Tillgänglighetsutlåtande
Detta tillgänglighetsutlåtande har ursprungligen upprättats 22.9.2020 och uppdaterats 17.5.2022 och gäller Helsingfors universitets webbplatser https://www.helsinki.fi/ och https://www2.helsinki.fi.
Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet

Webbplatsen Helsinki.fi förnyas. Följande sidor på universitetsnivå har publicerats 17.5.2022 på den nya webbplatsen: AktuelltUtbildning och undervisningForskningSamarbeteOm oss, kandidat- och magisterprogrammens webbplatser, största delen av fakulteternas webbplatser samt en del av enheternas webbplatser, konferenswebbplatserna och forskningsgruppernas webbplatser. 

I förnyelseprojektet har man beaktat tillgänglighetskraven ända från planeringsskedet. En tillgänglighetsexpert har anlitats för projektet.

Alla sidor på Helsinki.fi (över 25 000 sidor) kommer inom ett och ett halvt år att ersättas med nya sidor som uppfyller tillgänglighetskriterierna. Tjänstens tillgänglighet har regelbundet utvärderats av en utomstående expertorganisation. Alla de kritiska brister som upptäcktes i granskningen har åtgärdats. Dessutom uppföljs tillgängligheten med hjälp av ett automatiskt granskningsverktyg.

Webbtillgänglighet vid Helsingfors universitet

Den digitala tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Helsinki.fi -webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Icke-tillgängligt innehåll: www.helsinki.fi (ny webbplats)

 1. (WCAG 1.1.1) Webbplatsen innehåller grafer som föreställer universitetets placering i internationella rankningar. Graferna har skapats med hjälp av en utomstående tjänst och kan vara icke-tillgängliga för användare som använder skärmläsare.
 2. (WCAG 1.1.1) Vissa bilder saknar textalternativ. Även bilder och diagram i bilagor saknar textalternativ.
 3. Rubrikstrukturen kan vara ologisk eller saknas.
 4. (WCAG 1.3.1) Vissa bilagor har problem som försvårar användningen av skärmläsare, t.ex. saknar bilagan struktur.
 5. (WCAG 1.4.11) Kontrastvärdet för en fokusindikator är inte tillräckligt högt när elementets fokusläge enbart visas genom en färgförändring.
 6. (WCAG 2.4.3) Rullgardinsmenyn som öppnas i sökvägen och navigeringsmenyn i mobilversionen har en felaktig fokusordning. Länken Upp som tar dig tillbaka till början av sidan rullar sidan endast visuellt. Webbläsarfokuset flyttas inte till början av sidan.
 7. (WCAG 2.4.6) Webbplatsen innehåller interaktiva element, såsom länkar eller knappar, som i programmeringen getts otydliga namn, eller endast getts namn på engelska, t.ex. i inbäddade videor, i bildlänkar som leder till personprofiler och i språkmenyn.
 8. Vissa sidor har innehåll vars språk avviker från det som angetts i koden, eftersom en del av innehållet ännu inte är översatt.
 9. På webbsidorna kan det förekomma enskilda textstycken, ramar eller länkar med fel språkangivelser. Då uttalar skärmläsaren texten otydligt.
 10. (WCAG 3.2.4) En del av länkarna på webbplatsen öppnas i en ny flik eller också öppnar länken till exempel en pdf-fil utan förvarning.
 11. (WCAG 3.3.2) Sökfunktionerna i tjänsten innehåller bristfälliga anvisningstexter.
 12. (WCAG 4.1.2) Webbplatsen innehåller interaktiva element, såsom menyknappar eller flikar, som beskrivs tekniskt bristfälligt för assisterande teknik. Exempel på brister i elementen är definitioner som beskriver elementets status i förhållande till assisterande teknik.

