Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Ansökan om individuella arrangemang ska vara framme senast 6.4.2022 före kl.15.00.
Instruktioner

Om du på grund av en skada, sjukdom, dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) eller andra särskilda skäl behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet (t.ex. extra tid, extra belysning, andra tekniska hjälpmedel eller andra individuella arrangemang) ska du fylla i en skriftlig ansökan om individuella arrangemang och lämna in den till universitetet. Varje sökandes situation bedöms separat.

Till ansökan ska du bifoga ett expertutlåtande där det framgår hurdana individuella arrangemang du behöver och varför. Om du ansöker om individuella arrangemang t.ex. på grund av en skada eller sjukdom ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Ur utlåtandet ska framgå att den sökande är i behov av stödåtgärder vid genomförandet av provet på grund av dyslexi eller annan inlärningssvårighet. Som intyg över behovet av individuella arrangemang på grund av dyslexi eller annan inlärningssvårighet godkänns också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang.

Giltighetstiden för utlåtandena bedöms från fall till fall beroende på skadans eller sjukdomens beständighet. För dyslexi eller annan inlärningssvårighet beaktas utlåtanden som den sökande fått vid 16-års ålder eller senare.

Du ska göra ansökan om individuella arrangemang på en särskild blankett som går att skriva ut från universitetens webbplatser.

Fyll i eller skriv ut blanketten från webbplatsen för det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet. Ansökan om individuella arrangemang med bilagor måste vara framme senast 6.4.2022 kl. 15.00 hos ansökningsservicen vid det universitet där du har meddelat att du skriver urvalsprovet. Av ansökan ska framgå dina person- och kontaktuppgifter samt universitetet och ansökningsmålet som du söker till.

Universiteten har egna anvisningar för hur ansökningar om individuella arrangemang ska lämnas in. Läs mer i anvisningarna som gäller universitetet du söker till. När det gäller bilagorna till ansökan ska du följa de här specifika anvisningarna som gäller antagningssamarbetet i biologi.

Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om individuella arrangemang bara om ditt behov av individuella arrangemang har uppstått efter ansökningstidens utgång. Universitetet har möjlighet att inte bevilja individuella arrangemang, om arrangemangen är omöjliga att ordna t.ex. av tidsskäl.

Universitetet meddelar dig skriftligt eller per e-post om de individuella arrangemang som du har beviljats. Om det av någon orsak inte är möjligt att ordna med individuella arrangemang på det sätt som du har begärt, skickar universitetet dig ett skriftligt meddelande med motiveringar.

Anvisningar enligt universitet:

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/sok-till-kandidat-och-magisterprogram/gemensamma-ansokan/urvalsprov/individuella-arrangemang

Jyväskylä universitet (på finska): https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa

Uleåborgs universitet (på finska): https://www.oulu.fi/yliopisto/yksilolliset-jarjestelyt

Åbo universitet (på finska): https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt