Studier

Vill du påverka skogarnas framtid, Finlands viktigaste naturresurs och källan till naturens mångfald? Studier i skogsvetenskaper ger svar på många frågor och utmanar dig att inte bara se skogen som en joggingmiljö eller ett trädförråd, utan som en mångsidig och förnybar råvarukälla och komplicerad ekologisk helhet.

Förhållandet mellan människa och natur och mellan samhälle och naturresurser är starkt närvarande i undervisningen.

Varför kandidatprogrammet i skogsvetenskaper?

Vill du påverka skogarnas framtid, Finlands viktigaste naturresurs och källan till naturens mångfald? Har du undrat över varför skogen kallas jordens lungor eller hur klimatförändring och skog hänger ihop? Eller hur man hållbart och effektivt odlar och förädlar träd från planta till produkt? Eller hur ekonomi och skogsmiljö är kopplade till varandra?

Studier i skogsvetenskaper ger svar på många frågor och utmanar dig att inte bara se skogen som en joggingmiljö eller ett trädförråd, utan som en mångsidig och förnybar råvarukälla och komplicerad ekologisk helhet. Förhållandet mellan människa och natur och mellan samhälle och naturresurser är starkt närvarande i undervisningen.

Utbildningsprogrammet i skogsvetenskaper erbjuder en bred och mångsidig syn på skogen och användningen av skogarna. Studierna omfattar och tillämpar bl.a. biologi, företagsekonomi, miljövetenskap, logistik, geoinformatik och informationsteknik. En examen i skogsvetenskaper ger dig yrkeskunskaper i skoglig ekologi, skoglig resurshållning, skogsekonomi och marknadsföring och skoglig bioekonomi, och goda sysselsättningsmöjligheter både i Finland och utomlands.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatprogrammets grundstudier ger omfattande baskunskaper och färdigheter inom olika delområden. Efter grundstudierna väljer man ett område att fördjupa sig i under ämnesstudierna. Redan under det första studieåret får man tillämpa sina nya kunskaper på fältkurser där man också utvecklar sin förmåga att arbeta i grupp och förvärvar praktiska färdigheter.

Efter det första året indelas studierna i två inriktningar, skoglig ekologi och resurshållning samt skogsekonomi och marknadsföring, som båda innehåller flera specialiseringsområden.

Skoglig ekologi och resurshållning

Linjen skoglig ekologi och resurshållning fokuserar på skogar och myrmarker och organismer som lever i dem, skogsodling och skogsvård, trädets väg från skogen till bioprodukt samt skydd av skogs- och myrmiljöernas mångfald. Undervisningen omfattar också skogsförvaltningsplanering samt insamling och analys av information som behövs i skogsförvaltningen.

Aktuella ämnen är bl.a. olika skogsodlingsmodeller, restaurering av skogar och myrar, klimatförändringens inverkan på miljön, tillämpningen av nya fjärranalys- och geodatametoder i planeringen av användningen av naturresurser, hur man kan förena friluftsliv och turism med skogsbruk, effektiverad drivning samt förädling av trädbiomassa till nya värdefulla bioprodukter.

Skogsekonomi, affärsverksamhet och samhället

Linjen skogsekonomi, affärsverksamhet och samhället betonar ekonomi och företagsverksamhet. Grundstudierna består av kurser i skogsekonomins grunder och företagsekonomi inom skogssektorn. I ämnesstudierna ingår kurser som behandlar olika delområden, t.ex. marknadsföring, redovisning, ledning, företagande och ansvarsfull affärsverksamhet.

Aktuella ämnen är bl.a. skogsindustrins samhällsansvar, nya möjligheter till affärsverksamhet inom skoglig bioekonomi, skogsbranschen och begränsningen av klimatförändringen samt skogsägaren som producent av ekosystemtjänster.

I studierna ingår också allmänna studier och valfria studier. De allmänna studierna utvecklar kunskaper som behövs i arbetslivet. Som valfria studier kan man antingen välja studiehelheter från utbildningsprogrammet i skogsvetenskaper eller kurser från andra av Helsingfors universitetets utbildningsprogram. Det är också möjligt att genomföra studiehelheter vid ett annat universitet, t.ex. Aalto-universitetet. De valfria studierna gör det möjligt att skräddarsy sina studier till en individuell bred och mångsidig examen.

