Doktorsavhandling

En doktorsavhandling är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på självständig forskning i något av Pedagogiska fakultetens ämnen. Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling.
Dok­tors­av­hand­ling­ar

Doktorsavhandlingar på Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv Helda.

Kri­te­ri­er för dok­tors­av­hand­ling­ar

Dessa riktlinjer och anvisningar grundar sig på Rektors beslut HY/498/2017 och HY/134/2019 (Förhandsgranskning av doktorsavhandlingar och allmänna kriterier för doktorsavhandlingar vid Helsingfors universitet) samt preciseringar som godkänts av Pedagogiska fakultetens fakultetsråd.

Anvisningar om hur man lämnar in doktorsavhandlingar/licentiatavhandlingar för granskning finns i Instruktioner för studerande.

Mer information om disputationens förlopp finns på sidan Välkommen på disputation.

En doktorsavhandling är en enhetlig framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och som baserar sig på självständig forskning i något av Pedagogiska fakultetens ämnen.

Doktorsavhandlingen kan vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling.

En monografiavhandling omfattar i regel högst 250 sidor. Om doktoranden vid sidan av monografin har publicerat andra vetenskapliga publikationer (B1, B2 och A1) som behandlar samma forskning, ska doktoranden hänvisa till dem som till tidigare forskning. Dessutom ska de vetenskapliga publikationerna nämnas inför förhandsgranskningen i redogörelsen över andelen självständigt arbete.

För en sammanläggningsavhandling är minimikravet tre (3) artiklar i en vetenskaplig publikationsserie som tillämpar referentgranskning. Doktoranden måste vara första författare och artiklarna måste ha en sammanfattning. Publikationer enligt minimikravet kan innehålla en vetenskaplig artikel där författaren har delat förstaförfattarskap. När det gäller delat förstaförfattarskap gäller kriterierna för avhandlingar vars förhandsgranskning börjar efter 1 januari 2024. Publikationer som godkänns som delar av en artikelavhandling ska vara referensgranskade vetenskapliga artiklar (A1-A3) som har publicerats eller godkänts för publicering av vetenskapliga publikationsserier som tillämpar referensgranskning och god vetenskaplig praxis. Om delpublikationerna ännu inte publicerats ska doktoranden lämna in ett intyg av tidskriften över att de blivit godkända för publikation.

Om det i avhandlingen ingår sampublikationer ska doktoranden samtidigt som avhandlingen lämnas in för förhandsgranskning också lämna in en skriftlig redogörelse över sin arbetsinsats och andelen självständigt arbete. Redogörelsen ska styrkas av handledaren. Doktoranden kan dessutom redogöra för sin arbetsinsats i fråga om sampublikationer i publikationsförteckningen i den tryckta doktorsavhandlingen. Redogörelsen över andelen självständigt arbete ska vara på samma språk som avhandlingen. I fråga om sammanläggningsavhandlingar redogör doktoranden för andelen självständigt arbete i varje artikel för sig. I monografiavhandlingar specificeras doktorandens och andras (t.ex. handledarens eller utomstående experters) arbetsinsatser i planeringen av forskningsarbetet, insamlingen och analysen av materialet samt datatekniska frågor och utformningen av avhandlingens grafiska design.

Utöver minimikravet (3 artiklar där doktoranden är ensam första författare eller en av flera första författare) kan doktorsavhandlingen innehålla artiklar som skickats till förläggaren (submitted) men ännu inte har godkänts för publicering. Doktoranden och handledaren ska skriva motiveringar för dessa artiklar och deras andel och betydelse för doktorsavhandlingen i det skedet då doktorsavhandlingen läggs fram för förhandsgranskning. I en sammanläggningsavhandling är det möjligt att efter prövning inkludera även sådana artiklar som används i två doktorsavhandlingar. Detta förutsätter att det finns en plan för användningen av artikeln i två doktorsavhandlingar. Planen ska vara skriven av doktoranden och styrkt av handledaren. Om artikeln som ingår i artikelavhandlingen har publicerats i en antologi redigerad av avhandlingsforskarens handledare eller i ett specialnummer av en vetenskaplig tidskrift, ska en förklaring lämnas om att handledaren inte har deltagit i peer review-processen eller i att göra den beslut att publicera artikeln.

I fråga om granskning och godkännande av doktors- och licentiatavhandlingar gäller vad som bestäms i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet. 

