Doktorsavhandling

Dessa riktlinjer och anvisningar grundar sig på Rektors beslut 20.6.2017 (Förhandsgranskning av doktorsavhandlingar och allmänna kriterier för doktorsavhandlingar vid Helsingfors universitet) samt preciseringar som godkänts av Pedagogiska fakultetens fakultetsråd.

En doktorsavhandling är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på självständig forskning i något av Pedagogiska fakultetens ämnen. Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling.

Anvisningar om hur man lämnar in doktorsavhandlingar/licentiatavhandlingar för granskning finns i Instruktioner för studerande. Mer information om disputationens förlopp finns på sidan Välkommen på disputation.

En doktorsavhandling är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på självständig forskning i något av Pedagogiska fakultetens ämnen.

Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling.

En monografiavhandling omfattar i regel högst 250 sidor. Om doktoranden vid sidan av monografin har publicerat andra vetenskapliga publikationer (B1, B2 och A1) som behandlar samma forskning, ska doktoranden hänvisa till dem som till tidigare forskning. Dessutom ska de vetenskapliga publikationerna nämnas inför förhandsgranskningen i redogörelsen över andelen självständigt arbete.

För en sammanläggningsavhandling är minimikravet tre (3) artiklar i en vetenskaplig publikationsserie som tillämpar referentgranskning. Artiklarna ska antingen vara publicerade eller godkända för publicering och ha gått till tryck. Doktoranden måste vara första författare och artiklarna måste ha en sammanfattning. Om delpublikationerna ännu inte publicerats ska doktoranden lämna in ett intyg av tidskriften över att de blivit godkända för publikation.

Om det i avhandlingen ingår sampublikationer ska doktoranden samtidigt som avhandlingen lämnas in för förhandsgranskning också lämna in en skriftlig redogörelse över sin arbetsinsats och andelen självständigt arbete. Redogörelsen ska styrkas av handledaren. Doktoranden kan dessutom redogöra för sin arbetsinsats i fråga om sampublikationer i publikationsförteckningen i den tryckta doktorsavhandlingen. Redogörelsen över andelen självständigt arbete ska vara på samma språk som avhandlingen. I fråga om sammanläggningsavhandlingar redogör doktoranden för andelen självständigt arbete i varje artikel för sig. I monografiavhandlingar specificeras doktorandens och andras (t.ex. handledarens eller utomstående experters) arbetsinsatser i planeringen av forskningsarbetet, insamlingen och analysen av materialet samt datatekniska frågor och utformningen av avhandlingens grafiska design.

Utöver minimikravet (3 artiklar där doktoranden är ensam första författare eller en av flera första författare) kan doktorsavhandlingen innehålla artiklar som skickats till förläggaren (submitted) men ännu inte har godkänts för publicering. Doktoranden och handledaren ska skriva motiveringar för dessa artiklar och deras andel och betydelse för doktorsavhandlingen i det skedet då doktorsavhandlingen läggs fram för förhandsgranskning. I en sammanläggningsavhandling är det möjligt att efter prövning inkludera även sådana artiklar som används i två doktorsavhandlingar. Detta förutsätter att det finns en plan för användningen av artikeln i två doktorsavhandlingar. Planen ska vara skriven av doktoranden och styrkt av handledaren.

Om doktoranden vid sidan av sammanläggningsavhandlingen har publicerat andra vetenskapliga publikationer (B1, B2 och A1) som behandlar samma forskning ska doktoranden hänvisa till dem på samma sätt som till tidigare forskning. Dessutom ska de vetenskapliga publikationerna nämnas inför förhandsgranskningen i redogörelsen över andelen självständigt arbete.

I fråga om granskning och godkännande av doktors- och licentiatavhandlingar gäller vad som bestäms i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet. 

Fakultetsrådet vid Pedagogiska fakulteten utnämner på framställan av doktorsavhandlingens ansvariga professor två förhandsgranskare för avhandlingen. Förhandsgranskaren ska vara minst docent eller ha motsvarande vetenskapliga meriter. Doktoranden ska ges tillfälle att

framföra sina anmärkningar över valet av förhandsgranskare (Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet 15.4.2015, 44 §).

