Forskare

Forskare, deras forskningsintressen och forskningsobjekt.
Määttä, Simo K.

Ph.D., biträdande professor (Associate Professor) i översättningsvetenskap, docent i franska, TRAST-forskargemenskapens ledare

Simo Määttä forskar för närvarande i lingua franca-språk, språkideologier, precision, multimodalitet, agens, empati och språkliga rättigheter i rätts- och kontakttolkning. Därutöver undersöker han hatretorik och teorier om diskurs, ideologi och performativitet. Hans tidigare forskning har handlat om sociolingvistisk variation i litterär översättning och språkpolitik för regionala språk och minoritetsspråk. Forskningen grundar sig i sociologisk översättningsteori, kritisk sociolingvistik och kritisk diskursanalys.

Forskningsprofil

Pakkala-Weckström, Mari

FD, docent i översättningsvetenskap och engelsk filologi, äldre universitetslektor i engelsk översättning, ledare för magisterprogrammet i översättning och tolkning

Mari Pakkala-Weckströms forskningsämnen är översättningspedagogik, diskursanalys och översättning av kokböcker.

Forskningsprofil

Alho, Marjut

FD, universitetslektor, tysk översättning 

Marjut Alho undervisar terminologi och tysk översättning. Hennes avhandlingsforskning handlade om terminologi relaterad till euro. Nu fokuserar hon hennes forskning på det mervärde som översättningar ger från kundens synvinkel, såväl som på översättning av fackspråket.

Eskelinen, Juha

FM, universitetslärare i engelsk översättning 

Juha Eskelinen skriver en doktorsavhandling om översättningspedagogik och -utbildning och gränssnittet mellan denna och den professionella praktikgemenskapen. Han undervisar i arbetslivsstudier, expertkompetens och engelsk översättning. 

Forskningsprofil

Franzon, Johan

FD, universitetslärare i svensk översättning

Johan Franzon undervisar i svenska både på Magisterprogrammet för översättning och tolkning och på Kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer. I sin doktorsavhandling My Fair Lady på skandinaviska – en studie i funktionell sångöversättning (2009) jämförde han de svenska, danska och norska översättningarna av en musikal. Sedan har han fortsatt forska i sångöversättning ur olika synvinklar: översättning för olika medier och syften, den svenska musikalöversättningens historia och schlageröversättning, om de speciella översättarstrategierna på det populärmusikaliska fältet. Tillsammans med kollegor, redigerade han boken Song Translation Studies: Lyrics in Context (2021).

Forskningsprofil

Kuusi, Päivi

FD, universitetslektor i översättningsvetenskap

Päivi Kuusis forskningsområden är översättning till minoritetsspråk, översättarutbildning, skönlitterär översättning och översättningsuniversalier. För närvarande undersöker Kuusi översättarutbildningens betydelse för språkrevitalisering och är översättningsvetenskaplig expert och ansvarig lärare vid översättarseminarierna inom utbildnings-, forsknings- och översättningsprojektet Kiännä! (översättning, revitalisering och det hotade karelska språket).

Forskningsprofil

Lautenbacher, Olli Philippe

FD, docent i översättningsvetenskap, universitetslektor i franska och fransk översättning

Olli Philippe Lautenbachers forskningsämnen är mottagarstudier, multimodalitet, textning och ögonrörelseforskning.

Forskningsprofil

Nordman, Lieselott

FD, universitetslektor, svensk översättning 

Forskningsprofil

Probirskaja, Svetlana

FD, universitetslektor i rysk översättning 

Svetlana Probirskaja har tidigare forskat i juridisk översättning, och i sin doktorsavhandling analyserade hon bilaterala avtal mellan Finland och Ryssland. Senast har hon forskat i krigstida översättning och tolkning liksom vardagliga översättnings- och tolkningspraktiker. Probirskaja har sammanfört alla sina intressen i projektet Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat monikielisessä maailmassa: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta (Translationella rum mellan Finland och Ryssland i en mångspråkig värld: två fallstudier i krigs- och fredstid). 

Forskningsprofil TUHAT

Riippa, Anne

FD, universitetslektor i översättningsvetenskap 

Anne Riippa studerar översättbarheten av narrativ empati, juridisk tolkutbildning i Finland och översättning av pjäser ur ett interkulturellt perspektiv. I sitt postdoktorala forskningsprojekt analyserade hon narrativ empati och fokalisering i samtida fransk litteratur (Leïla Slimani, Michel Houellebecq), samt litteratur som en resurs för språkinlärning. I sin doktorsavhandling studerade hon intertextualitet och omskrivning av gamla berättelser i verk av tre franska romanförfattare (Albert Camus, André Gide och Paul Claudel). Anne Riippa har även ett franska språklärarcertifikat (2003) och är en registrerad juridisk tolk (2022). 

Forskningsprofil

Salminen, Jenniliisa

FD, Universitetslektor i rysk översättning 

Jenniliisa Salminen undervisar översättning från ryska till finska. Hon har forskat i ryska kvinnliga nutidsförfattares mottagande i Finland och språkets betydelse i transnationell litteratur. Hennes nyaste forskningsintresse är finska översättningar av ryska och sovjetiska folksagor. 

Forskningsprofil

Tenhonen-Lightfoot, Erja

FL, universitetslärare i tolkning 

Erja Tenhonen-Lightfoot, tolk och leverantör av konferens- och rättstolkningstjänster, har undervisat vid Helsingfors universitet sedan 1997. Hon har finska, tyska, engelska och svenska som aktiva arbetsspråk och ryska och estniska som passiva. Tenhonen-Lightfoot är filosofie licentiat och skriver doktorsavhandling om tolkningsbarhet i brottmålsförhandlingar vid Helsingfors tingsrätt under tidigt 2000-tal. Hon medverkar i specialiseringsutbildningen i rättstolkning, som anordnas av Diak. 

Forskningsprofil 

375 humanister

von Wolff, Stuart

FL, universitetslärare i engelsk översättning och tolkning 

Stuart von Wolff undervisar i magisterprogrammet i översättning och tolkning. Han har engelska, finska, franska och tyska som aktiva arbetsspråk samt ungerska och svenska som passiva arbetsspråk. Stuart är filosofie licentiat. I sin doktorsavhandling fokuserar han på tolk- och översättarutbildning och pedagogik, med en speciell inriktning på frågar rörande flerspråkighet och interkulturell kommunikation.