Studier

God mat och näring är en förutsättning för ett gott liv.

Maten ska vara säker, näringsrik och god, och produktionen och konsumtionen måste vara hållbara. Ofta måste maten också vara lätt att tillreda och hålla länge. Livsmedelsvetenskap är ett mångvetenskapligt naturvetenskapligt vetenskapsområde som forskar i mat och näring genom att tillämpa kemi, fysik och biologi.

Varför kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper?

Är du intresserad av

  • hur ingredienserna och tillverkningsprocesserna påverkar livsmedlens kvalitet och näringsvärde?
  • vilka ingredienser som används i livsmedlen och varför man använder tillsatsämnen?  
  • hur man kan bevara livsmedel, deras smak samt mikrobiologiska och näringsmässiga kvalitet?
  • vilka reaktioner som sker i maten och vilken funktion de har?

Kandidatstudierna i livsmedelsvetenskaper ger dig förutsättningar att svara på bl.a. dessa frågor utgående från vetenskaplig kunskap. Campus Vik med sina mångsidiga biovetenskaper erbjuder unika förutsättningar att studera livsmedelsvetenskaper.

När du är kandidat i livsmedelsvetenskaper

  • känner du till livsmedlens produktionskedja från råvara till konsumtion och som en del av hållbar bioekonomi
  • känner du till den naturvetenskapliga grunden till de faktorer som inverkar på livsmedlens näringsvärde, kvalitet och kemiska och mikrobiologiska säkerhet
  • kan du tillämpa naturvetenskaplig kunskap på livsmedel
  • kan du arbeta i olika laboratoriemiljöer.
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper (LVK) omfattar 180 sp. Du gör upp en individuell studieplan som innehåller:

Studier som är specifika för vetenskapsområdet

  • Grundstudier i livsmedelsvetenskap, 25 sp
  • Ämnesstudier i livsmedelsvetenskap, 38 sp (inklusive avhandlingen 6 sp)

Studier som ger en naturvetenskaplig grund, 52 sp

  • grundstudier: fysik, statistik, matematik
  • en studiehelhet i kemi
  • mikrobiologi, biokemi

Valfria studier, 42 sp

Studier som förbereder för expertuppgifter, 5 sp

Arbetspraktik, 5 sp

Kommunikations- och språkstudier, 10 sp

Grunderna i informations- och kommunikationsteknik och informationshantering, 3 sp.

    I de valfria studierna kan du rikta in dig på livsmedelskemi och livsmedelsteknologi, mikrobiologi eller näringslära. Du kan också välja studier inom t.ex. molekylära biovetenskaper, ekonomi och miljövetenskap, eller fördjupa dig i bl.a. primärproduktionen av mat eller frågor som gäller konsumenter eller u-länder.

    Dessutom tillägnar du dig följande:

    • Du utvecklar förmågan att identifiera och lösa centrala problem inom vetenskapsområdet.
    • Du får inblick i livsmedelsindustrin och andra aktörer på området och i de förändringar som sker i branschen.
    • Du utvecklar dina kommunikations- och språkfärdigheter, vetenskapligt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt.
    Undervisningsspråk

    Undervisningsspråket i det här utbildningsprogrammet är i huvudsak finska, men vissa studier ges också på engelska. Programmets formella undervisnings- och examensspråk är både finska och svenska. Det innebär att du har rätt att avlägga dina studieprestationer i programmet på valfritt språk, finska eller svenska, oberoende av vilket språk undervisningen ges på. Du kan använda finska eller svenska i dina anföranden, grupparbeten, skriftliga uppgifter och tentamina. Du kan få tentamensuppgifter och andra uppgifter som hör till studierna på det språk du väljer, finska eller svenska. Handledning och andra stödtjänster på universitetet erbjuds på finska och svenska. En stor del av studiematerialet och en del kurser kan erbjudas på engelska.

    Un­der­vis­ning­en

    Vilka studier ingår i kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper?

    • Du studerar livsmedelsvetenskap och närliggande naturvetenskaper (t.ex. kemi, biologi och fysik) på föreläsningar och i mindre grupper. Teori och tillämpning studeras parallellt.
    • I grundstudierna får du en introduktion i livsmedelskemi, livsmedelsteknologi, mikrobiologi och näringslära.
    • I ämnesstudierna fördjupar du dig i livsmedelsvetenskap. Du lär dig om faktorer som påverkar livsmedlens kvalitet, om livsmedlens sensoriska, kemiska och fysikaliska egenskaper och om packning och processer.
    • Du lär dig färdigheter och rutiner för laboratoriearbete på olika typer av praktiska kurser.

    Läs mer om kursutbudet.

    Lär­doms­prov

    I kandidatavhandlingen fördjupar du dig i ett ämne inom livsmedelsvetenskap som intresserar dig. Du lär dig att skriva en vetenskaplig framställning på ditt modersmål och att använda källmaterial kritiskt.

    Studielivet

    Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

    Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

    Internationalisering

    De som studerar livsmedelsvetenskap har goda möjligheter till internationellt studentutbyte. Man kan genomföra en del av studierna vid ett utländskt universitet. De internationella studenterna vid magisterprogrammen och de internationella forskarna bidrar också med internationella inslag i studenternas vardag.

    Samarbete med andra aktörer

    Det biovetenskapliga Campus Vik erbjuder många möjligheter att berika dina studier och din examen. Undervisningen och forskningen behandlar de olika länkarna i livsmedlens produktionskedja. Du kan också fördjupa dina kunskaper genom att utnyttja den övriga undervisningen vid Helsingfors universitet.

    Ämnet livsmedelsvetenskaper har nära samarbete med forskningsinstitut och industrin. Du lär dig mera om deras verksamhet och yrkesmöjligheterna i din praktik och när du skriver din avhandling. I studierna ingår också exkursioner och du kan delta i olika student- och ämnesföreningar.

    Läs mer om student- och ämnesföringar.