Icke-tillgängligt innehåll: www2.helsinki.fi (gammal webbplats)

 1. (WCAG 1.1.1) Vissa bilder saknar textalternativ. På de äldsta sidorna kan textalternativet vara detsamma som filnamnet. Bildgallerierna har inga textalternativ. Även bilder och diagram i bilagor saknar textalternativ.
 2.  (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) I sökningen av utbildningsprogram saknas beskrivningar av fälten/kryssrutorna, i nyhetsarkivet och sökningen av lediga anställningar ger rullgardinsmenyn inte tillräckligt noggrann information om roll och status.
 3. (WCAG 1.3.1) Vissa innehållssidor har tomma rubriker.
 4. (WCAG 1.3.1) Brister i rubriknivåerna: På vissa sidor har mellanrubrikerna inte tekniskt definierats som rubriker.
 5. (WCAG 1.3.1) Största delen av bilagorna har problem som försvårar användningen av skärmläsare, t.ex. saknar bilagan struktur och det finns brister i tabellerna.
 6. (WCAG 1.3.1) Strukturerade data som framställs visuellt förmedlas inte tillräckligt tydligt med assisterande teknik, t.ex. i evenemangskalendern och på alumnblanketten.
 7. (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 4.1.2) På vissa sidor fungerar den gamla navigeringen och ingångssidan inte ordentligt med tangentbordet. Läsordningen kan vara fel och alla gränssnittskomponenter har inte ett tydligt namn och en tydlig roll.
 8. (WCAG 1.4.1) Länkar särskiljs från textstycken endast med hjälp av färg.
 9. (WCAG 1.4.3) På vissa innehållssidor är kontrasten mellan textens och bakgrundens färg inte tillräckligt stor. Det finns också problem med kontrasten i bilagor och blanketter.
 10. (WCAG 2.1.1) Man kan inte till alla delar använda tangentbordet för att välja element i utbildningsprogramssökningens rullgardinsmeny.
 11. (WCAG 2.2.2) Tankehörnans och Helsinki Programmes hero-videor har ingen pausknapp.
 12. (WCAG 2.4.3) Donationsblanketten har brister i fokusordningen.
 13. (WCAG 2.4.4) Vissa innehållssidor har för allmänna länktexter, som Läs mer.
 14. (WCAG 2.4.6) Vissa ikoner har i programmeringen getts otydliga namn, eller endast engelska namn, t.ex. i inbäddade videor.
 15. (WCAG 2.4.7) Vissa av elementen i personsökningen visar inte tangentbordsfokus.
 16. (WCAG 3.1.2) Vissa sidor har innehåll på andra språk än sidans språk och språkbytet har inte tydliggjorts automatiskt.
 17. (WCAG 3.2.2) När man väljer ett alternativ i rullgardinsmenyn med forskningsgrupper förändras sammanhanget.
 18. (WCAG 3.2.4) Förändringar i webbläsarkontexten: länkar och pdf-filer öppnas i samma flik eller i en ny flik.

Webb­plat­sen har in­ne­håll som inte om­fat­tas av lag­stift­ning­ens krav

 • kartor som inte är avsedda för navigering
 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. docx, pdf) som har publicerats före 23.9.2018
 • direktsända videor eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020
 • innehåll i sociala medier som användarna själva har producerat

Opro­por­tio­nell bör­da

Universitetet publicerar årligen ett ansenligt antal videor på webbplatsen Helsinki.fi. Vi kan emellertid ännu inte publicera alla videor i tillgängligt format. Orsaken är oproportionell börda. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten och åtgärda bristen. I takt med att de automatiska textningssystemen utvecklas kan vi med tiden tillhandahålla allt mer videor med undertext.

Har du upp­täckt ett pro­blem med till­gäng­lig­he­ten på vår webb­plats?

Du kan ge respons om tillgängligheten per e-post digiviestinta@helsinki.fi. Ge ditt meddelande en rubrik (Respons om tillgängligheten) och berätta i meddelandet vilken sida och hurdant problem det är fråga om. Vi svarar dig inom 14 dagar.

Kommunikation och samhällsrelationer/Digital kommunikation ansvarar för webbplatsen Helsinki.fi:s tillgänglighet och hanteringen av responsen.

Till­syn

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Till­syns­myn­dig­he­tens kontakt­uppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000