Det är oftast handledaren eller den ansvariga professorn som först kontaktar förhandsgranskaren, men det bör observeras att förhandsgranskaren är en sakkunnig som fakulteten utnämner för uppdraget och att förhandsgranskaren därför ska ge sitt utlåtande direkt till fakulteten. Förhandsgranskaren ska inte handleda doktoranden eller ta emot korrigerade manuskriptversioner eller annat avhandlingsrelaterat material annat än via den expert som ansvarar för doktorsutbildningen vid fakulteten.

Vid utnämnande av förhandsgranskare tillämpas allmänna principer för jäv samt preciseringar utfärdade av Helsingfors universitets rektor. Förhandsgranskaren får inte ha ett sådant förhållande till doktoranden, avhandlingen eller annan part som kan orsaka tvivel om förhandsgranskarens opartiskhet. Förhandsgranskaren kan därför inte vara t.ex.:

 • en person som är medskribent till någon av delpublikationerna i avhandlingen
 • en person som bedriver forskningssamarbete med doktoranden eller har gjort det under arbetet med doktorsavhandlingen
 • en person som har haft nära forskningssamarbete med doktorsavhandlingens handledare under de senaste tre åren
 • en nära släkting till doktoranden
 • närmaste chef eller nära underordnad till doktoranden eller handledaren
 • medlem i en eventuell uppföljningsgrupp för doktorsavhandlingen

Man strävar efter att utreda eventuellt jäv redan innan förhandsgranskarna utnämns. Om förhandsgranskaren trots allt i efterhand känner sig osäker på sin jävighet ombeds hen kontakta den expert som ansvarar för forskarsutbildningen (edu-research@helsinki.fi) så fort som möjligt.

Utbildningsplaneraren som ansvarar för doktorsutbildningen vid fakulteten levererar kopior av utlåtandet till doktoranden, handledarna, medlemmarna av fakultetsrådet samt (om disputationstillstånd beviljas) till opponenten och andra medlemmar av betygsnämnden.

Doktoranden har rätt att framföra sina anmärkningar om utlåtandena innan fakultetsrådet fattar beslut om beviljande av disputationstillstånd. Utlåtandet bifogas till mötesprotokollet för det möte där frågan om beviljande av disputationstillstånd behandlas. Därmed blir utlåtandet ett offentligt dokument.

Fakultetsrådet vid Pedagogiska fakulteten utnämner på framställan av doktorsavhandlingens ansvariga professor två förhandsgranskare för avhandlingen. Förhandsgranskaren ska vara minst docent eller ha motsvarande vetenskapliga meriter. Doktoranden ska ges tillfälle att framföra sina anmärkningar över valet av förhandsgranskare (Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet 15.4.2015, 44 §).

Efter fakultetsrådets beslut skickar experten (forskarutbildningen) avhandlingsmanuskriptet till förhandsgranskarna.

Förhandsgranskarna ombeds skicka sina utlåtanden till fakulteten inom två månader. Den ansvariga professorn och förhandsgranskaren kommer närmare överens om en tidtabell för utlåtandet med beaktande av fakultetsrådets sammanträden.

Förhandsgranskarna formulerar sina utlåtanden utgående från Pedagogiska fakultetens bedömningskriterier för doktorsavhandlingar. I sina utlåtanden föreslår förhandsgranskarna att disputationstillstånd antingen beviljas eller avslås. Om en förhandsgranskare förordar att trycktillstånd beviljas ska avhandlingen uppfylla de minimikrav som fakulteten har ställt upp för doktorsavhandlingar. Förhandsgranskarna kan antingen ge egna utlåtanden eller ett gemensamt utlåtande. Därtill utvärderar förhandsgranskaren doktorandens självständiga arbetsinsats i fråga om doktorsavhandlingen. Utredningen över andelen självständigt arbete skickas till förhandsgranskaren per e-post.

Förhandsgranskaren ska ge sitt utlåtande på samma språk som doktorsavhandlingens manuskript är skrivet på.

Förhandsgranskaren kan kräva att korrigeringar görs i manuskriptet innan förhandsgranskaren förordar att disputationstillstånd beviljas. I ett sådant fall ska förhandsgranskaren kontakta den ansvariga professorn direkt för att komma överens om vilka ändringar som ska göras och med hurdan tidtabell.

Doktoranden får inte kontakta förhandsgranskarna under förhandsgranskningsprocessen. Kontakten mellan doktoranden och förhandsgranskarna sker via den ansvariga professorn och i administrativa frågor via en expert (forskarsutbildningen).

