Viks övningsskolas historia

Skolans historia börjar redan 1869 som den första finskspråkiga flickskolan i Helsingfors och år 2019 fyllde skolan 150 år.

Vårt lands första finskspråkiga flickskola grundades vårvintern 1869 i en liten finskivrande krets. Universitets lektor B. F. Godenhjelms maka Ida Godenhjem (född Lindroos) förklarade skolan grundad. Under våren utarbetades ett brev med anhållan om tillstånd för att grunda en privat flickskola i Helsingfors stad, som skulle ha finska som undervisningsspråk och så gott som motsvara statens flickskola i Helsingfors då det gällde undervisningsmaterial och kurser. Senaten beviljade tillståndet att grunda skolan den 1 april 1869 och skolan inledde sin verksamhet den 1 september. I detta skede hade tolv elever anmält sig, fem från Helsingfors och sju från landsbygden. Senare tillkom fem elever, vilket innebar att antalet elever det första läsåret uppgick till 17 stycken.

 

Som Helsingfors finska flickskola bedrev skolan under sina första år sin verksamhet på olika adresser Helsingfors centrum, tills den år 1884 fick sitt första egna skolhus i hörnet av Georgsgatan och Bulevarden. År 1924 Fick skolan flytta till Runebergsgatan och namnet byttes till Tyttönormaalilyseo. År 1969 flyttade skolan till Backåkersvägen i Södra Haga och i och med att även pojkar börjat antas som elever byttes namnet till Helsingin yhteisnormaalilyseo.

År 1974 blev skolan en övningsskola för lärarutbildningsinstitutionen vid Helsingfors universitets pedagogiska sektion och namnet byttes till Helsingin II normaalikoulu.

Högstadiet och gymnasiet fanns i över 30 år på Backåkersvägen i Haga och lågstadiet från år 1974 på Stormyrvägen i Haga. Från år 1981 till 1983 verkade lågstadiet i centrum vid Bulevarden medan skolan i Haga renoverades och utvidgades. Grundskolan flyttades med början från de lägre klasserna steg för steg till Vik redan från år 1999.

Hösten 2003 flyttade skolan till campusområdet i Vik och skolan bytte namn till Helsingfors universitets normalskola i Vik.

I den nya skolbyggnaden på adressen Vårgatan 2 i Vik finns totalt cirka 940 elever från förskoleelever till abiturienter, nästan 100 lärare och cirka 250 lärarstuderande.