Efter fakultetsrådets beslut skickar utbildningsplaneraren (doktorsutbildningen) avhandlingsmanuskriptet till förhandsgranskarna.

Förhandsgranskarna ombeds skicka sina utlåtanden till fakulteten inom två månader. Den ansvariga professorn och förhandsgranskaren kommer närmare överens om en tidtabell för utlåtandet med beaktande av fakultetsrådets sammanträden.

Förhandsgranskarna formulerar sina utlåtanden utgående från Pedagogiska fakultetens bedömningskriterier för doktorsavhandlingar. I sina utlåtanden föreslår förhandsgranskarna att disputationstillstånd antingen beviljas eller avslås. Om en förhandsgranskare förordar att trycktillstånd beviljas ska avhandlingen uppfylla de minimikrav som fakulteten har ställt upp för doktorsavhandlingar. Förhandsgranskarna kan antingen ge egna utlåtanden eller ett gemensamt utlåtande. Därtill utvärderar förhandsgranskaren doktorandens självständiga arbetsinsats i fråga om doktorsavhandlingen. Utredningen över andelen självständigt arbete skickas till förhandsgranskaren per e-post.

Förhandsgranskaren ska ge sitt utlåtande på samma språk som doktorsavhandlingens manuskript är skrivet på.

Förhandsgranskaren kan kräva att korrigeringar görs i manuskriptet innan förhandsgranskaren förordar att disputationstillstånd beviljas. I ett sådant fall ska förhandsgranskaren kontakta den ansvariga professorn direkt för att komma överens om vilka ändringar som ska göras och med hurdan tidtabell.

Doktoranden får inte kontakta förhandsgranskarna under förhandsgranskningsprocessen. Kontakten mellan doktoranden och förhandsgranskarna sker via den ansvariga professorn och i administrativa frågor via en utbildningsplanerare (doktorsutbildningen).

Utöver det utlåtande som förhandsgranskaren levererar till fakulteten kan hen framföra mer detaljerade förslag och kommentarer om manuskriptet direkt till doktoranden. Doktoranden förhandlar sedan med den ansvariga professorn och handledarna om vilka av förhandsgranskarens ändringsförslag som tas i beaktande i doktorsavhandlingens slutliga version. I fråga om sammanläggningsavhandlingar ska man beakta att artiklarna är redan publicerad forskning. Då fokuserar bedömningen på sammanfattningen och på hur avhandlingen fungerar som helhet.

Disputanden ska ges tillfälle att bemöta förhandsgranskarnas utlåtanden innan fakultetsrådet fattar beslut om disputationstillstånd (Examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 15.4.2015, 44 §).

Det är oftast handledaren eller den ansvariga professorn som först kontaktar förhandsgranskaren, men det bör observeras att förhandsgranskaren är en sakkunnig som fakulteten utnämner för uppdraget och att förhandsgranskaren därför ska ge sitt utlåtande direkt till fakulteten. Förhandsgranskaren ska inte handleda doktoranden eller ta emot korrigerade manuskriptversioner eller annat avhandlingsrelaterat material annat än via den utbildningsplanerare som ansvarar för doktorsutbildningen vid fakulteten.

Vid utnämnande av förhandsgranskare tillämpas allmänna principer för jäv samt preciseringar utfärdade av Helsingfors universitets rektor. Förhandsgranskaren får inte ha ett sådant förhållande till doktoranden, avhandlingen eller annan part som kan orsaka tvivel om förhandsgranskarens opartiskhet. Förhandsgranskaren kan därför inte vara t.ex.:

 • en person som är medskribent till någon av delpublikationerna i avhandlingen
 • en person som bedriver forskningssamarbete med doktoranden eller har gjort det under arbetet med doktorsavhandlingen
 • en person som har haft nära forskningssamarbete med doktorsavhandlingens handledare under de senaste tre åren
 • en nära släkting till doktoranden
 • närmaste chef eller nära underordnad till doktoranden eller handledaren
 • medlem i en eventuell uppföljningsgrupp för doktorsavhandlingen

Man strävar efter att utreda eventuellt jäv redan innan förhandsgranskarna utnämns. Om förhandsgranskaren trots allt i efterhand känner sig osäker på sin jävighet ombeds hen kontakta den utbildningsplanerare som ansvarar för doktorsutbildningen (edu-research@helsinki.fi) så fort som möjligt.

