Information om webbplatsen

På Helsingfors universitets webbplats helsinki.fi får du information om närmare hundra utbildningsprogram, doktorsutbildningar och möjligheter för livslångt lärande. Webbplatsen erbjuder forskningsbaserad kunskap, kommunikation om aktuella frågor samt samarbetsmöjligheter för alla som är intresserade av forskning och vetenskap. På webbplatsen hittar du universitetets strategi och fokusområden, lediga arbetsplatser samt fakulteternas, forskningsgruppernas och de andra enheternas webbsidor.

I den internationella rankingen Webometrics, som mäter synlighet på webben, placerar sig universitetet bland de tio bästa universiteten i Europa och de 60 bästa universiteten i världen. Sidorna laddas över tre miljoner gånger i månaden. Webbplatsen helsinki.fi består i sin helhet av närmare 50 000 webbsidor.

Flamma är intranätet för studenter och anställda vid universitetet. Studenterna har en egen tjänst på adressen student.helsinki.fi.

För att utveckla vår service vill vi gärna ha respons av dem som använder webbplatsen. Vi svarar på användarnas frågor och förfrågningar via vår responskanal. Webbplatsen förnyas stegvis och utvecklas utgående från användarrespons och användarerfarenheter.

Innehållet på Helsingfors universitets webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Helsingfors universitet, universitetets namn och andra beteckningar är skyddade varumärken. Alla rättigheter förbehålls om inget annat nämns.

Webbplatsens viktigaste innehåll är:

Upprätthållning av webbplatsen och respons

Ansvarig chefredaktör för Helsingfors universitets webbtjänst är Susanna Rautio, chef för enheten för digital kommunikation. Enheten för digital kommunikation redigerar och utvecklar webbplatsen.

Studentservicen ansvarar för webbtjänsten student.helsinki.fi.

Universitetets fakulteter, avdelningar samt forskningsinstitutioner och utbildningsenheter ansvarar själva för innehållet på sina webbsidor och i sina webbpublikationer. Om det inte anges annat på webbsidan, ansvarar enhetschefen för sidornas innehåll.

Det kan finnas begränsningar för användningen av vissa enskilda webbsidor eller webbtjänster. Villkoren anges på den aktuella sidan eller i den aktuella tjänsten.

På universitets webbplats helsinki.fi finns också studenternas, personalens och deras sammanslutningars webbsidor. För deras innehåll ansvarar den person som anges som administratör och har behörighet till universitetets nätverk.

Om den som använder Helsingfors universitets webbtjänster märker att någonting i webbtjänsterna bryter mot Finlands lag eller god sed, ombeds hen omedelbart anmäla det till chefen för enheten för digital kommunikation.

Universitetet ansvarar inte för eventuell skada som orsakats en användare på grund av tekniska störningar eller externt material som länkats till universitetets webbplats.

Du kan ge oss respons på adressen digiviestinta@helsinki.fi

Läs också: Allmänna användarregler för datasystemen vid Helsingfors universitet