Forskares tjänster

Universitetets stödtjänster för forskningen röjer undan hinder för forskningen och sparar tid för forskarna. Tjänsterna erbjuds på universitetets intranät Flamma, på campus, centraliserat på universitetsnivå och i samband med tjänster som finns nära forskaren (närtjänster).
Stöd­tjäns­ter
 • HiLIFE infrastrukturen är tillgänglig för personal och externa användare vid Helsingfors universitet
 • De infastrukturer som finns tillgängliga för hela universitetet finns via Forskningsportalen.
 • Forskningsinfrastrukturer i Flamma (kräver inloggning med universitetets användarnamn).
An­sva­ri­ga forskare

Forskningen vid Medicinska fakulteten bedrivs i huvudsak i forskningsgrupper. Ledarna för forskningsgrupperna har som ansvarspersoner för extern finansiering betydande rättigheter och ansvar. Ansvariga forskare vid Medicinska fakulteten utses av enheternas chefer på framställning av forskningsrådet. Research Faculty består av över 500 ansvariga forskare (eng. Principal Investigator eller Group Leader).

När man utser en ny ansvarig forskare används kriterierna för ledaren för en forskningsgrupp i enlighet med rektors beslut 103/2009 som rättesnöre:

 • Doktorsexamen
 • Extern finansiering som han eller hon själv skaffat
 • Handledning av en eller flera doktorander
 • Arbetat i fakultetens lokaler eller lokaler till en organisation med anknytning till fakulteten
 • Affilierad till fakulteten
 • Forskaren förbinder sig till Helsingfors universitets forskningsetiska principer.

I enlighet med rektors beslut kan en ansvarig forskare även vara en person som inte står i anställningsförhållande till Helsingfors universitet, men på annat sätt är fast ansluten till fakultetens eller en fristående institutions forskning. Inom relevanta forskningsområden kan den ansvariga forskaren även vara en självständig forskare som arbetar utan forskningsgrupp. Att identifiera forskningsgrupper och deras ledare som en grundenhet inom fakultetens forskning är i enlighet med internationell praxis och det ökar betydligt medvetenheten om pågående forskning och forskningsinriktningar.

Inrättandet av Research Faculty ger ansvariga forskare ett forum genom vilket möjligheterna att påverka fakultetens forskningsresurser (infrastruktur, forskartjänster, lokaler) förbättras. I enlighet med rektors beslut kan undervisning med anknytning till forskningsarbetet som uppgår till 5 procent av årsarbetstiden utan särskild ersättning inkluderas i arbetsuppgifterna för ansvariga forskare som anställts vid universitetet med hjälp av extern finansiering. Research Facultys arbetsspråk är engelska.

Man ansöker om status som ansvarig forskare vid Medicinska fakulteten i TUHAT:

 1. Gå till https://tuhat.helsinki.fi
 2. Välj "Personal" i övre menyn
 3. Klicka på "Edit Profile" under bilden
 4. Välj "Principal Investigator" i sidobalken
 5. Kryssa i "I would like to submit a Principal Investigator Application"
 6. Välj "Faculty of Medicine"
 7. Skriv/klistra in ansökan
 8. Klicka på "Save" i sidans nedre hörn, varmed ansökan skickas till fakulteten
 9. Skicka ditt cv och din publikationslista som en enda pdf-fil via e-post till forskningsadministrativ expert mila.hyytinen@helsinki.fi

Ansökningar om status som ansvariga forskare bedöms av forskningsdekanus eller på dennes begäran av forskningsrådet.

Ytterligare information

Expert på forskningsförvaltning Mila Hyytinen, mila.hyytinen@helsinki.fi

Fi­nan­siä­rer

Medicinska fakultetens ansvariga forskare söker aktivt finansiering för sina egna forskningsprojekt, och denna externa finansiering utgör till och med 80 procent av fakultetens budgetfinansiering.

