Forskare

Översättningsforskargemenskapen TRAST vid Helsingfors universitet representerar flera översättnings- och tolkningsvetenskapliga områden och flera olika språk: finska, svenska och andra nordiska språk, engelska, estniska, franska, ryska, spanska, thailändska och tyska samt finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Läs mer om vår forskningsverksamhet nedan.
Acosta Vicente, Carmen

Tolkens könsprestativitet i kontakttolkning.

Ahokas, Sirkka
Alho, Marjut

FD, universitetslektor, tysk översättning 

Marjut Alho undervisar terminologi och tysk översättning. Hennes avhandlingsforskning handlade om terminologi relaterad till euro. Nu fokuserar hon hennes forskning på det mervärde som översättningar ger från kundens synvinkel, såväl som på översättning av fackspråket.

Chesterman, Andrew

Ph.D., professor emeritus i flerspråkig kommunikation 

Forskningsområden: kontrastiv analys, översättningsteori och forskningsmetodik. 

Forskningsprofil 

375 humanister

Eskelinen, Juha

FM, universitetslärare i engelsk översättning 

Juha Eskelinen skriver en doktorsavhandling om översättningspedagogik och -utbildning och gränssnittet mellan denna och den professionella praktikgemenskapen. Han undervisar i arbetslivsstudier, expertkompetens och engelsk översättning. 

Forskningsprofil

Franzon, Johan

FD, universitetslärare i svensk översättning

Johan Franzon undervisar i svenska både på Magisterprogrammet för översättning och tolkning och på Kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer. I sin doktorsavhandling My Fair Lady på skandinaviska – en studie i funktionell sångöversättning (2009) jämförde han de svenska, danska och norska översättningarna av en musikal. Sedan har han fortsatt forska i sångöversättning ur olika synvinklar: översättning för olika medier och syften, den svenska musikalöversättningens historia och schlageröversättning, om de speciella översättarstrategierna på det populärmusikaliska fältet. Tillsammans med kollegor, redigerade han boken Song Translation Studies: Lyrics in Context (2021).

Forskningsprofil

Hartama-Heinonen, Ritva

FD, docent i översättningsvetenskap

Ritva Hartama-Heinonens forskningsområden är översättningsvetenskap (allmän översättningsteori, semiotisk översättningsforskning, intrakulturell översättning, översättarutbildning) och semiotik (översättandets semiotik, Charles S. Peirces semeiotik, allmän semiotik).

Forskningsprofil

Keinänen, Nely

FD, docent i engelsk filologi och översättningsvetenskap, universitetslektor i engelska 

Nely Keinänen undervisar i magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen. Hennes expertisområden omfattar Shakespeare (inkl. Shakespeare i Finland), engelsk renässansdrama och poesi, den tidigmoderna tidens engelska kvinnliga författare samt dramaöversättning.

Forskningsprofil

Kinnunen, Tuija

FD, docent i översättningsvetenskap

Tuija Kinnunen är universitetslektor vid Tammerfors universitet. I sin doktorsavhandling undersökade hon översättning av lagtexter och hur de används i rättegångar. Hon har också forskat i tolkars agens och samarbetet mellan yrkesgrupper i finska domstolar. Senast har hennes forskning rört multimodalitet i rättstolkning. Kinnunen fick Tiedon helmi-priset i 2018 från Finlands översättar- och tolkförbund för sitt bidrag inom undervisningen.

Forskningsprofil

Korpi, Suvi

I sin doktorsavhandling granskar Suvi Korpi genrerelaterat flyt i översättningar till finska av engelsk science fiction-litteratur.

Kóbor-Laitinen, Zita

Multimodalitet och kommunikativ balans i dialogsituationer med samtidigt bruk av skrivet, talat och tecknat språk

Forskningsprofil

Krairiksh, Valisa (Fon)

When necessity and tradition collide: Language practices for diversity and inclusion in student associations at Aalto University.

Kudashev, Igor

FD, docent 

Igor Kudashev är docent i rysk översättning vid Helsingfors universitet och universitetslektor i ryska och översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet.

