Publikationer

Grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter inom undervisning och pedagogik – Juridisk och pedagogisk guide för studerande och sakkunniga inom pedagogik (på finska)

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet har publicerat ett finskspråkigt läromaterial om typiska juridiska utmaningar vid finländska pedagogiska institut. Målgrupp för guiden är studerande och sakkunniga inom pedagogik. Guiden har tagits fram i samarbete med riksdagens justitieombudsman och är en unik sammanställning av typiska klagomål. Läromaterialet kombinerar juridik och pedagogik på ett unikt sätt. Läs mer här.

Guide på finska: Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla. Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille.

Demokrati och människorättsfostran i Finland -broschyr

Demokrati- och människorättsfostran har utvecklats mycket under de senaste åren och temat har förts fram av myndigheter, högskolor och organisationer. I denna broschyr finns information om de viktigaste åtgärderna och lösningar på utmaningar, och du hittar också resurser för demokrati- och människorättsfostran.

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet - förnyad materialhelhet

Undervisningsstyrelsen har gett ut över 170 materialtips på sin förnyade webbplats till stöd för lärare och alla som arbetar med pedagogik. Projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran samlade in materialet hösten 2019. Det finns nu uppdelat på ämnesområden på webbplatsen Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet. Läs mer här.

De­mo­kra­ti, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och del­ak­tig­het: https://www.oph.fi/sv/demokrati-manskliga-rattigheter-och-delaktighet (översätts till svenska senare)

Rapport

Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran – Slutrapporten för projektet för utveckling av demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen (1.8.2018–31.7.2019) (på finska, sammanfattning finns på svenska och engelska)