de värden, normer och strukturer som påverkar politiska processer och deras utfall
 • kunna bidra till att utveckla nya former av organisering och problemlösning i samhällspolitiken
 • ha verktyg för att delta i och påverka det offentliga beslutfattandet samt kunna förklara dess sociala och politiska konsekvenser.
Rätts­ve­ten­skap

I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas uppkomst, sammanhang och tillämpning och lär sig förstå rättssystemet. Studiernas syfte är också att ge kunskap om gällande rätt inom olika rättsområden och färdigheter i att identifiera och analysera rättsliga problem.

Tyngdpunkten i ämnet ligger på kurser i offentlig rätt och socialrätt. Den enskildes rättssäkerhet i förhållande till förvaltningen är ett genomgående tema i studierna. Också den internationella regleringens betydelse lyfts fram i bland annat kurser om mänskliga rättigheter och migrationsrätt, samt i flera kurser som behandlar EU-rätt. Andra rättsområden som tas upp är förvaltningsrätt, kommunalrätt, socialförsäkringsrätt och familjerätt.

Undervisningen i rättsvetenskap består både av föreläsningar och rättsfallsövningar. Undervisningen har en inriktning på tillämpning av lagstiftningen, eftersom högskolans studenter ofta placerar sig i uppgifter där det är viktigt att ha en förståelse för vilka möjligheter och randvillkor lagstiftningen medför för skötseln av arbetsuppgifterna.

Det finns också möjlighet att avlägga kurser vid såväl Helsingfors universitets juridiska fakultet som vid Svenska Handelshögskolan, och få dem godkända som en del av de rättsvetenskapliga studierna vid Soc&kom.

Efter avlagd politices kandidatexamen ska en student som haft vetenskapsområdet rättsvetenskap som inriktning:

 • ha en god förståelse för rättens roll i samhället och för sambandet mellan juridik och politik
 • förstå och kunna kritiskt granska de rättsliga grundvalarna för organiseringen av samhället och av beslutsfattandet på lokal, regional och nationell nivå
 • ha en mycket god förståelse för rättens, rättigheternas och rättsskyddets betydelse för individen både ur ett nationellt och ur ett övernationellt perspektiv
 • känna väl till och i praktiken kunna tillämpa lagstiftningen på ett flertal av rättens områden, speciellt inom offentlig rätt och socialrätt
 • känna väl till rättskällorna och kunna tillämpa rättsvetenskapliga begrepp och teorier för formulering av forskningsfrågor och avfattande av rättsvetenskapliga texter.