Doktorsavhandlingen består antingen av flera referentgranskade vetenskapliga publikationer eller manuskript som godkänts för publicering samt ett sammandrag av dessa (artikel- eller sammanläggningsavhandling), eller av en enhetlig, självständigt skriven vetenskaplig framställning som bygger på forskning och inte har publicerats tidigare (monografi). Doktorsavhandlingen kan också vara ett annat arbete som uppfyller motsvarande vetenskapliga kriterier och där författarens självständiga andel kan påvisas. En doktorsavhandling ska uppfylla följande likvärdiga vetenskapliga kriterier: Doktorsavhandlingen ska a) innehålla ny vetenskaplig kunskap, b) visa förmåga till kritiskt tänkande, c) visa djupgående förtrogenhet med vetenskapsområdet, d) visa att disputanden behärskar och kan tillämpa metoderna, e) vara vetenskapligt övertygande, f) innehålla underbyggda resultat och g) vara vetenskapligt ärlig och följa forskningsetiska normer.

Det är handledarens och doktorandens skyldighet att i samråd avgränsa doktorsavhandlingens tema och innehåll så att det är möjligt att avlägga doktorsexamen på fyra år som heltidsstudier.

I början av doktorsavhandlingen finns ett sammandrag (abstract) på 1–2 sidor som innehåller en redogörelse för avhandlingens ämne och viktigaste resultat. Sammandraget ska innehålla avhandlingens mål eller forskningsfrågor, centrala metoder, resultat och slutledningar.