Valfria studiehelheter

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuder en mängd valfria studiehelheter i vetenskapsområdena journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, statskunskap med förvaltning och rättsvetenskap.

Dessutom erbjuder Soc&kom olika tematiska helheter som kan väljas som valfria studier. Genom att avlägga helheterna får du en grundläggande förståelse för olika fenomen och teman som är samhälleligt relevanta. Du kan specialisera dig och profilera dig inför en framtida yrkeskarriär enligt eget intresse.

Vid Soc&kom är det också möjligt att avlägga en studiehelhet i samhällslära som andra undervisningsämne som tillsammans med pedagogiska studier för lärare ger behörighet att fungera inom undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen.

Studiehelheter inom Soc&koms vetenskapsområden

Vid Soc&kom erbjuds följande studiehelheter inom högskolans vetenskapsområden:

Journalistik och kommunikation: 15, 25, 30 eller 35 studiepoäng

Socialpsykologi: 15, 25, 30 eller 35 studiepoäng

Socialt arbete: 15, 25, 30 eller 35 studiepoäng

Sociologi: 15, 25, 30 eller 35 studiepoäng

Statskunskap med förvaltning: 15, 25, 30 eller 35 studiepoäng

Rättsvetenskap: 15, 25, 30 eller 35 studiepoäng

 

Barn och familj

Målen med studiehelheten är att studenten efter avklarad helhet:

 • känner till grunderna i familjerätt och i barnkonventionen
 • har kunskap om åtgärder och processer som formar och förändrar familjepolitiken samt deras effekter för människors välfärd
 • har kunskap om anknytningsteori och känner till hur anknytningsmönster kan komma att påverka relationer i familjen
 • känner till utvecklings- och barnpsykologi och förstår på vilket sätt inneboende faktorer i barnet samt utomstående riskfaktorer och skyddande faktorer inverkar på lång sikt på barnets psykiska utveckling
 • har en fördjupad förmåga att bemöta och besvara barn- och familjerelaterade frågor i arbetslivet
Ethical Journalism and Communication

In media saturated societies marked by conflicting interests, it is increasingly important for students in social sciences to be able to map, conceptualize and understand various ethical concerns within the areas of journalism, social media, strategic communication and media innovations. Both scholarly and professional tools are needed for analyses of such issues as news manipulations, accountability and verifications of truth, as well as questions relating to the representation of gender, social groups and/or geographically distant areas. The thematic module, with its three to five courses in journalism and communication studies and political science, provides a theoretically and thematically sound training module for students from various scholarly backgrounds. A broad range of pedagogical methods are used, ranging from instruction and problem-based learning to journalistic content production.

Upon completed thematic module, the students can

 • conceptualize significant ethical and social issues in analyses of international journalism, political communication, media innovation and representations of gender 
 • analyze the ethical aspects of his/her own journalistic and communicative practices 
 • develop new concepts and services for responsible and accountable journalism and communication 
 • produce and critically assess journalistic reports on international topics of public interest.
Etniska relationer

Efter avlagd studiehelhet har studenten grundläggande kunskap inom forskningsområdet om internationell migration och etniska relationer. Studenten behärskar de centrala begreppen inom forskningsområdet. Studenten har en insikt i aktuella debatter inom forskningsområdet. Studenten har kännedom om de viktigaste forskningstraditionerna och teorierna inom forskningsområdet. Studenten har en bred och omfattande kunskap om en eller flera empiriska forskningsfrågor som faller inom ramen för forskningsområdet. Studenten förstår forskningsområdets mångvetenskapliga karaktär och kan identifiera det perspektiv på etniska relationer som studentens egen disciplin företräder. Studenten kan relatera forskningsfrågor inom sin egen disciplin till de diskussioner som förs inom forskningsområdet. Studenten kan tillämpa kunskap om etniska relationer inom ramen för en akademisk uppsats.

Film och tv

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skilja på olika genrer inom dokumentärfilm, kritiskt diskutera dem samt ha förmågan att medverka i produktion av dokumentärfilmer.

Studiehelheten består av två kurser inom studiehelheterna Mediekultur och Film och media på yrkeshögskolan Arcada. Kurserna ger färdigheter att analysera bilder, producera manus och medverka i produktion av dokumentärfilm.