Cirka 30 procent av Medicinska fakultetens externa forskningsfinansiering kommer från utlandet. Den största utländska finansiären är EU. En allt större skara av fakultetens forskare medverkar i internationella forskningsprojekt finansierade av EU:s ramprogram. Vid fakulteten drivs också projekt som finansieras av EU-kommissionens avdelning för hälso- och konsumentfrågor. Finansiering har också erhållits från USA, bl.a. av organisationen National Institute of Health.

Betydande internationella stiftelser som finansierar forskare på Campus Mejlans är bl.a. NordForsk, som finansierar nordisk samforskning, Worldwide Cancer Research, som stöder cancerforskning och Juvenile Diabetes Research Foundation JDRF, som beviljar understöd för diabetesforskning. Internationell finansiering fås också inom ramen för internationella forskningsavtal av bl.a. läkemedelsföretag.

Forsk­nings­e­tis­ka de­le­ga­tio­nen

Upp­gift

Delegationens uppgift är att avge utlåtanden om forskardrivna medicinska forskningsplaner som görs upp vid Medicinska fakulteten och kräver ett utlåtande av en etisk delegation. Delegationen behandlar inte undersökningar som kräver ett lagstadgat utlåtande av sjukvårdsdistriktets etiska kommitté eller TUKIJA (Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik).

Mer information om att skicka in en begäran om ett uttalande från webbplatsen för Medicinska fakultetens forskningsetiska delegationen.

Medlemmar mandatperioden 2022–2025

 • Ordförande: Professor Antti Sajantila
 • Universitetslektor Aura Heimonen
 • Klinisk lärare Mika Laitinen
 • Professor Samuli Ripatti
 • Professor Ossi Rahkonen
 • Klinisk lärare Petteri Arstila
 • Universitetsforskare Paula Virtala
 • Vice ordförande: Universitetslärare Aleksi Pajunen
 • FD Jukka Reivinen, lekmannamedlem
 • Doktorand Anne-Marie Vartti (Suppleant: Niklas Mäkelä)

Dataskyddsspecialist, Universitetsservice

Sekreterare: Mila Hyytinen, forskningsservice

 

Dataskyddsanvisningar för forskning vid Medicinska fakulteten

Vid hälsovetenskaplig forskning behandlas ofta patienters eller frivilliga forskningspersoners hälso- och personuppgifter. Forskningen regleras och styrs av allmänna dataskyddsbestämmelser, särskild lagstiftning gällande medicinsk forskning (såsom lagen om medicinsk forskning, lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, biobankslagen, lagen om patientens ställning och rättigheter) samt universitetets interna policy och anvisningar.

Forskaren och hens organisation ansvarar för att forskningen är lagenlig och etisk. Rätten till integritet och skydd av personuppgifter hör till varje forskningspersons grundläggande rättigheter. Lagstiftningen definierar ramarna för hur du behandlar forskningsmaterial och personuppgifter inom materialet på ett etiskt sätt. Etisk och lagenlig behandling av data hjälper dig vinna forskningspersonernas förtroende, skydda uppgifterna från obehörig åtkomst och trygga forskningspersonernas rättigheter och friheter

En del av Medicinska fakultetens forskning görs i samarbete med HUS eller andra serviceproducenter inom hälso- och sjukvården, och då måste samarbetsorganisationens praxis och anvisningar beaktas. Nödvändiga avtal gällande forskningen måste också ingås med samarbetsorganisationen. HUS och Helsingfors universitet är två separata juridiska personer, och båda organisationerna har därför sina egna skyldigheter.

Helsingfors universitet är inte en vårdenhet inom hälso- och sjukvården och har inga patienter. HUS ansvarar för patienterna, och det är HUS som är personuppgiftsansvarig för HUS patientregister. Materialet som används i forskningen utgör ett eget forskningsregister/forskningsmaterial, och den personuppgiftsansvariga för materialet ska definieras separat. Materialet är alltså inte samma sak som ett patientregister (t.ex. HUS register).

Om din forskning gäller patienter måste du ansöka om ett lagstadgat utlåtande av sjukvårdsdistriktets etiska nämnd/kommitté och ett forskningstillstånd av samarbetsorganisationen.