Utbildningsplaneraren som ansvarar för doktorsutbildningen vid fakulteten levererar kopior av utlåtandet till doktoranden, handledarna, medlemmarna av fakultetsrådet samt (om disputationstillstånd beviljas) till opponenten och andra medlemmar av betygsnämnden.

Doktoranden har rätt att framföra sina anmärkningar om utlåtandena innan fakultetsrådet fattar beslut om beviljande av disputationstillstånd. Utlåtandet bifogas till mötesprotokollet för det möte där frågan om beviljande av disputationstillstånd behandlas. Därmed blir utlåtandet ett offentligt dokument.

Bedömning av doktorsavhandlingar

Med beröm godkänd
Avhandlingen är i ljuset av alla bedömningskriterier utomordentligt förtjänstfull och ambitiös. Doktorsavhandlingen uppfyller de etiska kriterierna.

Godkänd
Avhandlingen uppfyller fakultetens krav på doktorsavhandlingar och de etiska kriterierna.

Underkänd
Avhandlingen uppfyller inte fakultetens krav på doktorsavhandlingar och/eller de etiska kriterierna.

I regel godkänns doktorsavhandlingar med betyget ”godkänd”. I undantagsfall, när en doktorsavhandling uppfyller alla kriterier och är utomordentligt förtjänstfull, kan avhandlingen få vitsordet ”med beröm godkänd”.

Bedömningskriterier

Valet av ämne och forskningsproblem
Ämnet ska anknyta till tidigare forskning, men avhandlingen ska producera genuint ny kunskap och kan också öppna för ny forskning. Forskningen ska avgränsas på ett ändamålsenligt sätt. Forskningsfrågorna ska formuleras så att avhandlingen kan besvara dem på ett ändamålsenligt sätt.

Begreppslig klarhet och förtrogenhet med teorin
Avhandlingen ska använda klara begrepp och skribenten ska visa att hen behärskar teorin och kan begreppsliggöra sitt forskningsproblem.

Metoder
Metoderna ska vara väl motiverade och de ska kunna användas till att svara på forskningsproblemet. Mångsidig användning av forskningsmetoder är en merit. Djupgående kunskaper i forskningsmetoderna och en insiktsfull användning av dem anses vara en fördel.

Material
Materialet ska hålla hög kvalitet och vara tillräckligt stort med tanke på forskningsproblemet och metoden.

Presentation av resultaten
Resultaten ska presenteras på ett tydligt och konsekvent sätt. Analysen måste vara konsekvent och motiverad.

Slutledningar
Slutledningarna ska vara systematiska och väl motiverade, och de ska stå i relation till forskningsproblemet, materialet och metoden. Spekulationer ska undvikas.

Avhandlingen som helhet och språket
Strukturellt ska avhandlingen vara konsekvent och språkdräkten klar och tydlig. Texten ska vara koherent och logisk och fokusera på det viktigaste. Argumenteringen ska framskrida logiskt. Forskaren ska uppvisa kritiskt tänkande, originalitet och självständighet.

Granskningen av doktorsavhandlingar regleras av Helsingfors universitets riktlinjer för förhandsgranskning och godkännande av doktorsavhandlingar samt allmänna kriterier för doktorsavhandlingar (rektors beslut HY/498/2017) och paragraf 44 i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet.

Fakultetsrådet utnämner en betygsnämnd för doktorsavhandlingen. Betygsnämnden består av en eller undantagsvis två opponenter, kustos och en eller flera representanter för fakulteten.

