Följ dessa instruktioner om du söker till någon av följande sökmål våren 2020:

 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i psykologi, psykologie kandidat och psykologie/filosofie magister (3 år + 2,5/2 år)
 • Huvudansökan, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i psykologi, psykologie magister (2,5 år)

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Då du söker till utbildningsprogrammet ber ansökningssystemet dig komplettera din ansökan med nödvändiga bilagor.  Det är skillnad på kriterierna för olika bilagor samt på hur olika bilagor ska lämnas in. Bilagorna bör lämnas in enligt ansökningsspecifika tidsfrister. Bilagor som kommit in efter tidsfristens slut tas inte i beaktande. Var god, se närmare information till vänster.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska (om du har godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget), ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk* med minst vitsordet magna cum laude approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska, lång lärokurs (A-språk) med minst vitsordet eximia cum laude approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska, medellång lärökurs (B-språk) med minst vitsordet laudatur.

* Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Provet i svenska som andraspråk är inte samma sak som svenska som andra inhemska språk (A1-, A2- eller B-språket).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2020. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

OBS! Ifall du söker till ett ansökningsobjekt i huvudantagningen och visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avläggs ansökningsvåren 2020 måste din examen vara registrerad i studentexamensregistret senast 12.5.2020 för att kunna beaktas i betygsantagningen. Se närmare information på sidan Bilagorna i huvudansökan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A1-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som A2- eller B-språk med minst vitsordet 5, ELLER
 • svenska som A-språk (literature /language and literature /literature and performance) med godkänt vitsord (minst 2).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2020 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt

 • svenska som L1-språk med godkänt vitsord (= minst 4) ELLER
 • svenska som L2-språk med minst vitsordet 7.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2020 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska och du har godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasiestudier, om utbildningen är genomförd på svenska.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska och du har godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska (svenska som undervisningsspråk), ELLER
 • du har skrivit ett skriftligt slutarbete på svenska som ingår i minst en lägre högskoleexamen, ELLER
 • du har skrivit mognadsprovet på svenska, ELLER
 • huvudämnet i din examen är svenska språket (eller ett motsvarande ämne enligt intyg från högskolan).

Lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört

 • ett språkprov eller språkstudier i svenska som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket, ELLER
 • minst 35 studieveckor eller 60 studiepoäng studier i svenska språket.

Lämnä in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett språktest som ordnas av Helsingfors universitets språktjänster eller i samarbete med en annan högskola om du i språktestet uppnår i medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på skalan 1–6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: Helsingfors Universitet kontrollerar resultaten direkt hos Språktjänster. OBS! Helsingfors universitet språktest i svenska ordnas inte under läsåret 2019–2020. 

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 4 i alla delområden (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av betyget. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies) om du uppnår godkänt resultat i alla delprov.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av betyget. Se närmare information under Så­här skic­kar du in bi­la­gan.