Studier
Odontologie licentiatexamens omfattning är 330 studiepoäng och utbildningen räcker cirka 5,5 år om man studerar på heltid.

Studierna vid Medicinska fakulteten är kursbaserade och det finns en färdig undervisningsplan eller stomme för examen. Undervisningsprogrammen görs upp på förhand för varje termin. Största delen av studierna är obligatoriska och gemensamma för alla, och kurserna ska genomföras i den ordning som anges i undervisningsplanen. En del av den kliniska vårdpraktiken är utlokaliserad, huvudsakligen till olika hälsovårdscentraler i huvudstadsregionen och till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts enheter.

Varför utbildningsprogrammet i odontologi?
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

I examen ingår utöver ämnesstudier i odontologi

 • studier i språk och kommunikation (10 studiepoäng)
 • studier i informations- och kommunikationsteknik (5 studiepoäng)
 • fördjupade studier; i de fördjupade studierna ingår ett examensarbete, dvs. en avhandling som omfattar 20 studiepoäng
 • praktik som hör till studierna och arbetspraktik
 • valfria studier.

Examen bildar en systematiskt avancerande helhet där man fördjupar de kunskaper och färdigheter som sedan ska tillämpas i arbetet som tandläkare.

Den teoretiska och den praktiska undervisningen är integrerade och bildar en kontinuerlig helhet från de teoretiska grunderna till klinisk tandvård.

De teoretiska studierna är indelade i studiehelheter som är gemensamma för flera ämnen. Studenterna kan öva sina manuella färdigheter i ett träningslaboratorium med högteknologiska simulatorer. Den kliniska vårdpraktiken ordnas vid en undervisningsklinik i enlighet med kompetensmålen.

Klinisk vårdpraktik för tredje till sjätte årets studerande innehåller följande inriktningar:

 • teoretiska grunder, förebyggande tandvård
 • kliniska grundfärdigheter inom odontologins alla delområden
 • diagnostik
 • rehabilitering av tuggapparaten
 • självständigt kliniskt arbete
 • arbetsliv, samarbete, tandläkaren som en del av hälsovårdssystemet inklusive fördjupad arbetspraktik

I examen ingår valfria studier.

Undervisningsspråk

Utbildningsprogrammets undervisningsspråk är finska, men undervisning kan också ges på svenska. Studenten har nytta av kunskaper i engelska. En del av den obligatoriska litteraturen är på engelska och en del av undervisningen kan ges på engelska. 

Under de två första studieåren har svenskspråkiga odontologie studerande möjlighet att delta i svenskspråkig smågruppsundervisning. Under det kliniska skedet erbjuds undervisning på svenska i den mån det är möjligt. I övrigt ges undervisning främst på finska. Det ordnas för tillfället ingen separat antagning till den svenskspråkiga linjen.

Un­der­vis­ning­en

Studierna i odontologi är indelade i två skeden: första och andra årets studier (med delvis samma kurser som för studerande i medicin) och det kliniska skedet (från det tredje året framåt).  Det kliniska skedet består främst av teoretiska studier i olika områden inom odontologin och därtill hörande simulationsbaserad undervisning och övningar samt patientarbete (klinisk vårdpraktik). Medicinska fakulteten satsar också starkt på undervisning i forskningsfärdigheter och forskning.

Läs mer om kursutbudet: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opintotarjonta

Lär­doms­prov
Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering
Samarbete med andra aktörer

Våra närmaste samarbetspartner i undervisningen är Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), Helsingfors stad samt hälsovårdscentralerna i huvudstadsregionen med omnejd. Studenterna genomför praktik i multiprofessionella team vid alla dessa enheter, i vissa fall tillsammans med studenter från närliggande utbildningsprogram såsom blivande tandskötare och munhygienister. Inom grundutbildningen i odontologi samarbetar vi också med andra universitet som ger utbildning inom området (Åbo, Östra Finlands och Uleåborgs universitet) och till exempel Yrkeshögskolan Metropolia.