Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande har ursprungligen upprättats 22.9.2020 och uppdaterats 24.5.2023 och gäller Helsingfors universitets webbplats https://www.helsinki.fi/.

Webbplatsen Helsinki.fi ska liksom många andra webbtjänster vid universitetet uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster. I tillgänglighetsutlåtandet finns mera information om tjänsternas tillgänglighet och om att ge respons på tillgängligheten. Läs mer om tillgängligheten vid Helsingfors universitet.

Den digitala tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation. Alla de kritiska brister som upptäcktes i granskningen har åtgärdats. Dessutom uppföljs tillgängligheten med hjälp av ett automatiskt granskningsverktyg. Helsinki.fi -webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Icke-tillgängligt innehåll: www.helsinki.fi

 1. (WCAG 1.1.1) Webbplatsen innehåller grafer som föreställer universitetets placering i internationella rankningar. Graferna har skapats med hjälp av en utomstående tjänst och kan vara icke-tillgängliga för användare som använder skärmläsare.
 2. (WCAG 1.1.1) Vissa bilder saknar textalternativ. Även bilder och diagram i bilagor saknar textalternativ.
 3. Rubrikstrukturen kan vara ologisk eller saknas.
 4. (WCAG 1.3.1) Vissa bilagor har problem som försvårar användningen av skärmläsare, t.ex. saknar bilagan struktur.
 5. (WCAG 1.4.11) Kontrastvärdet för en fokusindikator är inte tillräckligt högt när elementets fokusläge enbart visas genom en färgförändring.
 6. (WCAG 2.4.3) Rullgardinsmenyn som öppnas i sökvägen och navigeringsmenyn i mobilversionen har en felaktig fokusordning. Länken Upp som tar dig tillbaka till början av sidan rullar sidan endast visuellt. Webbläsarfokuset flyttas inte till början av sidan.
 7. (WCAG 2.4.6) Webbplatsen innehåller interaktiva element, såsom länkar eller knappar, som i programmeringen getts otydliga namn, eller endast getts namn på engelska, t.ex. i inbäddade videor, i bildlänkar som leder till personprofiler och i språkmenyn.
 8. Vissa sidor har innehåll vars språk avviker från det som angetts i koden, eftersom en del av innehållet ännu inte är översatt.
 9. På webbsidorna kan det förekomma enskilda textstycken, ramar eller länkar med fel språkangivelser. Då uttalar skärmläsaren texten otydligt.
 10. (WCAG 3.2.4) En del av länkarna på webbplatsen öppnas i en ny flik eller också öppnar länken till exempel en pdf-fil utan förvarning.
 11. (WCAG 3.3.2) Sökfunktionerna i tjänsten innehåller bristfälliga anvisningstexter.
 12. (WCAG 4.1.2) Webbplatsen innehåller interaktiva element, såsom menyknappar eller flikar, som beskrivs tekniskt bristfälligt för assisterande teknik. Exempel på brister i elementen är definitioner som beskriver elementets status i förhållande till assisterande teknik.

Webb­plat­sen har in­ne­håll som inte om­fat­tas av lag­stift­ning­ens krav

 • kartor som inte är avsedda för navigering
 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. docx, pdf) som har publicerats före 23.9.2018
 • direktsända videor eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020
 • innehåll i sociala medier som användarna själva har producerat

Opro­por­tio­nell bör­da

Universitetet publicerar årligen ett ansenligt antal videor på webbplatsen Helsinki.fi. Vi kan emellertid ännu inte publicera alla videor i tillgängligt format. Orsaken är oproportionell börda. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten och åtgärda bristen. I takt med att de automatiska textningssystemen utvecklas kan vi med tiden tillhandahålla allt mer videor med undertext.

Har du upp­täckt ett pro­blem med till­gäng­lig­he­ten på vår webb­plats?

Du kan ge respons om tillgängligheten per e-post digiviestinta@helsinki.fi. Ge ditt meddelande en rubrik (Respons om tillgängligheten) och berätta i meddelandet vilken sida och hurdant problem det är fråga om. Vi svarar dig inom 14 dagar.

Kommunikation och samhällsrelationer/Digital kommunikation ansvarar för webbplatsen Helsinki.fi:s tillgänglighet och hanteringen av responsen.

Till­syn

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Till­syns­myn­dig­he­tens kontakt­uppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000