Statspris för informationsspridning till Matti Leppäranta för verket "Östersjön och människan"

Fackboksförfattaren professor emeritus Matti Leppäranta och havsforskaren och fackboksförfattaren Kai Myrberg överlämnade priset för verket Itämeri ja ihminen (”Östersjön och människan”).

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar på framställning av Delegationen för informationsspridning årligen statspris för informationsspridning. 

Prisfesten firades tisdagen den 13 oktober på Nationalbiblioteket, där beviljades sju statspris för exemplarisk informationsspridning. För särskilt förtjänstfullt och långsiktigt arbete inom informationsspridning beviljas ett pris för livsverk, som var överlämnat till Risto Isomäki. Priset för livsverk är 20 000 euro och för de övriga priserna 15 000 euro.

Värket väckar läsarens nyfikenhet för Östersjön, fastän det redan talats mycket om havet

Itämeri ja ihminen är en mångsidig presentation av Östersjön. Verket är uppdelat i tio tematiska ämnesområden, som bland annat tar upp betydelsen av att Östersjön utgörs av bassänger, samt om växter, djur och främmande arter i Östersjön. Läsaren lär sig om Finlands sjökrig, kryssningsfartyg och rederiernas konkurrens om passagerarna, samt Östersjöns syrebrist och algbestånd. Boken behandlar Östersjöns förhistoria och forskningshistoria samt de största öarnas historia.

Boken, inklusive dess illustrationer, präglas av tydlighet. Stilen växlar mellan åskådliga berättelser och vetenskaplig framställning. Boken portionerar ut information på ett måttfullt och lättfattligt sätt. Författarna har noga tänkt igenom i vilken ordningsföljd, på vilket sätt och ur vilken synvinkel olika frågor bör presenteras för en bred allmänhet. Itämeri ja ihminen fungerar som ett utspel, som inspirerar läsaren att fördjupa sig i just den aspekt av Östersjön som intresserar honom eller henne. Verkets förtjänst ligger i dess förmåga att väcka läsarens nyfikenhet för Östersjön, fastän det redan talats mycket om havet.

Verket återger basinformation på ett fräscht sätt, till exempel om M/S Estonias förlisning år 1994, men bjuder också ofta på oväntad information, såsom spekulativa tolkningar av orsakerna till förlisningen. Verket förbluffar läsaren när det berättar om kemiska vapen som pyr i havets djup, men också om Östersjöns fantastiska sandstränder. Fackboksförfattarna Kai Myrberg och Matti Leppäranta har i egenskap av forskare gjort sig förtrogna med Östersjön i över 30 års tid. Eftersom de även har kunskap om andra hav, påvisar de Östersjöns särskilda karaktär bland annat genom att jämföra Östersjöns djup, isläggning och salthalt med andra hav.

Under de senaste 100 åren har balansen mellan människan och Östersjön börjat rubbas. Itämeri ja ihminen är också ett ställningstagande för Östersjöns framtid. Verket gör intryck. Innehållet blir kvar i tankarna långt efter att läsaren slagit ihop boken.