Projektbeskrivning

Inom projektet för utveckling av demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen (1.8.2018–31.7.2021) utreds hur kunskapsmålen för demokrati- och människorättsfostran kan främjas på bredare front inom lärarutbildningen.

Projektet baserar sig på tidigare undersökningar, projekt och utredningar. Det nationella högskolenätverket samordnas från Helsingfors universitet som ett led i samarbetet i anknytning till UNESCO-professuren Values, Dialogue and Human Rights in Education.

Innehållet i demokrati- och människorättsfostran utgör en viktig del av lärarens yrkeskunskap och blir allt viktigare i ett samhälle där mångfalden ökar. I Finland är förutsättningarna för demokrati- och människorättsfostran generellt sett goda, men undersökningar visar att det finns utmaningar: lärarnas kunnande inom demokrati- och människorättsfostran varierar, är lösryckt från sin juridiska normgrund och beroende av enskilda aktörers aktivitet. Det har framförts önskemål om att ämnena bör ingå i lärarutbildningen, men det finns ingen för alla enhetlig lärarutbildning som gäller demokrati- och människorättsfostran.

Projektets målsättning

  • Kartlägga material som lämpar sig för lärare i demokrati- och människorättsfostran.
  • Utforma och som ett pilotprojekt testa en webbkurs för lärare om demokrati- och människorättsfostran.
  • Producera en projektrapport för att stödja fortsatta åtgärder med sikte på en mer systematisk behandling av demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen.
  • Producera en broschyr på finska, svenska och engelska om demokrati- och människorättsfostran i Finland
  • Producera undervisningsmaterial om grundläggande och mänskliga rättigheter för utbildningssektorn (grundläggande och mänskliga rättigheter inom utbildning, funktionsvariation, ursprungsfolkens rättigheter, tillgänglighet)
  • Stödja och främja nationellt och internationellt samarbete (samordning av det nationella högskolenätverket)
  • Främja forskning inom demokrati- och människorättsfostran

Inom projektet utreder man hur demokrati- och människorättsfostran ska kunna integreras på ett mer systematiskt sätt i lärarutbildningen och man försöker finna sätt att utforma en enhetlig utbildning. Temat utreds inom ramen för högskolenätverkets samarbete och genom intervjuer med centrala aktörer. Ytterligare information om samarbetet finns här.