Bakgrund

Projektet är en fortsättning på tidigare projekt och utredningar som handlat om demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen.

Du kan bekanta dig med utredningarna här nedanför. Läroplanernas fokusering på demokrati- och människorättsfostran förutsätter att även lärarutbildningen utvecklas i en riktning som främjar möjligheterna att nå målen.

Lärarna har fått stöd av olika aktörer för att kunna tillhandahålla demokrati- och människorättsfostran, men det har inte funnits någon enhetlig lärarutbildning om ämnena. Avdelningen för människorättsfostran har varit populär på Educa-mässan.

Forskning visar att kompetensnivån inom demokrati- och människorättsfostran varierar bland lärarna, och undervisningen är alltjämt beroende av varje enskild lärares aktivitet. Läroplanerna fokuserar starkare än tidigare på kunskapsmålen för demokrati- och människorättsfostran, och därför kan man fråga sig om lärarutbildningen ger lärarna tillräckliga färdigheter att nå målen.

Projektet söker svar på uppdagade utmaningar och stöder kontinuiteten i samarbetet.

Människorättsfostran var temat för den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017–2019, och demokratifostran var ett av insatsområdena i det demokratipolitiska handlingsprogrammet (2017). Läget inom demokratifostran har också kartlagts tidigare i Utbildningsstyrelsens utredning om demokratifostran Utredning om demokratifostran (2011, Demokratiakasvatusselvitys) (på finska).


Demokrati- och människorättsfostran och lärarutbildning ingår i det nationella demokratiprogrammet 2025 som pågår 20192023. Projektet ingår i programmet och bedriver även samarbete med projektet DINO II - Demokrati- och människorättsfostran och ungas delaktighet.

Det godas källor – Demokrati- och människorättsfostran i undervisningsarbetet (2017)

Verket Det godas källor – Demokrati- och människorättsfostran i undervisningsarbetet  (Hyvän lähteillä – Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä) är ett resultat av ett samarbetsprojekt åren 2016–2017. I utredningen konstateras att det fortfarande finns vilja att samarbeta och behov av fortbildning på både individ- och gruppnivå. Du kan läsa hela utredningen på finska Hyvän lähteillä – Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä.

Bekanta dig också med webbplatsen för demokratifostran (på finska) som blev till under projektets gång.

Rekommendationer från FN

I den universella periodiska granskningen i FN:s råd för de mänskliga rättigheter (Universal Periodic Review, UPR) har Finland fått rekommendationer om att inkludera människorättsfostran i lärarutbildningen. En tidigare rekommendation om obligatoriska studier godkändes inte med åberopande av universitetens autonomi att själva bestämma om undervisningsinnehållet. Några rekommendationer godkändes 2017 med åberopande av bland annat att fostran i grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter är ett tema i dokumentet Nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter 2017–2019 och att läroplanerna har starkare människorättsfokus än tidigare, bland annat i de delar som är bindande för tjänsteinnehavarna.

Människorättsfostran och -utbildning i Finland (2014)

År 2014 publicerade Människorättscentret en omfattande utredning om utgångsnivån för människorättsfostran och människorättsutbildningen i Finland. Som den tydligaste utmaningen inom människorättsutbildningen identifierades bristen på utbildning för lärare och fostrare utöver utbildningen inom exempelvis den kommunala sektorn och för tjänsteinnehavare. Du kan bekanta dig med utredningen här (på finska) och här (delvis översatt till svenska).

Utgående från utredningen sammanställde människorättsdelegationen rekommendationer för främjande av människorättsfostran och människorättsutbildning i Finland.

1. Statsrådet bör utarbeta ett handlings- program för människorättsfostran och människorättsutbildning

2. De mänskliga rättigheterna bör integreras i all fostran och utbildning

3. Människorättsfostran bör stödja och främja en verksamhetsmiljö som respekterar de mänskliga rättigheterna

4. Lärarnas och fostrarnas människorättskunnande bör stärkas

5. Det bör säkerställas att tjänsteinnehavare och andra som sköter offentliga uppdrag har tillräckligt människorättskunnande

6. Läromedel och undervisningsmetoder i mänskliga rättigheter bör utvecklas

7. Undervisningen och fostran i mänskliga rättigheter samt människorättskunnande bör följas upp, utvärderas och utvecklas

Läs mer om människorättsfostran på Människorättscentrets webbplats om utbildning.

Demokrati och de mänskliga rättigheterna – Mål och innehåll i lärarutbildningen (2014)

År 2013 beställde undervisnings- och kulturministeriet en utredning kring frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Utredningen utmynnade i publikationen Demokrati och de mänskliga rättigheterna – Mål och innehåll i lärarutbildningen (Rautiainen, Vanhanen–Nuutinen & Virta 2014). Du kan bekanta dig med utredningen ) här (på finska, ett presentationsblad på svenska). I utredningen rekommenderas bland annat att effektivare demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen och garanti för likabehandling på riksnivå.