Språkgranskningstjänster för medlemmar i universitetssamfundet

OBS! Språkgranskningstjänsten är stängd från 21 juni till 31 juli. Texter som ska granskas under sommaren måste skickas in senast den 13 juni.

Universitetets enheter och dess personal kan låta språkgranska sina texter på främmande språk hos Språktjänster avgiftsfritt.

Även forskarstuderande vid Helsingfors universitet kan låta granska sina licentiat- och doktorsavhandlingar. Texter som anknyter till påbyggnadsstudier (doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och andra studierelaterade texter) språkgranskas till självkostnadspris.

Tex­ter som grans­kas

Helsingfors universitets enheter och personal kan avgiftsfritt låta språkgranska sina texter på främmande språk vid Språkcentrums enhet Språktjänster. Vi granskar följande typer av texter:

 • artiklar
 • sammanfattningar, s.k. abstract
 • föredrag
 • postrar för konferenser
 • konferensprogram
 • tentamensfrågor
 • undervisningsmaterial
 • följebrev och rekommendationsbrev
 • meritförteckningar
 • enheternas webbsidor, broschyrer osv.
 • forskningsansökningar och liknande ansökningar
 • tentamina på svenska, om tentamen har skrivits av en person som inte har svenska som modersmål.

Obs! Universitetets enheter kan också låta språkgranska svenskspråkiga förvaltningstexter och kommunikationstexter som enheterna själva skrivit. (Tjänsten gäller inte texter skrivna av personer med svenska som modersmål.)

Stipendieforskare (med ett gällande avtal) kan avgiftsfritt låta språkgranska vetenskapliga artiklar. Universitetets påbyggnadsstudenter kan låta språkgranska sina licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar om de är på ett främmande språk. Texter som anknyter till påbyggnadsstudier (doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och andra studierelaterade texter) språkgranskas till självkostnadspris. Mer information: se intranet Flamma.

 

 • Språkgranskningstjänsten omfattar inte texter som skrivits på författarens modersmål.
Gransk­nings­tid

Granskningstidtabellen är beroende av textens längd.

 • För språkgranskning av en cirka 20 sidor lång text är det bra att reservera cirka två veckor.
 • För språkgranskning av en doktorsavhandling är det bäst att reservera 1–2 månader beroende på avhandlingens längd. Vi språkgranskar helst doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar först efter förhandsgranskarnas utlåtanden. Om tidtabellen är brådskande kan språkgranskningen även göras medan texten är hos förhandsgranskarna eller före förhandsgranskarnas utlåtanden; i sådana fall granskas eventuella ändringar i texten separat. Fråga din egen enhet/handledare hur du ska gå till väga.
Anvisningar för dig som beställer en granskning
 • Skicka oss texten som ska granskas (och eventuella bilagor) i en Word-fil som bilaga till den elektroniska beställningsblanketten.
 • Till blanketten kan du bifoga dokument på högst 16 MB. Större filer kan du komprimera och skicka per e-post eller med FunetFileSender.
 • Ange textens teckenantal inklusive fotnoter och slutkommentarer (kryssa för detta när du räknar orden i Word) samt bild- och tabelltexter. Räkna inte med litteraturförteckningar eller citat på andra språk än språket som ska granskas. En sida är 1560 tecken utan mellanslag.
 • Språkgranskaren rättar texten direkt i Word-dokumentet med funktionen Spåra ändringar (Track changes).
 • Vid behov kan språkgranskningen göras manuellt i en pappersversion. Be om anvisningar från kielipalvelut-kielentarkistukset(at)helsinki.fi.
 • Be alltid om din chefs godkännande innan du beställer en språkgranskning och kryssa för det på beställningsblanketten. För avgiftsbelagda granskningar (texter som anknyter till påbyggnadsstudier) ska du meddela vem som attesterar fakturan.
 • Språkgranskarna är modersmålstalare, och var och en av dem är specialiserad på texter inom olika områden. Du får alltid språkgranskarens namn och kontaktuppgifter: om du har frågor om ändringarna kan du kontakta granskaren.
 • Om du gör ändringar eller tillägg i texten efter granskningen och vill nämna granskaren vid namn när texten publiceras, ska du även låta granska dessa ändringar eller tillägg. Genom att kryssa i denna ruta på beställningsblanketten förbinder du dig till att göra så.

 

Bilagor

 • Bifoga eventuella tabeller och bildtexter som hänger ihop med den text som ska granskas.
 • Bifoga även litteraturförteckningen till kännedom för granskaren. (Litteraturförteckningen räknas inte med i teckenantalet.)
 • Du kan också bifoga skriftseriens krav på texter de publicerar (t.ex. redaktionens anvisningar för författare).
 • Om du önskar kan du bifoga en lista över termer som används inom ditt specialområde, i synnerhet om du vet att din text innehåller ovanlig eller okonventionell terminologi.
Vad ingår i en språkgranskning?

Språkgranskningens syfte är att kontrollera att grammatiken, rättskrivningen och användningen av skiljetecken i texten är korrekt och att texten är skriven på ett tydligt och naturligt akademiskt språk.

Om texten ska skickas till en internationell skrift kontrollerar granskaren också att texten följer skriftens anvisningar (till exempel gällande kapitel- och styckeindelning, form och stil, förkortningar, tabeller och figurer), förutsatt att du har skickat dessa anvisningar till granskaren. Du ansvarar själv för att texten följer skriftens anvisningar om citat och källor.

Språkgranskningens mål är att förbättra manuskriptets kvalitet så att språkdräkten inte ska vara ett hinder för publicering. Språkgranskningen är dock inte en garanti för att manuskriptet antas för publicering, eftersom det också finns flera andra faktorer som inverkar.

 

I språkgranskningen ingår följande:

Rättskrivning och ordförråd

 • språkvariant (till exempel amerikansk engelska och brittisk engelska)
 • felaktigt använda ord (till exempel effect vs. affect), gäller inte specialterminologi

Grammatik

 • kongruens mellan subjekt och verb
 • korrekt syntax
 • artiklar och prepositioner
 • användning av tempus

Skiljetecken

 • komma, punkt, kolon, semikolon osv.

Läslighet och enhetlighet

 • språkets flyt och naturlighet
 • exakthet och tydlighet
 • satsernas och meningarnas längd
 • satsernas och meningarnas inbördes kohesion
 • mångordighet och upprepning
 • flertydigheter
 • ordförrådets och terminologins samstämmighet
 • akademisk stil

 

I språkgranskningen ingår inte följande:

Textens struktur

 • exempelvis styckenas ordningsföljd

Inkonsekvenser eller fel i innehållet

 • Språkgranskaren kan dock erbjuda hjälp eller råd för att rätta till uppenbara problem.

Citat och källor

 

Kon­tak­tin­for­ma­tion

För frågor gällande språkgranskningar och inlämning av texter:

Planerare Outi Ala-Kahrakuusi

tfn 02941 22675

e-post: kielipalvelut-kielentarkistukset(at)helsinki.fi

Postadress:

Språktjänster/Språkcentret

PB 4 (Berggatan 5)

00014 Helsingfors universitet

Beställningsblanketter (intranet Flamma)