Rovfågelprojektet Metso

Rovfågelprojektet Metso (2016–2018) främjade sätt som kan stöda förekomsten av skogsrovfåglar i ekonomiskogar. Inom ramen för projektet publicerades det anvisningar för att beakta hökfåglarnas boplatser och bevara lämpliga boträd i ekonomiskogar.
Bevara hökfåglarnas boplatser

Rovfåglarna som lever i gamla skogar, det vill säga duvhöken, ormvråken och bivråken, har minskat i Finland. I ekonomiskogar finns endast få lämpliga boträd för dem och skogar som lämpar sig för bobygge försvinner genom huggning. Beaktande av boplatserna stöder mångfalden, eftersom det särskilt på duvhökens boplatser ofta finns skogsarter som är värda att skyddas.

Bild: Ormvråkens ungar i ett bo som byggts i tallens häxkvast. Barrträdens häxkvastar bär hökfåglarnas bon väl.

Forskningsresultat

Projektet undersökte också livsmiljöerna kring duvhökens boplatser och lokaliserade boskogar som lämpar sig för duvhöken i Mellersta Finland. Avverkningen av dessa skogar följdes upp med en uppföljningsundersökning.

Samarbete och understöd

I rovfågelprojektet METSO deltog Naturhistoriska centralmuseet Luomus, Finlands skogscentral, Jyväskylä universitet och ringmärkarna av rovfåglar. Projektet finansierades av miljöministeriet.

 

Mer information
Uutinen 28.6.2017: Haukkojen pesintää turvataan uusilla metsänkäsittelyohjeilla

Metsissä pesivät haukat ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet. Petolintuasiantuntijoiden ja Suomen metsäkeskuksen laatimat uudet ohjeet auttavat turvaamaan haukkojen pesintää talousmetsissä. Ohjeet on tarkoitettu metsäammattilaisille ja metsänomistajille. Ne on luotu Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen koordinoimassa metsäpetolintuhankkeessa, joka on osa METSO-monimuotoisuusohjelmaa.