Forskningsprofil

Kuusi, Päivi

FD, universitetslektor i översättningsvetenskap

Päivi Kuusis forskningsområden är översättning till minoritetsspråk, översättarutbildning, skönlitterär översättning och översättningsuniversalier. För närvarande undersöker Kuusi översättarutbildningens betydelse för språkrevitalisering och är översättningsvetenskaplig expert och ansvarig lärare vid översättarseminarierna inom utbildnings-, forsknings- och översättningsprojektet Kiännä! (översättning, revitalisering och det hotade karelska språket).

Forskningsprofil

Lautenbacher, Olli Philippe

FD, docent i översättningsvetenskap, universitetslektor i franska och fransk översättning

Olli Philippe Lautenbachers forskningsämnen är mottagarstudier, multimodalitet, textning och ögonrörelseforskning.

Forskningsprofil

Määttä, Simo K.

Ph.D., biträdande professor (Associate Professor) i översättningsvetenskap, docent i franska, TRAST-forskargemenskapens ledare.

Simo Määttä forskar för närvarande i lingua franca-språk, språkideologier, precision, multimodalitet, agens, empati och språkliga rättigheter i rätts- och kontakttolkning. Därutöver undersöker han hatretorik och teorier om diskurs, ideologi och performativitet. Hans tidigare forskning har handlat om sociolingvistisk variation i litterär översättning och språkpolitik för regionala språk och minoritetsspråk. Forskningen grundar sig i sociologisk översättningsteori, kritisk sociolingvistik och kritisk diskursanalys.

Forskningsprofil

Nivala, Merja

Det franska pronomenet on och dess ekvivalenter i finska språket.

Nordman, Lieselott

FD, universitetslektor, svensk översättning 

Forskningsprofil

Nyholm, Mira

Mira Nyholm är doktorand i svensk översättning inom doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet. I sin doktorsavhandling undersöker hon somatiska fraser, deras kognitiva betydelser och hur de hanteras i skönlitterär översättning. 

Forskningsprofil

Pakkala-Weckström, Mari

FD, docent i översättningsvetenskap och engelsk filologi, universitetslektor i engelsk översättning, ledare för magisterprogrammet i översättning och tolkning

Mari Pakkala-Weckströms forskningsämnen är översättningspedagogik, diskursanalys och översättning av kokböcker.

Forskningsprofil

Pasanen, Päivi

FD, docent i översättningsvetenskap 

Päivi Pasanen var universitetslektor i rysk översättning. Hon forskar i översättningspedagogik, terminologi i ett ramteoretiskt perspektiv och vardagstermer. Pasanen medverkade i projektet Det digitala språnget i översättar- och tolkutbildningen. 

Forskningsprofil

Probirskaja, Svetlana

FD, universitetslektor i rysk översättning 

Svetlana Probirskaja har tidigare forskat i juridisk översättning, och i sin doktorsavhandling analyserade hon bilaterala avtal mellan Finland och Ryssland. Senast har hon forskat i krigstida översättning och tolkning liksom vardagliga översättnings- och tolkningspraktiker. Probirskaja har sammanfört alla sina intressen i projektet Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat monikielisessä maailmassa: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta (Translationella rum mellan Finland och Ryssland i en mångspråkig värld: två fallstudier i krigs- och fredstid). 

Forskningsprofil TUHAT

Riippa, Anne

FD, universitetslektor i översättningsvetenskap 

Anne Riippa studerar översättbarheten av narrativ empati, juridisk tolkutbildning i Finland och översättning av pjäser ur ett interkulturellt perspektiv. I sitt postdoktorala forskningsprojekt analyserade hon narrativ empati och fokalisering i samtida fransk litteratur (Leïla Slimani, Michel Houellebecq), samt litteratur som en resurs för språkinlärning. I sin doktorsavhandling studerade hon intertextualitet och omskrivning av gamla berättelser i verk av tre franska romanförfattare (Albert Camus, André Gide och Paul Claudel). Anne Riippa har även ett franska språklärarcertifikat (2003) och är en registrerad juridisk tolk (2022). 