Helsingfors universitet tar inte emot patienter och ingen klinisk läkemedelsforskning bedrivs vid universitetet. Universitetet har därmed ingen läkemedelsskadeförsäkring. All interventionsforskning som involverar patienter görs vid sjukvårdsdistrikten (såsom HUS), och det nödvändiga juridiska stödet för genomförandet av forskningen ges av sjukvårdsdistriktets jurister. Om det är fråga om uppdragsforskning vid HUS (t.ex. en studie som sponsrats/beställts av ett läkemedelsföretag) ska ett avtal om forskningen ingås med HUCS-institutet. HUCS-institutet administrerar all uppdragsforskning vid HUS, och delvis även annan forskningsfinansiering.  I samband med studier samlas ibland data eller mätresultat som gäller friska, frivilliga forskningspersoner, och dessa har en egen, separat försäkring.

Läs mer här (på finska): Tutkijan ohjeet – HUS - 

HUS och HU samarbetar intensivt, men är separata juridiska enheter och ansvarar bara för sina egna avtal och skyldigheter. Helsingfors universitet har alltså inga patienter och inget patientregister. För att patientinformation ska kunna behandlas vid universitetet måste nödvändiga tillstånd ha beviljats, och materialet kan behandlas endast inom ramarna för vad som definierats i tillståndet.

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ är personuppgifter (det är alltså inte bara fråga om namn, personnummer eller telefonnummer). Prover är inte i sig personuppgifter, men analyser av dem är personuppgifter om de kan kopplas till en individ. Behandling av prover i forskningssyfte betyder därför i praktiken nästan alltid att forskningsmaterialet består av känsliga personuppgifter. Läsa mer om dataskydd för forskare (kräver inloggning med universitetets användarnamn).  

Allt material som innehåller känsliga uppgifter ska behandlas enligt specifika principer och skyldigheter som grundar sig på lagstiftning. Datasäkert bruk av materialet är en av förutsättningarna för att forskningen ska få ett förordande utlåtande av den etiska nämnden/kommittén. Att följa lagstiftningen skyddar även forskaren om uppgifterna av någon anledning skulle hamna i fel händer. I enlighet med dataskyddslagstiftningen har forskningspersonen rätt att förbjuda användning av uppgifterna och få information om vilket ändamål uppgifterna används för.

Medicinska fakulteten erbjuder sina forskare en datasäker lagringsmiljö i den mån det är möjligt.

 

Helsingfors universitet förbinder sig till principerna för öppen vetenskap, och när det gäller forskningsmaterial är den bärande principen ”så öppet som möjligt och så slutet som nödvändigt”. Universitetets egna riktlinjer, att forskningspublikationer och forskningsdata som producerats inom universitetet i regel ska vara öppet tillgängliga, gäller alla vid universitetet. Helsingfors universitet har också bundit sig till olika nationella och internationella principer för öppen vetenskap. Läs mer om öppen vetenskap

När forskningspublikationer och forskningsdata tillgängliggörs är det viktigt att beakta att personuppgifter inte inkluderas i onödan. Mer information om öppen publicering av identifierbara uppgifter (på finska, kräver inloggning med universitetets användarnamn).

När materialet tillgängliggörs ska du särskilt noggrant beakta hur väl forskningspersonerna har informerats och vilka typer av tillstånd och samtycken du har gällande materialet. Lagstiftningen begränsar även överföring av uppgifter till länder utanför EU. Särskild noggrannhet ska iakttas om du överför material som inte kan anonymiseras (t.ex. genetiska uppgifter eller prover, i synnerhet om de innehåller dna).  Om tidskriften du tänkt publicera i eller din samarbetspartner kräver att materialet ska laddas upp i en specifik databas kan det hända att detta inte är möjligt inom ramarna för lagen, och det är bra att diskutera sådana frågor med partnern eller tidskriften innan du vidtar åtgärder i frågan. Det räcker ofta att publicera studiens metadata. När det gäller prover lönar det sig att överföra materialet till en biobank, förutsatt att forskningspersonerna har gett sitt samtycke till det. Om du inte har fått forskningspersonernas samtycke kan du överföra material till biobanken genom att meddela om överföringen offentligt eller be om samtycke i efterhand. Biobankerna informerar dig närmare om detta. Du ska också ingå ett MTA (Material Transfer Agreement) med instansen som tar emot proverna.  