Disputationens förlopp i korthet

 • Disputationsakten inleds 15 minuter efter det jämna klockslag som angetts, vardagar kl. 12 och lördagar kl. 10. Publiken bör vara på plats vid angiven tidpunkt.
 • När disputanden, kustos och opponenten anländer ska publiken stiga upp. Publiken sätter sig samtidigt som kustos.
 • Kustos öppnar tillställningen.
 • Disputanden håller lectio praecursoria (max. 20 minuter).
 • Opponenten inleder granskningen av doktorsavhandlingen, som kan ta högst 4 timmar.
 • Efter den formella genomgången kan publiken ställa frågor.
 • Kustos avslutar disputationsakten, varefter de första att avlägsna sig är disputanden, kustos och opponenten och därefter publiken.

Opponenten

Fakultetsrådet utser en eller två opponenter för disputationen. Opponenterna ska i den mån det är möjligt vara docenter eller ha motsvarande vetenskapliga meriter (Examens och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 44 §).

Efter att disputanden har hållit lectio praecursoria framför opponenten ett kort muntligt utlåtande, där hen granskar avhandlingstemats vetenskapliga ställning och betydelse samt liknande allmänna frågor. Under den egentliga granskningen går opponenten igenom avhandlingen. Genomgången får ta högst fyra timmar. I slutet av disputationsakten framför opponenten muntligen ett mer omfattande sammanfattande utlåtande.

Opponenten ska inom loppet av två veckor efter disputationsakten ge ett motiverat skriftligt utlåtande till fakultetsrådet. Handledaren kan förhandla med opponenten om en eventuell försnabbad tidtabell för granskningen. Bedömningen av doktorsavhandlingen ska också beakta disputandens försvar under disputationsakten. (Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet 44 §). I sitt utlåtande bedömer opponenten doktorsavhandlingen och ger sitt vitsordsförslag utgående från Pedagogiska fakultetens vitsordsskala och bedömningskriterier för doktorsavhandlingar. Opponenten förhandlar först om saken med medlemmarna av betygsnämnden. Opponenten och medlemmarna av betygsnämnden fyller tillsammans i bedömningsblanketten för doktorsavhandlingen.

Kustos

Fakultetsrådet utser någon av fakultetens professorer till kustos för disputationsakten (Examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 44 §). Vid Pedagogiska fakulteten utses vanligen en handledare som representerar ämnet till kustos, om hen är professor.

Innan disputationen äger rum diskuterar kustos med opponenten och informerar opponenten om tillställningens karaktär, disputationens förlopp och klädkod. Kustos är ordförande vid disputationen. Disputationsakten inleds med att kustos berättar om dess allmänna karaktär för de närvarande. Kustos öppnar disputationsakten och presenterar disputanden och opponenten. Under disputationen ser kustos till att disputanden får besvara alla anmärkningar och att inläggen inte avviker från ämnet. Om opponenten ber publiken om anmärkningar och frågor ger kustos över ordet och antecknar de frågor och kommentarer som framförs samt disputandens svar. Kustos ser till att disputationsakten framskrider på ett korrekt och värdigt sätt. Om granskningen tar lång tid kan man hålla en paus som kustos meddelar om. Disputationsakten får ta högst 6 timmar. Slutligen förklarar kustos disputationsakten avslutad, varefter de första att avlägsna sig är disputanden, kustos och opponenten och därefter publiken.

Kustos ger ett utlåtande om disputationsaktens förlopp till fakultetsrådet. Utlåtandet ska bland annat ange disputationsaktens plats, tidpunkt, språk, längd, deltagarantal och en beskrivning av akten. Kustos redogör i sitt utlåtande också för andra anhållanden om ordet och inlägg under disputationsakten.

Enligt praxis vid fakulteten deltar kustos i bedömningen av doktorsavhandlingen och ingår som röstberättigad medlem i den betygsnämnd som fakultetsrådet utsett, förutsatt att kustos inte har varit handledare för avhandlingen. Om kustos har varit handledare för avhandlingen har hen endast yttranderätt i nämnden och deltar inte i bedömningen av avhandlingen eller i diskussionen om vitsordet.

Att vara medlem i betygsnämnden

Vanligen består betygsnämnden av opponenten, kustos samt en eller två representanter för fakulteten. Om kustos har varit handledare för doktorsavhandlingen har hen endast yttranderätt i nämnden och deltar inte i bedömningen av avhandlingen eller i diskussionen om vitsordet. Fakultetsrådet fattar beslut om nämndens sammansättning i samband med beviljandet av disputationstillstånd. Betygsnämnden ska ha minst tre röstberättigade medlemmar.

Medlemmarna i betygsnämnden närvarar under disputationsakten och på betygsnämndens möte efter disputationsakten. En medlem av betygsnämnden informerar opponenten om den bedömningsskala som används och om andra bestämmelser vid fakulteten. Medlemmen är också betygsnämndens sekreterare och övervakar att fakultetens bestämmelser följs under hela granskningsprocessen. Under sitt möte fyller opponenten och medlemmen av betygsnämnden i bedömningsblanketten. Om opponenten och betygsnämndens medlem vill ge olika vitsord fyller de i separata blanketter och fakultetsrådet fattar beslut om vitsordet.

Medlemmen av betygsnämnden ger sitt eget utlåtande om doktorsavhandlingen till fakultetsrådet och bifogar avhandlingens bedömningsblankett. I sitt utlåtande bedömer medlemmen doktorsavhandlingen och disputationsaktens förlopp samt ger sitt vitsordsförslag utgående från fakultetens vitsordsskala och bedömningskriterier för doktorsavhandlingar. Även förhandsgranskarnas utlåtanden beaktas i förslaget.

Före bedömningen av doktorsavhandlingen ska disputanden ges tillfälle att bemöta opponentens utlåtande och andra eventuella dokument som berör bedömningen (Examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 44 §).

Om vitsordsförslaget är ”med beröm godkänd” måste en separat motivering ges.

Disputanden

En doktorsavhandling granskas vid en offentlig disputationsakt som ska ordnas inom 12 månader efter beviljande av disputationstillstånd.

Doktoranden ska ges tillfälle att framföra anmärkningar om valet av opponenter och betygsnämnd till fakultetsrådet (Examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 44 §, rektors beslut HY/498/2017). Det hör till god sed att disputanden inte träffar opponenten på tu man hand före disputationsakten.

Disputanden informerar i förväg släkt och vänner om disputationsaktens förlopp. Formaliteterna och klädkoden diskuteras i förväg med kustos.

Under disputationsakten håller disputanden lectio praecursoria varefter hen ber opponenten framföra de anmärkningar som avhandlingen ger orsak till. Disputanden bemöter opponentens kommentarer och eventuella kommentarer från publiken och försvarar sina val, slutledningar och resultat. Slutligen framför disputanden stående sitt tack till opponenten.

Publiken

Publiken anländer i god tid innan disputationsakten inleds. Publiken stiger upp när disputanden, kustos och opponenten anländer och sätter sig samtidigt som kustos. Publiken har möjlighet att ställa frågor i slutet av disputationsakten då disputanden uppmanar dem som har något att påminna om/påpeka/fråga att be kustos om ordet. Publiken avlägsnar sig från disputationen efter disputanden, kustos och opponenten och sparar på sina gratulationer tills disputanden har hunnit tacka opponenten och kustos utanför salen. Publiken applåderar under inget skede av disputationsakten.

Läs mer om disputationsaktens förlopp på universitetets webbplats >>

Fakultetsrådet fattar beslut om godkännande och bedömning av doktorsavhandlingen efter att opponentens, kustos och betygsnämndens utlåtanden har levererats till den utbildningsplanerare som ansvarar för doktorsutbildningen vid fakulteten. Disputanden har rätt att bemöta alla ovannämnda handlingar. Eventuella bemötanden delas ut till fakultetsrådet tillsammans med betygsnämndens handlingar.

En student som är missnöjd med fakultetsrådets beslut kan begära omprövning hos examensnämnden för studieprestationer.

Doktorsavhandlingar på Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv Helda.