Blandning av global och lokal kultur i antika Mellanöstern

Gemensam nordisk forskningsfinanisering för samman forskare i antikens historia. Det gemensamma forskningsobjektet är interaktionen mellan global och lokal kultur samt den urbana religiositeten.

Projektet Globalization, Urbanization and Urban Religion in the Eastern Mediterranean in the Roman and Early Islamic periods granskar urbanisering, stadskultur samt städernas och den omgivande landsbygdens förhållanden i östra Medelhavsområdet under antiken.

Projektet kombinerar forskningsintressena hos forskare i antikens historia, islam-forskare, arkeologer och teologer. Den gemensamma nordiska finansieringen används för att arrangera tre tvärvetenskapliga workshopar som alla hör ihop med varandra.

Projektets tidsavgränsning är bred. Den sträcker sig från romartiden ända till islams tidiga historia.

− Vi strävar efter att skapa en uppfattning om de långvariga historiska utvecklingsprocesserna beträffande globalisering, urbanisering och urban religion. Vi vill se om det förekommer liknande fenomen och gemensamma teman inom olika tidperioder och områden, säger Raimo Hakola, akademiforskare och docent i nytestamentlig exegetik.

I antikens städer förekom mycket interaktion mellan olika religiösa grupper

Enligt Hakola har historieforskningen om antiken tidigare baserat sig närmast på skriftliga källor. Detta för med sig vissa problem.

− De skriftliga källor som bevarats riktar sig närmast till författarnas inre krets. Därför framhäver materialet gruppernas vilja att bygga upp sin egen identitet och skilja sig från de andra.

Nu kompletteras de skriftliga källorna med arkeologiskt forskningsmaterial som bättre visar hur grupperna levt sida vid sida.

”Arkeologin lyfter fram kulturell interaktion mellan judar, tidiga kristna, romerska hedniska kulturer och tidig islam.”

Forskningstemat har också mycket potential att förnya sättet vi ser på situationen i det moderna Mellanöstern.

− De moderna nationella och religiösa grupperna har ofta en simplifierad uppfattning om sitt förflutna. När grupper bygger upp sin identitet tar de fram bara de element som passar in i historien de vill berätta, påpekar Hakola.

Den historiska forskningen i den materiella världen visar dock att identiteterna inte varit givna, utan att de byggts upp av flera olika element.

Arkeologiska utgrävningar har förändrat bilden av Galileens historia

En mer omfattande bild av östra Medelhavsområdets historia i Galileen har redan skapats vid utgrävningarna av en senantik synagoga som Hakola lett i Horvat Kur i Israel. Utöver utgrävningarna i Horvat Kur har också de andra utgrävningarna som nyligen gjorts i området förändrat bilden av att regionen skulle ha varit enslig. Forskningsmaterialet har visat att de lokala samhällena tog intryck av sin tids globala trender.

− Till och med byborna på landsbygden i Galileen var en del av de internationella handelsnätverken. Till exempel byggdes taket på synagogan i byn Horvat Kur delvis av taktegel som tillverkats i Mindre Asien, nämner Hakola.

Den kommande workshop-serien för samman universitet och forskare inom olika antikforskningsområden ännu mer intensivt än tidigare. Den första workshopen, Global and Local Cultures in the Roman East: From Domination to Interaction, hålls under höstterminen 2018 vid Helsingfors universitets teologiska fakultet. De följande workshoparna arrangeras 2019 i Århus och i Bergen.