Innan medicinsk forskning påbörjas vid Helsingfors universitets medicinska fakultet måste följande tillstånd och dokument vara i sin ordning:

 1. Gör upp en forskningsplan. Läs anvisningarna för planering av forskningsprojekt (kräver inloggning med universitetets användarnamn). Redan när du planerar din studie är det bra att identifiera alla medverkande organisationers roller och utreda om studien kan genomföras på det sätt du har tänkt dig (t.ex. under vilka förutsättningar du kan få tillgång till det tänkta materialet). Planera studien noggrant och kontakta vid behov universitetets stödtjänster redan under planeringsskedet. Det gör forskningsprocessen smidigare senare. 
 2. Datahanteringsplan. Planera hur datahanteringen ska skötas. Forskning vid Medicinska fakulteten förutsätter en datahanteringsplan. I datahanteringsplanen ska du beskriva hur dataskyddslagstiftningens allmänna principer kommer att iakttas, bedöma eventuella risker för materialet och forskningspersonerna samt vid behov göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. 
 3. Dataskyddsmeddelande. Varje forskningsprojekt där individer undersöks måste ha ett dataskyddsmeddelande som ska skickas till adressen tietosuoja@helsinki.fi. En mall för dataskyddsmeddelandet (kräver inloggning med universitetets användarnamn). Dataskyddsmeddelandet kan användas för att informera forskningspersonerna, och det uppfyller också det lagstadgade kravet på forskningsdokumentering. Vid universitetsforskning är grunden för behandling av personuppgifter i regel allmänt intresse. Om du planerat ett kommersiellt samarbete eller ämnar överföra materialet till länder utanför EES, läs anvisningarna (kräver inloggning med universitetets användarnamn) och kontakta vid behov studiens jurister.
 4. Samtyckesblankett för att delta i studien och meddelande till forskningspersonerna. Om forskningspersonerna deltar frivilligt i studien (dvs. det inte är fråga om t.ex. en registerstudie), ska du redan på förhand formulera meddelandet till forskningspersonerna och samtyckesblanketterna. Observera att ett samtycke till medicinsk undersökning inte betyder ett samtycke till behandling av personuppgifter. Grunden för behandling av personuppgifter är i regel allmänt intresse. Beakta även vem som behöver få tillgång till materialet (t.ex. samarbetspartner) samt om materialet ska lagras för fortsatt användning.
 5. Utlåtande från ett forskningsetiskt organ. Ansök på förhand om ett förordande utlåtande från ett forskningsetiskt organ (etisk förhandsprövning av forskning).
 6. Forskningstillstånd och/eller dataanvändningstillstånd. Skaffa de nödvändiga forskningstillstånden och/eller dataanvändningstillstånden: Ansök om forskningstillstånd av den organisation vars patientuppgifter eller övriga material (såsom prover) du tänker behandla i studien. Helsingfors universitet använder sig inte i sig av forskningstillstånd, men det är policy vid de flesta sjukhusorganisationer. Om du tänker använda registerdata i din forskning måste du få ett dataanvändningstillstånd i enlighet med lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Ansök om tillståndet hos Findata eller en enskild personuppgiftsansvarig. (Läs mer på  Findatas webbplats.  Biobanksprover ansöker du om från den biobank vars prover du vill behandla. 
 7. Avtal. Ingå alla nödvändiga avtal och kom överens om överföringar av rättigheter. Forskningsavtal bereds med hjälp av Forskningsservicens juridiska service. Mer information (kräver inloggning med universitetets användarnamn).  
 8. Se till att universitetet eller forskningsgruppen har alla nödvändiga försäkringar.