Genusvetenskap

Studier i genusvetenskap ger färdigheter till att kritiskt granska hur genus görs i samhället och hur olika förståelser om vad som är sant och möjligt förändras och skapas. Du lär dig att förstå och analysera hur kön och sexualitet fungerar i samhället som kulturella och institutionaliserade kategorier. Under studierna diskuteras även hur genus relaterar till andra skillnader, till exempel ålder, klass, etnicitet och ras. Både det privata och det politiska hör till genusstudier: såväl vardagsliv, smak, värderingar, medier, lagstiftning och politiska institutioner kan studeras ur genusperspektiv. På Soc&kom är frågor om globalisering och utveckling särskilt framträdande.

Målen med studiehelheten är att studenten efter avslutad helhet:

 • känner till den aktuella teoribildningen i den genusvetenskapliga forskningen i samhällsvetenskaper
 • kan tillämpa begrepp och analysera fenomen i samhället med de genusteoretiska verktygen
 • kan söka, tolka och använda olika typers information om genus, jämställdhet och intersektionalitet i samhället
 • kan föra en diskussion om feministisk vetenskapskritik.
God förvaltning

Målet är att studenten efter att ha genomfört hela studiehelheten ska:

 • ha en god förståelse för de rättsliga, administrativa och organisatoriska premisserna för god förvaltning,
 • ha en bred kunskap om de processer och förfaranden som tryggar uppnåendet av god förvaltning,
 • ha goda insikter i hur såväl nationell lagstiftning som lagstiftning på EU-nivån bidrar till att trygga rätten till god förvaltning,
 • ha goda kunskaper om hur förvaltningen styrs och organiseras både på lokal, regional och nationell nivå,
 • kunna tillämpa kunskaperna i praktiken i form av ett specialiseringsarbete.
Samhällslära som andra undervisningsämne

Vid Soc&kom är det möjligt att avlägga studier i samhällslära som andra undervisningsämne (60 studiepoäng) som tillsammans med pedagogiska studier för lärare ger behörigheten att fungera inom undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen. 

Studiehelheten avser att ge studenterna en bred uppfattning om samhällsvetenskapliga begrepp, frågeställningar och fenomen. Helheten erbjuder forskningsbaserad kunskap som studenterna kan tillämpa mångvetenskapligt.

Ansökan till pedagogiska studier för lärare sker via Pedagogiska fakulteten.

Socialpolitik och hållbar utveckling

Hållbar utveckling kopplas vanligen främst till frågor rörande den fysiska miljön, men även samhälleliga dimensioner räknas allt oftare in i begreppet – alltså frågor som rör en social, politisk och ekonomisk utveckling. Studiehelheten fokuserar på olika socialpolitiska dimensioner av en hållbar samhällsutveckling.

Målet med studiehelheten är att studenten ska känna väl till, förstå och kunna kritiskt reflektera över centrala och aktuella socialpolitiska frågor med relevans för en hållbar samhällsutveckling med fokus på:

 • lokala och globala utvecklingslinjer som innebär socialpolitiska utmaningar, deras konsekvenser och sambanden mellan dem,
 • praktiska socialpolitiska åtgärder som vidtas på lokal, nationalstatlig eller övernationell nivå för att omfördela välfärd och effekterna av åtgärderna,
 • betydelsen av den politiska dimensionen av socialpolitisk verksamhet för utvecklingen av socialpolitiken och dess utfall,
 • samt fördjupat sina insikter beträffande de ovanstående aspekterna inom något mera avgränsat socialt problemområde.
Social välfärd och sociala problem

Vad som i ett samhälle uppfattas vara ett socialt problem, och hur och varför samhället bör försöka lösa dessa problem, är något som påverkas av många olika faktorer. Studiehelheten behandlar detta med utgångspunkt i olika konkreta samhällsproblem och välfärdspolitiska lösningar, med tyngdpunkt på välfärdstjänster.

Efter avklarad studiehelhet ska studenten                            

 • vara väl förtrogen med och kunna kritiskt reflektera över processer som ligger bakom formationen av sociala problem,
 • vara väl förtrogen med och kunna kritiskt reflektera över processer som påverkar samhällets välfärdspolitiska åtgärder för att försöka lösa och mildra det man identifierar som sociala problemm
 • ha fördjupat sina insikter beträffande de ovanstående aspekterna inom något mera avgränsat socialt problemområde.