Utöver det utlåtande som förhandsgranskaren levererar till fakulteten kan hen framföra mer detaljerade förslag och kommentarer om manuskriptet direkt till doktoranden. Doktoranden förhandlar sedan med den ansvariga professorn och handledarna om vilka av förhandsgranskarens ändringsförslag som tas i beaktande i doktorsavhandlingens slutliga version. I fråga om sammanläggningsavhandlingar ska man beakta att artiklarna är redan publicerad forskning. Då fokuserar bedömningen på sammanfattningen och på hur avhandlingen fungerar som helhet.

Disputanden ska ges tillfälle att bemöta förhandsgranskarnas utlåtanden innan fakultetsrådet fattar beslut om disputationstillstånd (Examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 15.4.2015, 44 §).

Bedömningskriterierna för doktorsavhandlingar

Med beröm godkänd

Avhandlingen är i ljuset av alla bedömningskriterier utomordentligt förtjänstfull och betydelsefull för disciplinen. Doktorsavhandlingen uppfyller de etiska kriterierna.

Godkänd

Avhandlingen uppfyller fakultetens krav på doktorsavhandlingar och de etiska kriterierna.

Underkänd

Avhandlingen uppfyller inte fakultetens krav på doktorsavhandlingar och/eller de etiska kriterierna.

I regel godkänns doktorsavhandlingar med betyget ”godkänd”. I undantagsfall, när en doktorsavhandling uppfyller alla kriterier och är utomordentligt förtjänstfull, kan avhandlingen få vitsordet ”med beröm godkänd”.

Bedömningskriterier

Valet av ämne och forskningsproblem

Ämnet ska anknyta till tidigare forskning och avhandlingen ska producera genuint ny kunskap och kan också öppna för ny forskning. Forskningen ska avgränsas på ett ändamålsenligt sätt. Forskningsfrågorna ska formuleras så att avhandlingen kan besvara dem på ett ändamålsenligt sätt.

Begreppslig klarhet och förtrogenhet med teorin

Avhandlingen ska använda klara begrepp och skribenten ska visa att hen behärskar teorin och kan begreppsliggöra sitt forskningsproblem.

Metoder

Metoderna ska vara väl motiverade och de ska kunna användas till att svara på forskningsproblemet. Mångsidig och djupgående användning av forskningsmetoder är en merit. Djupgående kunskaper i forskningsmetoderna och en insiktsfull användning av dem anses vara en fördel.

Material

Materialet ska vara ändamålsenligt med tanke på forskningsproblemet och metoden.

Presentation av resultaten

Resultaten ska presenteras på ett tydligt och konsekvent sätt. Analysen måste vara konsekvent och motiverad.

Slutledningar

Slutledningarna ska vara systematiska och väl motiverade, och de ska stå i relation till forskningsproblemet, materialet och metoden. Spekulationer ska undvikas.

Avhandlingen som helhet och språket

Strukturellt ska avhandlingen vara konsekvent och språkdräkten klar och tydlig. Texten ska vara koherent och logisk och fokusera på det viktigaste. Argumenteringen ska framskrida logiskt. Forskaren ska uppvisa kritiskt tänkande, originalitet och självständighet.

Granskningen av doktorsavhandlingar regleras av Helsingfors universitets riktlinjer för förhandsgranskning och godkännande av doktorsavhandlingar samt allmänna kriterier för doktorsavhandlingar (rektors beslut HY/498/2017) och paragraf 44 i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet.

Fakultetsrådet utnämner en betygsnämnd för doktorsavhandlingen. Betygsnämnden består av en eller undantagsvis två opponenter, kustos och en eller flera representanter för fakulteten.

Disputationens förlopp i korthet

 • Disputationsakten inleds 15 minuter efter det jämna klockslag som angetts, vardagar kl. 12 och lördagar kl. 10. Publiken bör vara på plats vid angiven tidpunkt.
 • När disputanden, kustos och opponenten anländer ska publiken stiga upp. Publiken sätter sig samtidigt som kustos.
 • Kustos öppnar tillställningen.
 • Disputanden håller lectio praecursoria (max. 20 minuter).
 • Opponenten inleder granskningen av doktorsavhandlingen, som kan ta högst 4 timmar.
 • Efter den formella genomgången kan publiken ställa frågor.
 • Kustos avslutar disputationsakten, varefter de första att avlägsna sig är disputanden, kustos och opponenten och därefter publiken.

