Studier

I kandidatprogrammet i kulturforskning lär du dig att tolka olika kulturföreteelser och deras mångformade uttryck.

Programmet omfattar kulturernas globala, regionala och lokala mångfald och historiska kontinuitet.

Varför kandidatprogrammet i kulturforskning?

I kandidatprogrammet i kulturforskning lär du dig att tolka olika kulturföreteelser och deras mångformade uttryck. Programmet omfattar kulturernas globala, regionala och lokala mångfald och historiska kontinuitet.

Du kan efter eget intresse studera olika aspekter av kulturmöten, växelverkan mellan kultur och samhälle, religiösa fenomen och traditionsöverföring. Man kan t.ex. inrikta sig på människors vardag, materiell och visuell kultur eller miljö som formats av människor och olika lager i den miljön. Studierna behandlar kultur som ett uttryck för individers, gruppers och samhällens verksamhet och växelverkan, och de materiella och immateriella företeelser som denna verksamhet och växelverkan ger upphov till. 

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) omfattar 180 studiepoäng.

I examen ingår följande studier:

 • kandidatprogrammets studier (90-105 studiepoäng, kandidatprogrammets gemensamma studier och din studieinriktningens ämnesstudiehelheter)
 • valfria studier (60-75 studiepoäng från andra utbildningsprogram än det egna kandidatprogrammet, kan innehålla studiehelheter från grundstudier och ämnesstudier)
 • allmänna studier (15 sp gemensamma språk- och kommunikationsstudier och IT-studier, genomförs i regel under de två första studieåren)

Den målsatta tiden för kandidatexamen i humanistiska vetenskaper är tre år med heltidsstudier. Studierna börjar med programmets gemensamma studier (gemensamma för alla i kandidatprogrammet), och fortsätter med ämnesstudier i ditt vetenskapsområde samt valfria studier.

I regel genomförs studierna till en början enligt ett fastställt schema, men ju längre man kommer i studierna desto friare kan man själv välja studier och ordningsföljd.

Valfria studier betyder att man kan välja studier efter eget intresse och/eller enligt vilken karriär man planerar. Valfria studier kan genomföras både i den egna fakulteten och i alla andra fakulteter – urvalet av valfria studier är det största i Finland redan inom universitetet. Man kan välja fritt bland de flesta av Humanistiska fakultetens ämnen, och det finns ämnen som man kan välja utan begränsningar också vid universitetets andra fakulteter. Dessutom kan man genomföra studier vid andra universitet i Finland (s.k. JOO-studier med flexibel studierätt, när ett ämne inte finns vid Helsingfors universitet) och vid universitet i utlandet (t.ex. utbytesstudier).

Personalen vid kandidatprogrammet ger råd när man planerar studierna. Också fakulteten och universitetet och programmets tutorer ger handledning.

Programmet består av åtta studieinriktning som är:

 • Arkeologi
 • Etnologi
 • Folkloristik
 • Konsthistoria
 • Religionsvetenskap
 • Asienforskning
 • Mellanöstern- och islamstudier
 • Region- och kulturforskning. Region- och kulturforskning består av europeisk kultur- och regionforskning, Latinamerikastudier, Nordamerikastudier samt Nordenstudier.
 • Du kan även studera antikens kultur som en valbar studiehelhet.
Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är finska och svenska. Undervisning ges på engelska och också på andra språk.

Un­der­vis­ning­en

Undervisningen baserar sig på mångsidigt lärande där man utöver de särskilda färdigheter som hör ihop med kulturforskning lär sig allmänna humanistfärdigheter som vetenskapligt skrivande, interaktions- och arbetslivsfärdigheter samt projekthantering och olika former av kommunikation. Färdigheterna ingår i olika studieavsnitt som hör till programmet. I undervisningen betonas mångvetenskaplighet, diskussion, grupparbete och lärmiljöer som stöder självständigt lärande.

Läs mer om kursutbudet.

Lär­doms­prov

Kandidatavhandlingen heter det slutarbete som hör till kandidatexamen. Avhandlingen är ett självständigt vetenskapligt arbete. Du genomför först studier som förbereder dig för arbetet med avhandlingen (t.ex. ett proseminarium).

Syftet med avhandlingen är att lära sig forskningens grundprinciper och hur man skriver en kort vetenskaplig studie. I avhandlingen presenterar du ett begränsat forskningsproblem och tillämpar tidigare vetenskaplig kunskap i behandlingen av ämnet.

Avhandlingen skrivs på finska eller svenska, eller, om det är motiverat, på något annat språk.

När du har skrivit din kandidatavhandling:

 • kan du avgränsa ett ämne och söka lämplig forskningslitteratur
 • kan du formulera ett forskningsproblem eller en frågeställning och forskningens målsättning
 • kan du presentera och behandla teorier som anknyter till ämnet, på ett ändamålsenligt sätt använda centrala grundbegrepp och lyfta fram tidigare forskning i ämnet
 • kan du samla in och analysera material med lämpliga metoder
 • kan du utifrån analysen dra slutsatser och skriva en argumenterande text/forskningsrapport
 • behärskar du vetenskaplig praxis inom ditt vetenskapsområde.
Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar.

Internationalisering

Kandidatprogrammets studenter och lärare bildar en mångspråkig och multikulturell enhet som gör det möjligt att nätverka inom och också utanför programmet t.ex. genom att delta i student- och lärarutbyte och göra praktik utomlands.

Utbytesstudier är ett utmärkt sätt att skaffa sig internationella erfarenheter eftersom man kan genomföra en del av de studier som hör till examen vid ett utländskt universitet eller välja studier som inte erbjuds vid Helsingfors universitet. Ett välplanerat och vältajmat studentutbyte ger en mångsidigare examen och nya perspektiv på dina studier. Man åker på utbyte oftast mot slutet av kandidatprogrammet.

Man kan åka på utbyte via ett utbytesprogram eller själv ordna en utbytesplats. Alla utbytesprogram har stipendier. Beloppet varierar beroende på utbytesprogrammet, utbytesperiodens längd och det mottagande landet. Den som själv ordnar sin utbytesplats har möjlighet att söka resestipendium. Det är också möjligt att genomföra sin praktik utomlands.

Vid Helsingfors universitet finns också många internationella studenter, lärare och forskare som man kan knyta kontakter med. Du kan t.ex. vara tutor för internationella utbytesstudenter.

Samarbete med andra aktörer

Kandidatprogrammet i kulturforskning samarbetar aktivt bl.a. med olika kulturinrättningar och museer och med kulturinstitut i utlandet. Du bekantar dig med arbetslivet på många sätt, både på kurser och genom studiebesök och arbetspraktik. T.ex. museer, organisationer, kulturförvaltningen och mediebranschen erbjuder praktikplatser. Du kan också genomföra studier vid andra universitet som JOO-studier med flexibel studierätt.