Flaggskepp

Helsingfors universitet deltar i fyra kompetenskluster inom Finlands Akademis flaggskeppsprogram. På den här sidan kan du läsa mer om flaggskeppen!
Vad är Finlands Akademis flaggskepp?

Ett flaggskepp är ett framstående och inflytelserikt kompetenskluster som finansieras av Finlands Akademis flaggskeppsprogram.

I flaggskeppen sammanförs forskning på hög nivå som ger upphov till omfattande ekonomiska effekter och genomslag i samhället. Med flaggskeppen skapas framtidens kompetens samt hållbara lösningar på utmaningar i samhället och ekonomisk tillväxt främjas genom att utveckla bland annat nya möjligheter för affärsverksamhet.

Även om flaggskeppsprogrammet är Finlands Akademis finansieringsform, kommer största delen av finansieringen från andra instanser. Betydande finansiärer är EU, företag och flaggskeppens bakgrundsorganisationer, såsom Helsingfors universitet. Flaggskeppens omfattande och långsiktiga finansiering stöder utvecklingen av ett nära samarbete mellan olika aktörer.

I flaggskeppsprogrammet ingår tio flaggskepp, som valts ut vid tre utlysningsomgångar. Helsingfors universitet deltar i fyra av flaggskeppen. Två av dessa leds av Helsingfors universitet och i två flaggskepp medverkar Helsingfors universitet som partner. Du kan läsa mer om dem senare på den här sidan.

Flaggskeppet för digital precisionsmedicin inom cancervård iCAN

Flaggskeppet för digital precisionsmedicin inom cancervård iCAN främjar utvecklingen av individuell cancervård och uppkomsten av nya innovationer inom hälsovårdsbranschen.

iCAN kombinerar på ett innovativt sätt precisionmedicin och digitala uppgifter om patienternas hälsa och livsstil. Inom forskningen och utvecklingen används Finlands unika hälsodataregister och digitala hälsovårdssystem. Datautvinning ur dessa utvecklas bland annat genom att använda artificiell intelligens.

Målet med flaggskeppet är att producera genombrott i forskningen och utveckla forskningsbaserade innovationer, med vars hjälp det är möjligt att förbättra cancerbehandlingar och höja livskvaliteten för cancerpatienter. Inom flaggskeppet deltar patienter och patientorganisationer aktivt i planeringen av forskningen och utvecklingen av verksamheten.

Helsingfors universitet leder tillsammans med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) det gemensamma iCAN-flaggskeppet.

iCAN-flaggskeppet leds av akademiker Kari Alitalo.

Ny kunskap ger en grund för utvecklingen av rätt vård för varje patient.
Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC

Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC är ett flaggskepp som utvecklar lösningar för att påverka världen i en klimatneutral riktning.

ACCC bedömer och mäter faktorer som påverkar klimatförändringen, såsom bland annat kolsänkor och aerosoler. Flaggskeppet undersöker även de komplexa processerna bakom uppkomsten av luftföroreningar. Nätverket av mätstationer som skapats av ACCC har unika långtidsdata om interaktionen mellan atmosfären och ekosystemet.

Målet för flaggskeppet är att producera mer exakta modeller baserade på mer omfattande observationsmaterial, för att beslutsfattarna med hjälp av modellerna ska kunna fatta beslut som är mer hållbara för klimatet och miljön. Företagssamarbete ger upphov till nya praktiska lösningar som stöder luftkvaliteten och motverkandet av klimatförändringen samt anpassning till klimatförändringen.

Helsingfors universitet leder flaggskeppet ACCC. Andra medverkande är Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet.

Flaggskeppet leds av akademiker Markku Kulmala.

Redan då vi gjorde upp forskningsplanen, diskuterade vi och kom överens om samarbete med 40 företag, städer, forskningscentra och övriga samarbetspartners – det här samarbetet är helt centralt för planen.
Centret för artificiell intelligens FCAI

Centret för artificiell intelligens FCAI utvecklar artificiell intelligens som kan lära sig, planera och agera i samarbete med människor för att lösa komplexa problem.

FCAI samlar kompetensen inom artificiell intelligens i Finland och utvecklar praktiska applikationer för artificiell intelligens. FCAI sammanför forskare inom olika vetenskapsområden för att forska och utveckla tillsamman med företag och aktörer inom den offentliga sektorn.

Centret strävar efter att främja användningen av artificiell intelligens hos finska företag och i det finländska samhället. Ett viktigt inslag är även den artificiella intelligensens etik och samhällspåverkan.

Aalto-universitetet leder Centret för artificiell intelligens FCAI. Helsingfors universitet deltar i flaggskeppet.

Centret för artificiell intelligens bidrar till att spetskompetens blir kvar i Finland och lockar toppexpertis och investeringar till landet.
Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar: GeneCellNano

Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar (GeneCellNano) är ett flaggskepp som utvecklar nya effektiva behandlingsformer för vården av svåra kroniska sjukdomar.

Flaggskeppets fokus ligger på innovationer och kommersiell utveckling av nya biologiska läkemedel, biomarkörer och diagnostik. Flaggskeppet sammanför alla Finlands ledande gen-, cell- och nanoterapiforskare, kliniska aktörer, ledande företag samt aktörer inom tredje sektorn.

Vid Helsingfors universitet är målet för flaggskeppet att utveckla i synnerhet terapi baserad på gener, liposomer, nanopartiklar och vesiklar utanför cellen.

Östra Finlands universitet leder flaggskeppet GeneCellNano. Helsingfors universitet deltar i flaggskeppet tillsammans med Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet och Finlands Röda Kors blodtjänst.

Läs också