I Gumtäkt kan man snart bli kandidat på engelska

Hösten 2019 kör det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor’s programme in Science igång vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Programmet är Helsingfors universitets första engelskspråkiga kandidatprogram. 

De internationella magisterprogrammen får sällskap av ett program som leder till lägre högskoleexamen när det första engelskspråkiga kandidatprogrammet i Helsingfors universitets historia kör igång vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten hösten 2019. Det nya programmet heter Bachelor’s programme in Science och täcker alla exakta naturvetenskaper.

– Programmets omfattning gör det möjligt för studenter att fortsätta sina studier inom åtminstone nio olika magisterprogram vid fakulteten, berättar Kai Nordlund, ordförande för arbetsgruppen som förbereder programmet. 

Det nya programmet heteräcker alla exakta naturvetenskaper.

Merparten av magisterprogrammen och alla doktorandprogram vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är redan internationella. I framtiden blir det alltså möjligt att avlägga alla examina från den lägsta till den högsta helt och hållet på engelska, om man så önskar.

Internationaliseringen av huvudstadsregionen som bakgrund

Behovet av ett engelskspråkigt kandidatprogram har uppstått som en följd av att Helsingforsregionen har internationaliserats. Omkring 15 procent av invånarna i Helsingfors kommer redan från andra länder. 

– Barn från familjer som flyttat till Finland har kunnat gå i skola mestadels på engelska, men naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå har erbjudits bara på de inhemska språken. Det nya programmet svarar i synnerhet på dessa familjers behov, säger Paula Eerola, dekanus för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 

Det engelskspråkiga programmet ersätter inte de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen utan verkar parallellt med dem. Studenter kan genomföra olika delar av programmen på olika språk. 

Det engelskspråkiga programmet ersätter inte de finsk- och svenskspråkiga kandidatprogrammen utan verkar parallellt med dem.

För finsk- och svenskspråkiga studenter erbjuder det nya kandidatprogrammet en möjlighet till internationalisering i hemlandet, i och med att de har alternativet att avlägga hela sin examen på engelska. Till exempel på arbetsmarknaden kan en engelskspråkig examen ses som en fördel.

Inhemska språk utöver engelskan

Det första läsåret antas 50 studenter till programmet, och de påbörjar sina studier hösten 2019. Man kan söka till programmet antingen via den internationella antagningen vid årsskiftet 2018–2019 eller via en separat inhemsk antagning våren 2019.  

Det engelskspråkiga kandidatprogrammet är likt de engelskspråkiga magisterprogrammen avgiftsbelagt för studenter från länder utanför EU/EES. Avgiften gäller dock inte dem som fått permanent uppehållstillstånd i Finland. 

Utöver engelskan innehåller examen 6 studiepoäng obligatoriska språkstudier i finska,  svenska eller båda. 

– Språkstudierna underlättar integreringen i Finland samt sysselsättningen efter studierna, konstaterar Kai Nordlund.

Läs mer om Bachelor's programme in Science på kandidatprogrammets hemsida.