Un­der­vis­ning­en

Efter antagningen till utbildningsprogrammet i skogsvetenskaper följer studier i skogsvetenskapens delområden under det första studieåret. Efter det första året kan man specialisera sig enligt eget intresse och välja studieinriktning och specialiseringsområde. Studierådgivarna, professorerna och lektorerna hjälper med valet av specialisering och kurser och i andra studierelaterade frågor.

Läs mer om kursutbudet.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska. Några kurser håls på engelska också. Den som önskar kan använda svenska eller engelska i studieprestationerna (t.ex. tentamina, föredrag). Studierna betonar den internationella aspekten och studiematerialet är delvis på engelska.

Lär­doms­prov

Examensarbetet är en kandidatavhandling som man skriver om ett överenskommet ämne i regel samtidigt som man deltar i kandidatseminariet. Kandidatavhandlingen skrivs vanligtvis på finska eller svenska. I avhandlingen tillämpar man teorier och kunskaper som man tillägnat sig under studierna och söker och analyserar information.

Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Internationalisering

Studierna erbjuder många möjligheter till internationalisering både i Finland och utomlands, och de studerande uppmuntras att skaffa sig internationella erfarenheter och perspektiv. Det finns goda möjligheter till utbytesstudier eftersom både fakulteten och universitetet har många samarbetspartner på olika håll i världen, bl.a. i Kalifornien, Sydney, på Madagaskar och i Europa. Dessutom har de olika specialområdena forskningsprojekt som gör det möjligt att göra sitt examensarbete på nästan alla världens kontinenter. Man kan också göra arbetspraktiken som ingår i kandidatexamen utomlands.

Språkkunskaper öppnar dörrarna för utlandsvistelser och internationella uppdrag. Vid Helsingfors universitets språkcentrum kan man läsa de vanligaste europeiska språken, t.ex. tyska och franska, och andra mer exotiska alternativ som arabiska och japanska.

Utbildningsprogrammen i skogsvetenskaper tar årligen emot internationella studenter som behöver en tutor. Ämnesföreningen och andra studentorganisationer har internationella uppgifter och gör exkursioner till utlandet. T.ex. International Forestry Student’s Association (IFSA) för samman studenter från olika länder och ordnar evenemang, träffar och påverkningsmöjligheter.

Mer information om internationalisering se metsätieteet.fi eller studerandes instruktioner.

Samarbete med andra aktörer

Skogsbranschen i sin helhet nätverkar allt mer med andra branscher, t.ex. markanvändnings-, beklädnads-, förpacknings-, IT-, service- och energibranschen och material- och kemiindustrin. De skogsvetenskapliga utbildningsprogrammens undervisnings- och forskningssamarbete går över fakultetsgränserna och det finns ett stort utbud av intressanta kurser och studiehelheter som hör till andra vetenskapsområden – t.ex. miljö- och markvetenskap, molekylär biovetenskap och ekonomi.

Lärarna och forskarna i skogsvetenskaper har också kontakter till företag, statsförvaltningens organisationer och till forskningsinstitut utanför universitetet; t.ex. skogsindustriföretag och företag inom bioekonomibranschen (bl.a. Stora Enso, Metsä Group, UPM), aktörer inom skogsekonomi (bl.a. Skogsstyrelsen, Skogscentralen), forsknings- och utvecklingsorganisationer (Naturresursinstitutet LUKE, Lantmäteriverkets geodatacentral, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral SYKE, Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT, Teknologiska forskningscentralen VTT, Metsäteho, Työtehoseura och Tapio) och konsultföretag med know-how i skogsekonomi, bioekonomi och naturresurser (bl.a. Pöyry Management Consulting, Indufor, Arbonaut). Viktiga samarbetsparter är också jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och många organisationer (bl.a. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK, WWF Finland). Internationella organisationer som tar emot studentpraktikanter är bl.a. FN:s jordbruksorganisation FAO och UNECE (The United Nations Economic Commission for Europe).