Studier

Läs mer om hur det är att studera odontologi vid Helsingfors universitet och bekanta sig till utbildningens uppbyggnad och kurser.

Ennen kaikkea tulevan hammaslääkärin ihmissuhdetaito ja asenne vaikuttavat vahvasti hänen menestymiseen hammaslääkärinä. Hammaslääkäri tekee töitä ihmisten parissa ja usein hetkinä, joka on potilaille pelottavia ja haastavia.

Varför utbildningsprogrammet i odontologi?

Utbildningsprogrammet i odontologi leder till odontologie licentiatexamen (OL). Läs mer om utbildningens mål i studiehandboken. Odontologie licentiatexamen är en akademisk examen men också en examen som leder till ett yrke. En tandläkare har som uppgift att främja oral hälsa samt diagnostisera och behandla patienternas orala sjukdomar.

Den som utexamineras som odontologie licentiat måste kunna utföra kliniskt arbete som tandläkare. Det förutsätter akademiska kunskaper, praktiska kliniska kunskaper och god interaktionsförmåga.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

I examen ingår utöver ämnesstudier i odontologi

 • studier i språk och kommunikation (10 studiepoäng)
 • studier i informations- och kommunikationsteknik (5 studiepoäng)
 • fördjupade studier; i de fördjupade studierna ingår ett examensarbete, dvs. en avhandling som omfattar 20 studiepoäng
 • praktik som hör till studierna och arbetspraktik
 • valfria studier.

Examen bildar en systematiskt avancerande helhet där man fördjupar de kunskaper och färdigheter som sedan ska tillämpas i arbetet som tandläkare.

Den teoretiska och den praktiska undervisningen är integrerade och bildar en kontinuerlig helhet från de teoretiska grunderna till klinisk tandvård.

De teoretiska studierna är indelade i studiehelheter som är gemensamma för flera ämnen. Studenterna kan öva sina manuella färdigheter i ett träningslaboratorium med högteknologiska simulatorer. Den kliniska vårdpraktiken ordnas vid en undervisningsklinik i enlighet med kompetensmålen.

Klinisk vårdpraktik för tredje till sjätte årets studerande innehåller följande inriktningar:

 • teoretiska grunder, förebyggande tandvård
 • kliniska grundfärdigheter inom odontologins alla delområden
 • diagnostik
 • rehabilitering av tuggapparaten
 • självständigt kliniskt arbete
 • arbetsliv, samarbete, tandläkaren som en del av hälsovårdssystemet inklusive fördjupad arbetspraktik

I examen ingår valfria studier.

Undervisningsspråk

Utbildningsprogrammets undervisningsspråk är finska, men undervisning kan också ges på svenska. Studenten har nytta av kunskaper i engelska. En del av den obligatoriska litteraturen är på engelska och en del av undervisningen kan ges på engelska. 

Under de två första studieåren har svenskspråkiga odontologie studerande möjlighet att delta i svenskspråkig smågruppsundervisning. Under det kliniska skedet erbjuds undervisning på svenska i den mån det är möjligt. I övrigt ges undervisning främst på finska. Det ordnas för tillfället ingen separat antagning till den svenskspråkiga linjen.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

I examen ingår utöver ämnesstudier i odontologi

 • studier i språk och kommunikation (10 studiepoäng)
 • studier i informations- och kommunikationsteknik (5 studiepoäng)
 • fördjupade studier; i de fördjupade studierna ingår ett examensarbete, dvs. en avhandling som omfattar 20 studiepoäng
 • praktik som hör till studierna och arbetspraktik
 • valfria studier.

Examen bildar en systematiskt avancerande helhet där man fördjupar de kunskaper och färdigheter som sedan ska tillämpas i arbetet som tandläkare.

Den teoretiska och den praktiska undervisningen är integrerade och bildar en kontinuerlig helhet från de teoretiska grunderna till klinisk tandvård.

De teoretiska studierna är indelade i studiehelheter som är gemensamma för flera ämnen. Studenterna kan öva sina manuella färdigheter i ett träningslaboratorium med högteknologiska simulatorer. Den kliniska vårdpraktiken ordnas vid en undervisningsklinik i enlighet med kompetensmålen.

Klinisk vårdpraktik för tredje till sjätte årets studerande innehåller följande inriktningar:

 • teoretiska grunder, förebyggande tandvård
 • kliniska grundfärdigheter inom odontologins alla delområden
 • diagnostik
 • rehabilitering av tuggapparaten
 • självständigt kliniskt arbete
 • arbetsliv, samarbete, tandläkaren som en del av hälsovårdssystemet inklusive fördjupad arbetspraktik

I examen ingår valfria studier.

 

Lär­doms­prov

I odontologie licentiatexamen ingår en avhandling  som omfattar 20 studiepoäng. Syftet med avhandlingen är att utveckla studentens förmåga att självständigt söka och strukturera information samt att studenten övar sig i vetenskapligt skrivande. Till avhandlingens övriga syften hör kritisk utvärdering av information samt att producera och tillämpa ny information. Arbetet med avhandlingen inkluderar läsning av forskningslitteratur, forskningsarbete, seminariearbete och fördjupade studieavsnitt. En självständigt författad skriftlig del måste alltid ingå, eftersom alla studenter ska öva sig i vetenskapligt skrivande.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

 

Du kan åka på utbyte efter det tredje studieåret. Under utbytet kan du genomföra obligatoriska kursformade studier, praktik eller forskning som ingår i de fördjupade studierna. Du kan också genomföra valfria studier eller språkstudier under utbytet. Det är enklast att åka inom ramen för fakultetens  Erasmus+-avtal (för Europa) eller via Nordplus-nätverket (för de nordiska länderna).

Helsingfors universitet har också utbytesavtal med universitet i andra världsdelar, som också studerande i odontologi kan söka till. Dessa utbytesavtal administreras av enheten för internationellt utbyte.

 

Samarbete med andra aktörer

Våra närmaste samarbetspartner i undervisningen är Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), Helsingfors stad samt hälsovårdscentralerna i huvudstadsregionen med omnejd. Studenterna genomför praktik i multiprofessionella team vid alla dessa enheter, i vissa fall tillsammans med studenter från närliggande utbildningsprogram såsom blivande tandskötare och munhygienister. Inom grundutbildningen i odontologi samarbetar vi också med andra universitet som ger utbildning inom området (Åbo, Östra Finlands och Uleåborgs universitet) och till exempel Yrkeshögskolan Metropolia.