Teoretisk utbildning

För att genomgå en specialistläkar- eller specialisttandläkarutbildning ska en läkare/tandläkare enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning slutföra en av universitetet godkänd teoretisk utbildning i enlighet med universitetens gemensamt utarbetade examensfordringar och de enskilda specialiteternas undervisningsplaner.
KOPI

Universiteten använder det elektroniska systemet Kopi för att administrera den teoretiska utbildningen. Kopi-systemet är gemensamt för Helsingfors,Tammerfors, Uleåborgs, Åbo och Östra Finlands universitet.

Utbildningsarrangörerna ansöker om utbildningstimmar enligt specialitet via Kopi-systemet. Utbildningarna godkänns vid det universitet inom vars område utbildningen ordnas. Länken till ansökningsblanketten för utbildningar finns längst ner på den här sidan. 

För utbildningsarrangörer

Ansökningsblankett i Kopi för arrangörer av teoretisk utbildning

För den som specialiserar sig

Sök godkända kurser i Kopi

 

Ansökan om kurser

Utbildningsarrangören bör läsa följande anvisningar noggrant innan ansökningsblanketten fylls i.

 • Ansökan om godkännande av en kurs som teoretisk utbildning ska göras på förhand.  Det tar cirka fyra (4) veckor att behandla de olika skedena av en ansökan. Utbildningsarrangören bör beakta att kursen publiceras i Kopi-systemets sökmotor först efter att den godkänts.
 • De medicinska fakulteterna vid universiteten har tillsammans kommit överens om att godkännande av en kurs som teoretisk utbildning ska sökas på förhand hos den utbildningsenhet som ansvarar för planeringen och ordnandet av kursen.
 • Helt externa arrangörer ansöker om godkännande hos närmaste universitet som arrangerar utbildning inom den aktuella specialiteten.
 • Utbildningsarrangören förutsätts samla in respons om utbildningen. Utbildningsarrangören ska på begäran lämna ett sammandrag av responsen samt uppgifter om antalet deltagare till fakulteten för utvärdering.
 • Som minimum ska en specialistläkare eller läkarförening inom någon av de specialiteter som ansökan gäller ansvara för planeringen av utbildningen. Utbildningen kan också godkännas som specialiseringsutbildning inom andra specialiteter.
 • En kurs som godkänts vid ett av universiteten godkänns som teoretisk utbildning vid samtliga universitet.
 • Information om kurser och utbildningar ska ges i god tid till exempel i Duodecims och Finlands läkarförbunds utbildningskalendrar samt i Lääkärilehti.
 • Om den teoretiska utbildningen lämpar sig för ett tilläggsutbildningsprogram, ansöker man om utbildningstimmar hos den specialitet som har huvudansvaret för tilläggsutbildningsprogrammet i fråga. Informationen antecknas under tilläggsuppgifter.

Krav som gäller utbildningens arrangör, innehåll och längd. 

 • Industrin eller ett företag kan inte ensamma arrangera en utbildning. Privata företag ska alltid förbereda och arrangera utbildningen i samarbete med en medicinsk instans, såsom ett universitet, en klinik eller en specialistförening. Utomstående arrangörer ska tydligt rapportera om samarbete med medicinska instanser (specialistläkarkommittén 1.12.2009 6 §). 
 • Arbetsplatsutbildning godkänns inte som teoretisk utbildning. Målgruppen får till exempel inte vara begränsad till personalen på en viss klinik.  
 • Utbildningarna borde inte innehålla anföranden av av en representant för sponsorn (företaget). Sådana anföranden räknas inte som utbildningstimmar. 
 • Det är önskvärt att varumärken eller logotyper inte förekommer i programmets rubriker och formulär. 
 • Alla punkter i ansökningsblanketten måste fyllas i. Information om insamling av respons och ett detaljerat program ska bifogas till ansökan. Programmet ska innehålla titel/uppgiftsbenämningar på föreläsarna samt deras arbetsgivare/annan affiliering. Eventuella krav på förhandsmaterial och förhandsförberedelser bör uppges. Om det är fråga om en större helhet med uppgifter eller förhör bifogas en lista på nödvändig litteratur. 
 • Timmar söks för de specialiteter som ankynter till utbildningen. Det är inte önskvärt att utbildningsarrangören söker timmar för alla möjliga specialiteter, om utbildningen i verkligheten endast gäller vissa specialiteter. 
 • Minimilängden för en utbildning inom en specialitet är tre (3) undervisningstimmar. En undervisningstimme motsvaras av föreläsning eller annan kontaktundervisning under 45 minuter. Utbildningsarrangören ska beräkna utbildningens längd (= timmar som söks) så att inledningsanföranden, pauser, rundvandringar på sjukhus, besök på utställningar, samt möten och sponsorevenemang dras av från utbildningens längd.  
 • En specialitet kan beviljas färre än tre (3) utbildningstimmar, om utbildningen omfattar minst tre (3) undervisningstimmar.   
 • Mer än 15 timmar beviljas endast i undantagsfall för långa eller flera dagar långa utbildningar eller nätutbildningar.  
 • När det gäller nätkurser ska kursarrangörens webbplats samt lösenord meddelas, så att de ansvarspersoner inom specialiteten som bedömer kursen kan logga in i systemet. Lösenordet kan uppges i fältet för tilläggsuppgifter. 
 • När kursen har godkänts som teoretisk utbildning publiceras den i Kopi. Utbildningsarrangören underrättas om att utbildningen har godkänts och publicerats elektroniskt. Meddelandet innehåller en länk till den publicerade utbildningen samt till utskriftsvyn för beslutet. Skriftliga beslut skickas enbart på begäran. 
Virtuella studier

