Statistisk analys av genetisk information bidrar till att utreda sjukdomsorsaker och utveckla mer specifika behandlingar

Professorn i statistik Matti Pirinens forskningsgrupp har deltagit i projekt som med hjälp av beräkningsmässiga metoder utreder den genetiska bakgrunden till tiotals olika sjukdomar. De resultat som nåtts inom området tar sig uttryck i många nya och effektiva behandlingar.

Vad handlar din forskning om?

Jag är professor i statistik och forskar om beräkningsmässiga metoder med hjälp av vilka vi kan dra pålitliga slutsatser utifrån observationsdata. Mitt huvudsakliga tillämpningsområde är forskning om humangenetik. Genom att till exempel jämföra kunskap om generna hos 100 000 personer med och utan migrän vill vi ta reda på vilka av de miljontals delarna av genomet som ökar risken för migrän. Vi undersöker också vilka gener och biologiska processer som ligger bakom dessa sjukdomssamband.

Samma beräkningsmässiga metoder som vi tillämpar på materialet om migrän lämpar sig också för genforskning om andra sjukdomar. Under årens lopp har min forskningsgrupp deltagit i forskningen om den genetiska bakgrunden till tiotals olika sjukdomar inom stora internationella samarbetsprojekt.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Upptäckten av genetiska riskfaktorer ökar förståelsen av sjukdomars biologiska mekanismer och möjliggör utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Utifrån genetisk information går det också att utarbeta individuella riskprognoser som i framtiden kan underlätta läkarnas beslutsfattande och fördelningen av hälso- och sjukvårdens resurser.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Teknologiutvecklingen inom genomiken är snabb, och helt nya effektiva behandlingar som grundar sig på genetisk information och genomredigering har nyligen blivit tillgängliga. Statistisk behandling av stora mängder genetiska data har spelat en viktig roll i den initiala utvecklingen av dessa behandlingar. Det är fint att arbeta inom ett område där mångvetenskapligt samarbete har visat sin kraft.

Matti Pirinen är professor i statistik vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.