Samarbete

Språkcentrums verksamhet baserar sig på samarbete och dialog såväl inom Helsingfors universitet som nationellt och internationellt.

Med hjälp av en aktiv interaktion strävar man efter att förbättra kvaliteten i verksamheten, lära av andra och dela med sig av det egna kunnandet. Deltagande i olika nätverks arbete, internationellt utbyte och internationella besök samt utvecklingsprojekt ökar personalens expertis. Samtidigt stärker de Språkcentrums roll som tillhandahållare av undervisning som baseras på forskning och fördomsfria experiment.

Projekt

Språkcentrum utvecklar fortlöpande sin verksamhet såväl genom sina egna projekt som samarbetsprojekt. För närvarande deltar Språkcentrum i två riksomfattande digitaliseringsprojekt för språkinlärning.

FINELC 2digi – From analogue to digital

Nätverket FINELC samordnar ett tvåårigt projekt som har som mål att producera material, anvisningar och pedagogiska modeller till stöd för digitaliseringen av språkundervisningen. Projektet pågår i två år och är förlagt till kalenderåren 2017–2018. Projektet producerar både forskning och konkreta modeller till stöd för digital pedagogik.

DIGIJOUJOU – Flexibla studier i finska och svenska samt handledning för behoven inom det framtida arbetslivet

Målet för det riksomfattande spetsprojektet är att utveckla ny digital pedagogik och flerformigt undervisningsutbud, skapa flexibla studievägar samt etablera och utvidga riksomfattande samarbete över högskolegränserna.

I projektet deltar 4 universitet och 8 yrkeshögskolor. Projektet samordnas av Aalto-universitetet.

Spetsprojektet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet är treårigt (2017–2019). Målet är att i projektet skapa ny flerformig och multimedial pedagogik för undervisningen och handledningen inom de inhemska språken. På samma gång utvecklas det digitalpedagogiska kunnandet bland språklärare och det skapas flexibla sätt att genomföra undervisningen i och handledningen av studierna i finska och svenska.

Internationellt samarbete

Erasmus+ erbjuder Språkcentrums personal många slags möjligheter till nätverksbildning internationellt. Språkcentrum har flera Erasmus-partneruniversitet, varav en del är långvariga partner och en del nya bekantskaper. Samarbetet är mångfaldigt, från studiebesök ända till gemensamma undervisningsgrupper. Det internationella umgänget är en väsentlig del av Språkcentrums verksamhet och utvecklingen av personalens kunnande. Språkcentrum intresserar sig fortlöpande för nya partner och samarbetsmöjligheter.

Språkcentrums personal utnyttjar flitigt Erasmus-utbytesmöjligheterna, och Språkcentrum tar årligen emot flera lärare från partneruniversiteten inom Erasmus. Utbytet möjliggör jämförelse och utbyte av tankar och pedagogisk praxis, och inspirerar därmed till att lära sig nytt.

Språkcentrum erbjuder internationella studenter som anländer till Helsingfors universitet en utmärkt möjlighet att bekanta sig med andra studenter och delta i Språkcentrums verksamhet i kursassistentprogrammet för internationella studenter (länk). Genom Språkcentrum får internationella studenter en inblick i livet vid universitetet. De studenter som deltar i kursassistentprogrammet bidrar med värdefullt innehåll för både undervisningen och internationaliseringen av de finländska studenterna.

Samarbete inom universitetet

Språkcentrum bedriver nära samarbete med fakulteterna, utbildningsprogrammen, Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), Universitetsservicen och Centret för universitetspedagogik (HYPE). Universitetsservicens anställda som sköter de centraliserade förvaltningstjänsterna är en del av Språkcentrums arbetsgemenskap.