Uusi ruotsinkielinen siviili- ja kauppaoikeuden foorumi pyrkii vahvistamaan pohjoismaista ulottuvuutta

Det nygrundade forumet för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet vill säkra både svenskan som rättsspråk i Finland och Finlands plats i den nordiska rättskulturen.

– Det är viktigt att etablera en plattform där studerande och forskare kan träffa jurister i arbetslivet och andra aktörer på området och diskutera aktuella ärenden, säger Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, professor i civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. Eftestøl-Wilhelmsson är initiativtagare till forumet och ordförande för dess ledningsgrupp.

En av forumets främsta uppgifter är att öka kunskapen om nordiska civil- och handelsrättsliga frågor i Finland och övriga Norden.

– Det nordiska samarbetet har vind i seglen just nu och civil- och handelsrätt har varit det viktigaste området för nordiskt juridisk samarbete, säger Eftestøl-Wilhelmsson.

Detta samarbete är fortsättningsvis aktuellt, eftersom EU inte har lyckats etablera en europeisk civillag och Norden fortfarande är en stor handelspartner för Finland.

I praktiken kommer forumet att skapa möjligheter för växelverkan och diskussion över de nordiska landsgränserna. Den första diskussionen förs på forumets öppningstillställning 24 maj och handlar om skadeståndsrättsligt skydd för prostitutionsinkomster.

– Ofta när man tänker på civil- och handelsrätt tänker man på näringslivs- och handelsfrågor, men det handlar också om rättsförhållanden mellan civila parter, så som våldsoffer, och hur de skyddas av rättsordningen, säger Eftestøl-Wilhelmsson.

Under öppningstillställningen diskuteras ett norsk och ett finskt fall om skadestånd till prostituerade för inkomstförlust. Båda fallen har varit i Högsta domstolen i respektive land. I båda fallen kom också domstolarna fram till att en prostituerad inte kan kräva skadestånd för inkomstförluster trots att de skadeståndsrättsliga villkoren om ekonomisk skada, vållande och orsakssamband synes uppfyllda.

– På så sätt kan man säga att det finns en nordisk samsyn, men den juridiska argumentationen i fallen var mycket olika, vilket speglar samhällets värderingar.

Utfallet i det norska fallet visar tydligt att prostitution inte är önskvärt i samhället och att man inte kan kräva skadestånd för inkomster relaterade till kriminell verksamhet. En minoritet av norska Högsta domstolens medlemmar ansåg dock att skadestånd borde utbetalas i linje med andra typer av inkomstförluster.

I Finland ansåg Högsta domstolen att avtal om sexköp strider mot god sed och därför behöver domstolen inte befatta sig med kravet på skadestånd överhuvudtaget.

Eftestøl-Wilhelmsson påpekar också att utgångspunkterna är olika i de två länderna. I Norge är det förbjudet att köpa sex medan det i Finland är tillåtet så länge som det inte är fråga om människohandel.

– Vi borde diskutera dessa frågor tillsammans. Har vi en gemensam syn i de nordiska länderna och skiljer sig nordisk rätt från europeisk rätt på denna punkt?

Under öppningstillställningen presenteras rättsfallen av professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson och professor emerita Lena Sisula-Tulokas. Vicehäradshövding Astrid Thors inleder till debatt med rubriken: Synen på prostitution i Norden och Europa idag - skydd eller skenhelighet?

Forum för civil- och handelsrätt har grundats med stöd från Svenska kulturfonden.

Läs merForum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitet