Karriär

Alla utredningar som gjorts om hur politices kandidater från Soc&kom placerar sig i arbetslivet visar att de placerar sig väl och inom många olika branscher, både i Finland och utomlands.
Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Journalistik och kommunikation

En utbildning i journalistik och kommunikation har enligt tidigare utredningar gett jobb bl.a. vid svenskspråkiga medier i Finland, ofta i ledande uppgifter inom redaktioner (nyhetschefer, redaktionssekreterare, producenter) men också brett inom olika medier (tidning, tv, radio och webb). Också informationsyrken av olika slag, t.ex. informationschef, kommunikatör, informatör och förlagsredaktör har varit aktuella för politices kandidater med en utbildning i journalistik.

Utexaminerade tidigare studenter jobbar som journalister, kommunikatörer inom privata och offentliga organisationer samt som konsulter och medieexperter.

Socialpsykologi

Den som studerat socialpsykologi har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och med att öka välmåendet inom organisationer, som personalchefer, som konsulter, inom missbrukarvård, som terapeuter och som forskare. Vissa uppgifter, som t.ex. forskare och terapeut, kräver fortsatt utbildning.

Socialt arbete och socialpolitik

Det råder brist på kvalificerade socialarbetare och med en examen i socialt arbete kan du ofta välja mellan många olika intressanta arbetsplatser och – uppgifter.

Av de som studerat socialt arbete jobbar somliga med krävande klientuppgifter, t.ex. som experter inom barnskyddet. Andra jobbar som ledare inom något av det sociala arbetets specialområden eller med olika utvecklings-, planerings- och forskningsuppgifter inom den offentliga eller privata sektorn eller inom frivilliga organisationer. En socialarbetarutbildning ger dig dessutom olika möjligheter till vidare specialisering, t.ex. kan du bli specialsocialarbetare eller terapeut.

Kandidat- och magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet. För mer information om yrkesrättigheterna inom socialvården hittar du på Valviras hemsidor.

Sociologi

Sociologi är ett ämne som väljs av väldigt olika människotyper av olika anledningar. I arbetslivet hittar vi sociologer i så olika yrken som president, rockmusiker, projektchef, personalansvarig, informatör och konsult.

Personer med utbildning i sociologi arbetar t.ex. som forskare, experter eller informatörer vid universitet, medborgar- och andra internationella organisationer. Uppgifterna omfattar ofta ledande förvaltnings- eller kunskapsrelaterade uppgifter i interaktion med olika typer av människor. Exempel på yrken som sociologer kan ha efter sin examen är: personalchef, verksamhetsledare, utbildningsplanerare eller projektkoordinator.

Statskunskap med förvaltning

Med en utbildning i statskunskap med förvaltning får du djupa insikter i teman som demokrati, deltagande, politisk kommunikation, offentlig organisering, problemlösning och ledarskap. Du får en kompetens som behövs för uppdrag inom många olika områden i samhället som beslutsfattare, tjänstemän och företagare.

Personer med utbildning i statskunskap med förvaltning har placerat sig i många olika arbetsuppgifter: som beslutsfattare och tjänstemän i staten, kommunerna eller riksdagen, som konsulter och experter i internationella organisationer eller ledande påverkare i affärslivet. Mångfalden av yrken som statsvetare lämpar sig för är stor och omfattar allt från forskare, kommunikatör, opinionsbildare, partiledare, företagare och informationschef till rådgivare inom t.ex. EU.

Rättsvetenskap

De som studerar rättsvetenskap har kunskaper att arbeta med uppgifter som förutsätter en god kunskap om juridiska frågor inom den offentliga rättens område, till exempel i olika organisationer och som statliga och kommunala beslutsfattare och tjänstemän. Dylika uppgifter är ofta ledande och omfattar beslutsfattande på en avancerad nivå.

Mera information

På sidan töissä.fi finns information om hur utexaminerade från högskolor placerat sig på arbetsmarknaden, och deras egna berättelser om sina arbetsplatser (på finska).

Alla studieinriktningar vid Soc&kom ger möjligheter för den som önskar starta ett eget företag. Ifall du närmare vill bekanta dig med hur utexaminerade från Soc&kom placerat sig på arbetsmarknaden kan du ta del av rapporten ”Arbetslösheten minimal – utexaminerade från Soc&kom 2000–2014”.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.