Forskningsprofil

Saarenmaa, Annukka

I sin forskning undersöker Annukka Saarenmaa tolkens kommunikativa makt och hur den språkliga förhandlingsrelationen konstrueras mellan tolken, invandraren och myndigheten i en tolkad trialog. Hon diskuterar vad kommunikativ makt innebär och hurudana tolkens påverkningsmöjligheter är i fråga om invandrarens samhälleliga deltagande. Forskningen fokuserar på estniska migrerade arbetstagare som använder finländska myndighetstjänster genom kontakttolk.

Salmi, Leena

FD, docent 

Leena Salmi är universitetslektor i franska vid Åbo universitet och docent i översättningsvetenskap vid Helsingfors universitet.

Salminen, Jenniliisa

FD, Universitetslektor i rysk översättning 

Jenniliisa Salminen undervisar översättning från ryska till finska. Hon har forskat i ryska kvinnliga nutidsförfattares mottagande i Finland och språkets betydelse i transnationell litteratur. Hennes nyaste forskningsintresse är finska översättningar av ryska och sovjetiska folksagor. 

Forskningsprofil

Taivalkoski-Shilov, Kristiina

FD, docent 

Kristiina Taivalkoski-Shilov är professor i flerspråkig översättningskommunikation vid Åbo universitet och docent i översättningsvetenskap vid Helsingfors universitet. 

Forskningsprofil

Tenhonen-Lightfoot, Erja

FL, universitetslärare i tolkning 

Erja Tenhonen-Lightfoot, tolk och leverantör av konferens- och rättstolkningstjänster, har undervisat vid Helsingfors universitet sedan 1997. Hon har finska, tyska, engelska och svenska som aktiva arbetsspråk och ryska och estniska som passiva. Tenhonen-Lightfoot är filosofie licentiat och skriver doktorsavhandling om tolkningsbarhet i brottmålsförhandlingar vid Helsingfors tingsrätt under tidigt 2000-tal. Hon medverkar i specialiseringsutbildningen i rättstolkning, som anordnas av Diak. 

Forskningsprofil 

375 humanister

Tiittula, Liisa

FD, ekonomie magister, professor emerita i översättningsvetenskap 

Liisa Tiittula ledde forskargemenskapen TraST (Translation Studies and Terminology) 2011–2018. Hennes forskningsområden har bland annat varit litterär översättning, skrivtolkning, syntolkning, tv-textning, multimodal interaktion och finsk-tysk affärskommunikation. Hon tilldelades priset Tiedon helmi (Kunskapens pärla) av Finlands översättar- och tolkförbunds sektion för lärare och forskare 2017. Liisa Tiittula är ordförande för nämnden för registret över rättstolkar. 

Forskningsprofil 

375 humanister

Vainikka, Mari

Mari Vainikka undervisar tolkning vid Diakoniyrkeshögskola (DIAK). I sin doktorsavhandling granskar Mari Vainikka dels hur det kulturella påverkar kvaliteten inom kontakttolkning, dels de strategier som används inom kontakttolkning med engelska och franska som lingua franca.

Vehmas-Thesslund, Inkeri

FD, professor emerita i rysk översättning 

Inkeri Vehmas-Thesslund forskar i terminologi (begreppsanalys, begreppssystem och fackspråk) och översättningsbrukares behov. Hon redigerade en finsk-rysk skogsordbok, Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (2008), som vann ett internationellt pris för framstående insatser inom tillämpad terminologi. Efter pensionen 2011 har Vehmas-Thesslund forskat i ryska samtalspraktiker. Hennes hobby är att sjunga, och hon har översatt sånger till finska från flera olika språk. 

Forskningsprofil 

375 humanister

Vitikainen, Kaisa

Inomspråklig textning (textning för döva och hörselnedsatta, SDH), med fokus på live-textning och respeaking. 

Forskningsprofil

von Wolff, Stuart

FL, universitetslärare i engelsk översättning och tolkning 

Stuart von Wolff undervisar i magisterprogrammet i översättning och tolkning. Han har engelska, finska, franska och tyska som aktiva arbetsspråk samt ungerska och svenska som passiva arbetsspråk. Stuart är filosofie licentiat. I sin doktorsavhandling fokuserar han på tolk- och översättarutbildning och pedagogik, med en speciell inriktning på frågar rörande flerspråkighet och interkulturell kommunikation.