Forskningsgrupper

Vid Luomus verkar flera internationella forskningsteam som hör till toppen inom sitt område, och som leds av ansvariga forskare (principal investigator, dvs. PI). Forskningsprofilen som baserar sig på samlingar, uppföljningsmaterial och dateringsmetoder är unik. Du kan bekanta dig närmare med forskningsgruppernas arbete på deras egna webbplatser. Du hittar länkarna på denna sida. Forskningsgruppernas webbplatser är huvudsakligen engelskspråkiga.

Forskningsgrupperna har grupperats enligt de tre forskningsprogrammen vid Luomus.

Forskningsgrupper inom forskningsprogrammet för biodiversitet, biogeografi och skyddsbiologi

Forskningsprogrammet (Biodiversity, Biogeography and Conservation) undersöker mångfalden av arter inom olika organismgrupper, deras utbredningsområden och förändringar som sker bland arterna. Projekten fokuserar på hot som förorsakas av till exempel artutrotningen, spridningen av invasiva arter och klimatförändringen. I forskningen utnyttjas många metoder som är typiska för fält- och laboratorieforskning, och där organismernas anpassning kan undersökas till exempel genom experiment, genom att granska långa observationsserier eller med hjälp av modellering.

Forskningsgrupper inom forskningsprogrammet för systematik och evolution

Teman för forskningsprogrammet i systematik och evolution (Systematics and Evolution) är evolutionär systematik, taxonomi, biodiversitet alltså biologisk mångfald, uppkomsten av nya arter, fylogeografi och ontologi. Metoder som forskarna i programmet använder är fylogenetik, DNA-streckkodning, jämförande morfologi och populationsgenetik. Ett forskningsresultat kan vara till exempel ny information om släktskapen inom en artgrupp.

Forskningsgrupper inom forskningsprogrammet för livets historia

Forskningsprogrammet för livets historia, EARLS, strävar efter att observera breda forskningsfrågor på ett mångvetenskapligt sätt för att producera en heltäckande förståelse. Gemensamt för forskningsprojekten är frågan om hur jordklotets geologiska historia samt klimat- och miljöhistoria sammankopplas med livshistorian under tidernas lopp. Som forskningsmetoder används bland annat radiokolanalyser, analys av stabila isotoper och grundämnesanalyser.