Karriär

Du blir expert och kan arbeta med uppgifter där förståelse och analys av och kommunikation om växelverkan och historiska lager är viktigt.
Karriärmöjliheter

Du kan välja att inrikta dig på musei- och kulturförvaltning, internationella expertuppdrag som gäller olika regioner och kulturer, mediebranschen, religionsundervisning, arkeologi eller arbete i olika minnesorganisationer. Karriärmöjligheterna ökar också inom området kultur- och religionsmöten.

Det mångsidiga undervisningsutbudet gör det också möjligt att välja individuella studievägar. Viktiga med tanke på karriärmöjligheterna är arbetslivs- och expertstudierna och praktiken som ingår i studierna. Också internationella utbytesstudier påverkar ofta senare karriärval. Det kan vara bra att redan från början tänka igenom vad man vill inrikta sig på när man väljer bland alternativen. I studiehandledningen försöker vi beakta studenternas individuella studievägar.

Valet påverkas av vilka studier du har genomfört i kandidatprogrammet. Under magisterstudierna kan du ytterligare bredda dina karriärmöjligheter.

Studenter som har en humanistisk utbildning placerar sig bra i olika jobb i samhället. För att fira Helsingfors universitets 375-årsjubileum 2015 presenterade Humanistiska fakulteten 375 humanister på sin webbplats. Läs mer om humanisterna!

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

När du antas till kandidatprogrammet i kulturforskning får du studierätt för följande magisterprogram:

Du kan också söka till följande magisterprogram:

Till andra magisterprogram kan det vara separat antagning eller krävas ett visst vitsord som det informeras närmare om under studierna.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.