Opponenten

Fakultetsrådet utser en eller två opponenter för disputationen. Opponenterna ska i den mån det är möjligt vara docenter eller ha motsvarande vetenskapliga meriter (Examens och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 44 §).

Efter att disputanden har hållit lectio praecursoria framför opponenten ett kort muntligt utlåtande, där hen granskar avhandlingstemats vetenskapliga ställning och betydelse samt liknande allmänna frågor. Under den egentliga granskningen går opponenten igenom avhandlingen. Genomgången får ta högst fyra timmar. I slutet av disputationsakten framför opponenten muntligen ett mer omfattande sammanfattande utlåtande.

Opponenten ska inom loppet av två veckor efter disputationsakten ge ett motiverat skriftligt utlåtande till fakultetsrådet. Handledaren kan förhandla med opponenten om en eventuell försnabbad tidtabell för granskningen. Bedömningen av doktorsavhandlingen ska också beakta disputandens försvar under disputationsakten. (Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet 44 §). I sitt utlåtande bedömer opponenten doktorsavhandlingen och ger sitt vitsordsförslag utgående från Pedagogiska fakultetens vitsordsskala och bedömningskriterier för doktorsavhandlingar. Opponenten förhandlar först om saken med medlemmarna av betygsnämnden. Opponenten och medlemmarna av betygsnämnden fyller tillsammans i bedömningsblanketten för doktorsavhandlingen.

Kustos

Fakultetsrådet utnämner någon av fakultetens professorer till kustos för disputationsakten (examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 44 §). Vid Pedagogiska fakulteten är det vanligen den ansvariga professorn för doktorsavhandlingen som utnämns till kustos.

Kustos ansvarar för att introducera opponenten i fakultetens praxis för disputationer. Innan disputationen äger rum diskuterar kustos med opponenten och informerar opponenten om tillställningens karaktär, bedömningen av doktorsavhandlingen, disputationens förlopp och klädkod. Kustos ansvarar också för arrangemangen kring opponentens resor och logi.

Kustos är ordförande vid disputationen. Disputationsakten inleds med att kustos berättar om dess allmänna karaktär för de närvarande. Kustos öppnar disputationsakten och presenterar disputanden och opponenten. Under disputationen övervakar kustos att disputanden får besvara alla anmärkningar och att inläggen inte avviker från ämnet. Om opponenten ber publiken om anmärkningar och frågor ger kustos över ordet och antecknar de frågor och kommentarer som framförs samt disputandens svar. Kustos övervakar att disputationsakten fortskrider på ett korrekt och värdigt sätt. Om granskningen tar lång tid kan man hålla en paus som kustos meddelar om. Disputationsakten får ta högst 6 timmar. Slutligen förklarar kustos disputationsakten avslutad, varefter de första att avlägsna sig är disputanden, kustos och opponenten och därefter publiken.

Kustos ger ett utlåtande om disputationsaktens förlopp till fakultetsrådet. Utlåtandet ska bland annat ta upp disputationsaktens plats, tidpunkt, språk, längd, deltagarantal och en beskrivning av akten. Kustos redogör också för andra anhållanden om ordet och inlägg under disputationsakten i sitt utlåtande.

Enligt praxis vid fakulteten deltar kustos i bedömningen av doktorsavhandlingen och ingår som röstberättigad medlem i den betygsnämnd som fakultetsrådet utnämnt, förutsatt att kustos inte har varit handledare för avhandlingen. Om kustos har varit handledare för avhandlingen har hen endast yttranderätt i nämnden och deltar inte i bedömningen av avhandlingen eller i diskussionen om vitsordet.

Medlemmar i betygsnämnden

Vanligen utnämns opponenten, kustos samt en eller två representanter för fakulteten till betygsnämnden. Fakultetsrepresentanterna ska vara professorer eller docenter vid Helsingfors universitet eller vara medlemmar av universitetets undervisnings- och forskningspersonal på docentnivå. Kustos kan vara fakultetsrepresentant om hen inte har varit handledare för doktorsavhandlingen. Om kustos har handlett doktorsavhandlingen har hen endast yttranderätt i nämnden och deltar inte i bedömningen av avhandlingen eller i diskussionen om vitsordet.

Fakultetsrepresentanterna utses i regel inom fakulteten. I undantagsfall, när det är ändamålsenligt med tanke på avhandlingens vetenskapsområde, kan en fakultetsrepresentant utses från någon annan enhet vid Helsingfors universitet. Om en utsedd fakultetsrepresentant kommer från en annan enhet ska det motiveras separat och skriftligen för fakultetsrådet.