Virtuella föreläsningar och inspelningar av dem som teoretiska studier inom specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen

På grund av coronapandemin har flera lokala, riksomfattande och internationella utbildningar antingen ställts in eller omformats till virtuella kurser. Det här har orsakat problem för dem som specialiserar sig och snart ska utexamineras.

Kärnfrågan är hur närvaro kan bekräftas. Från den traditionella kongressen Läkardagarna skickas till exempel ett intyg till dem som bekräftat sin närvaro i undervisningslokalen med en streckkodsläsare och som har skickat en responsblankett. På den internationella kongressen AMEE skickar man ett intyg till alla dem som betalat sin registreringsavgift. För en kongressdag kan 6 h beviljas (enligt Duodecims definition).

Ledningsgruppen för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen (ERJO) vid Helsingfors universitet godkände 24.11.2020 virtuella föreläsningar och inspelningar av dem som teoretisk utbildning för specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen på basis av nedanstående internationell praxis. Godkännandet gjordes på framställan av en arbetsgrupp som tillsatts av ERJO.

 1. EACCME:s kriterier
  Den europeiska specialistläkarorganisationen EACCME har fastställt tydliga kriterier för olika elektroniska utbildningar. När en utbildning ackrediteras fäster man särskild vikt vid tydliga kunskapsmål, en fastställd målgrupp, evidensbaserat och icke-kommersiellt innehåll och en tydligt angiven tidsram för lärandet. Utbildningen ska tillämpa aktiverande metoder som stöder vuxenutbildning. EACCME betonar studentens möjlighet att ge respons och utbildningsarrangörens utvecklingsåtgärder efter korrigerande respons. Länkar till tilläggsmaterial rekommenderas. Studiepoäng kan beviljas om den som erbjuder utbildningen kan visa att deltagaren har uppnått modulens kunskapsmål.
 2. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
  Alla deltagare i den virtuella kongressen fick ett intyg. Kongressen hade flera 45 minuter långa sammanträden i realtid, som alla hade reserverad tid för diskussion på en message wall. För deltagande i hela evenemanget beviljades 3 h. Sammanträdena spelades in. En student som tar del av en inspelning i efterhand kan beviljas 0,5 studiepoäng. Om studenten genomför ett studieprojekt som grundar sig på sådan en inspelning kan två studiepoäng beviljas.

Rekommendation: Virtuella utbildningar och kongresser kan beviljas samma antal timmar som sina traditionella motsvarigheter. Den aktör eller person som ansvarar för utbildningen utvärderar under sin beslutsprocess huruvida EACCME:s kriterier för vuxenutbildning uppfylls. När den ansvariga aktören eller personen beviljar timmar i efterhand, kan denna be den som specialiserar sig att redogöra för om hen nådde sina personliga kompetensmål och vilken inverkan utbildningen hade på hens praxis.

Behandling av personuppgifter
 • Uppgifterna i ansökningsblanketten (även kontaktuppgifterna) visas som sådana i Kopi-systemets offentliga sökmotor för utbildningar.  
 • Genom att fylla i och lämna in en elektronisk ansökan godkänner den som fyller i blanketten att hens personuppgifter behandlas.  
 • Med kontaktuppgifter avses organisationens kontaktuppgifter. Utbildningsarrangören ska inte uppge sina egna, personliga kontaktuppgifter. 
 • Som obligatorisk kontaktuppgift måste anges endast en e-postadress. Till den skickas beslutet om utbildningens godkännande och till den kan de som är intresserade av utbildningen vända sig.  
 • De kontaktuppgifter som anges i kursanmälningarna raderas efter fem år.   

 

Se dataskyddsbeskrivningen för mer information om behandlingen av personuppgifter.