Medlemmarna i betygsnämnden närvarar under disputationsakten och vid betygsnämndens möte efter disputationsakten. Fakultetsrepresentanterna informerar opponenten om bedömningsskalan som används och fakultetens bestämmelser, är vid behov betygsnämndens sekreterare och övervakar att fakultetens bestämmelser följs under hela granskningsprocessen. Under sitt möte fyller opponenten och fakultetens representanter i betygsnämnden i bedömningsblanketten, som återsänds till fakulteten inom två veckor efter disputationen. På blanketten bedömer medlemmarna i betygsnämnden doktorsavhandlingen utifrån fakultetens avhandlingsbedömningskriterier, disputationen av doktoranden vid offentlig granskning samt gör en betygsförslag. Framställningen tar även hänsyn till förhandsgranskares utlåtanden.Om opponenten och fakultetens representanter i betygsnämnden vill ge olika vitsord fyller de i separata blanketter och fakultetsrådet fattar beslut om vitsordet.

I regel godkänns doktorsavhandlingar med vitsordet godkänd. Vitsordet underkänd används bara om avhandlingen uppfyller inte fakultetens krav på doktorsavhandlingar och/eller de etiska kriterierna. I undantagsfall, när en doktorsavhandling är utomordentligt förtjänstfull enligt alla kriterier kan avhandlingen få vitsordet med beröm godkänd. I så fall ska det ges en separat, skriftlig motivering.

Innan doktorsavhandlingen bedöms måste disputanden reserveras tillfälle att lämna in sitt bemötande om opponentens utlåtande och eventuella andra dokument som gäller bedömningen (examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 44 §).

Om vitsordsförslaget är ”med beröm godkänd” måste en separat motivering ges.

Disputanden

En doktorsavhandling granskas vid en offentlig disputationsakt som ska ordnas inom 12 månader efter beviljande av disputationstillstånd.

Doktoranden ska ges tillfälle att framföra anmärkningar om valet av opponenter och betygsnämnd till fakultetsrådet (Examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet 44 §, rektors beslut HY/498/2017). Det hör till god sed att disputanden inte träffar opponenten på tu man hand före disputationsakten.

Disputanden informerar i förväg släkt och vänner om disputationsaktens förlopp. Formaliteterna och klädkoden diskuteras i förväg med kustos.

Under disputationsakten håller disputanden lectio praecursoria varefter hen ber opponenten framföra de anmärkningar som avhandlingen ger orsak till. Disputanden bemöter opponentens kommentarer och eventuella kommentarer från publiken och försvarar sina val, slutledningar och resultat. Slutligen framför disputanden stående sitt tack till opponenten.

Publiken

Publiken anländer i god tid innan disputationsakten inleds. Publiken stiger upp när disputanden, kustos och opponenten anländer och sätter sig samtidigt som kustos. Publiken har möjlighet att ställa frågor i slutet av disputationsakten då disputanden uppmanar dem som har något att påminna om/påpeka/fråga att be kustos om ordet. Publiken avlägsnar sig från disputationen efter disputanden, kustos och opponenten och sparar på sina gratulationer tills disputanden har hunnit tacka opponenten och kustos utanför salen. Publiken applåderar under inget skede av disputationsakten.

Läs mer om disputationsaktens förlopp.

 

Fakultetsrådet fattar beslut om godkännande och bedömning av doktorsavhandlingen efter att opponentens, kustos och betygsnämndens utlåtanden har levererats till den utbildningsplanerare som ansvarar för doktorsutbildningen vid fakulteten. Disputanden har rätt att bemöta alla ovannämnda handlingar. Eventuella bemötanden delas ut till fakultetsrådet tillsammans med betygsnämndens handlingar.

En student som är missnöjd med fakultetsrådets beslut kan begära omprövning hos examensnämnden för studieprestationer

Opponenten betalas arvode och ersätts för resor och övernattning för högst två (vid resor från europeiska länder) eller tre (vid resor från länder utanför Europa) nätter. Dagpenning betalas inte.

Arvodet opponenten får för att delta i disputationsakten och skriva ett utlåtande är 500 euro från 1 augusti 2023. Opponenten ombeds fylla i en arvodesblankett och skicka den och utlåtandet till fakultetens Forskarstudieärenden efter disputationen.

Fakultetens sekreterare Tiina Reilly sköter om bokningar av resor och logi. Kontakta henne på adressen ktdk-yleishallinto@helsinki.fi. Opponenten (eller kustos) ombeds kontakta sekreteraren i god tid före den planerade resan och meddela resdagarna och andra uppgifter som behövs för bokningarna. Skriv gärna som rubrik för meddelandet ”Pedagogiska fakulteten/opponentens resa”. Om opponenten reser till Finland från ett annat land, kan hen fylla i uppgifterna om resan på en blankett.

Opponenten kan också boka resorna och/eller inkvartering själv, i så fall ersätter fakulteten skäliga resekostnader mot kvitto.

Efter resan ombeds opponenterna fylla i en reseräkningsblankett, och en payments abroad-blankett om det är fråga om en utlandsresa, och lämna in dem till fakulteten tillsammans med alla kvitton som hänför sig till resan i en enda pdf-fil. Filen skickas till sekreterare Tiina Reilly. Om fakulteten har bokat flyg och inkvarteringar och inga andra resekostnader tillkommer behöver man inte göra en reseräkning.

Fakulteten står också vid behov för kustos, opponentens och fakultetsrepresentantens lunch/matsäck på disputationsdagen (högst 20 euro per person) och studerandes, kustos och opponentens middag kvällen före disputationen (högst 220 euro).

Anvisningar för dem som granskar licentiatavhandlingar

En licentiatavhandling är ett examensarbete med vilket en forskarstuderande visar sin förmåga att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder. Avhandlingen ska vara antingen en monografi eller en sammanläggningsavhandling. En pro gradu-avhandling eller en annan avhandling som hör till grundexamen kan inte som sådan godkännas som licentiatavhandling eller som en del av en sådan.

En sammanläggningsavhandling ska bestå av minst två artiklar som har publicerats eller godkänts för publicering i en vetenskaplig publikationsserie som tillämpar referentgranskning. Avhandlingsförfattaren måste vara första skribent, och i avhandlingen ska det ingå ett sammandrag av artiklarna som presenterar undersökningens mål, metoder och resultat.

Antalet artiklar kan vara färre och arbetsinsatsen som krävs kan vara mindre än för en doktorsavhandling, men den vetenskapliga nivån ska motsvara den nivå som krävs av artiklar som ingår i en doktorsavhandling.

När det gäller granskning och bedömning av licentiatavhandlingar tillämpas samma jävsprinciper som vid förhandsgranskning av doktorsavhandlingar. Licentiandens utsedda ansvariga person föreslår granskare för licentiatavhandlingen.

I enlighet med examens- och rättssäkerhetsinstruktionen och rektors beslut (HY/1370/2018) utser fakultetsrådet minst två granskare för en licentiatavhandling. Granskarna ska vara doktorer. Granskarna ska inom två månader efter det att de fått uppdraget gemensamt eller var för sig ge ett skriftligt och motiverat utlåtande.

Granskarna ska ge sitt utlåtande direkt till den fakultet som har utsett dem för uppdraget. Granskarna ska inte skicka utlåtandet till studenten, studentens ansvarsperson eller handledare, och inte heller under granskningsprocessens gång rådgöra med dessa om utlåtandets innehåll eller andra frågor som gäller arbetet med licentiatavhandlingen. Granskarna ska inte handleda licentianden eller ta emot korrigerade versioner eller annat material i anknytning till avhandlingen på annan väg än via fakulteten.

Licentiatavhandlingar bedöms på skalan med beröm godkänd - godkänd - underkänd.

Fakultetens Forskarstudieärenden skickar kopior av utlåtandena till studenten, studentens ansvarsperson och handledarna. Före bedömningen av avhandlingen ska licentianden ges tillfälle att bemöta granskarnas utlåtande.

Licentianden kan före bedömningen av avhandlingen skriftligen begära att bedömningen avbryts. I så fall förfaller bedömningsförfarandet. Licentianden kan då korrigera avhandlingen och lämna in den för granskning på nytt. Fakultetsrådet utser igen granskarna för avhandlingen (samma granskare eller nya enligt rådets övervägande).

Fakultetsrådet bedömer licentiatavhandlingen. Utlåtandena bifogas till fakultetsrådets föredragningslista och protokoll, och efter det är de offentliga dokument.

I enlighet med universitetets principer för Open Access-publicering publiceras licentiatavhandlingen i universitetets öppna digitala arkiv (rektors beslut HY/1370/2018).