Forskningscenter, forskningsgemenskaper och forskningsinstitut

På den här sidan hittar du olika forskningsenheter som är mångvetenskapliga eller koncentrerar sig på ett visst tema. En del av dem är underställda fakulteterna och andra är självständiga.
Alexandersinstitutet

Alexandersinstitutet är ett nationellt center för forskning i Ryssland, östra Europa och Eurasien.

Institutets forskning betonar humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområden. Institutet hör till världens mest erkända forskningsenheter i sitt fält.

Alexandersinstitutet är en del av Humanistiska fakulteten.

Centret för atmosfärvetenskaper (INAR)

Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) bedriver högklassig forskning i partiklar med exceptionellt stor genomslagskraft.

INAR förstärker Helsingfors universitets mångvetenskapliga forskning i atmosfärvetenskaper. Centret bedriver forskning som resulterar i resultat som kan användas för nationell och internationell miljö- och klimatpolitik.

INAR är ett av Europas ledande forskningscenter som inriktar sig på forskning i atmosfärens partiklar. På grund av sitt nätverk av toppklassig forskningsinfrastruktur och -nätverk är INAR en av vetenskapsområdets grundstenar i Finland.

Forskningen och undervisningen grundar sig på fysik, kemi, meteorologi, skogsvetenskaper, miljövetenskaper och i allt större grad även samhällsvetenskaper.

INAR är en del av Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Centret för utbildningsevaluering HEA

Centret för utbildningsevaluering HEA undersöker den finska utbildningen och färdigheter i att lära sig att lära.

Centrets forskning fokuserar på undervisning, lärande, bedömning och utbildning samt på hur dessa kan utvecklas.

Centret för utbildningsevaluering deltar i många av undervisnings- och kulturministeriets, statsrådets, Utbildningsstyrelsens och Finlands Akademis forskningsprojekt och evalueringar. Centret deltar bl.a. i att skapa och genomföra OECD-ländernas PISA-undersökning.

Centret för utbildningsevaluering erbjuder också sin expertis åt organisationer som ordnar utbildning, regionförvaltningsverken och övriga samarbetspartners i form av beställda evalueringar och gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt.

Centret för utbildningsevaluering är en del av Pedagogiska fakulteten.

Centret för konsumentforskning

Centret för konsumentforskning forskar i konsumtionens och konsumtionssamhällets utveckling samt i sambanden mellan å ena sidan kultur, samhälle, ekonomiska fenomen och politiska fenomen och å andra sidan konsumenter och konsumtionssamhället.

Centret för konsumentforskning är en del av Statsvetenskapliga fakulteten.

Centret för samhällsdatavetenskap

Centret för samhällsdatavetenskap främjar användningen av datavetenskapens metoder i samhällsvetenskaperna.

Centret bedriver såväl grundforskning som tillämpad samhällsvetenskaplig forskning. Centret utvecklar och underhåller också forskningsinfrastrukturer för datainsamling och anlyser.

Centret för samhällsdatavetenskap är en del av Statsvetenskapliga fakulteten.

Centret för Universitetspedagogik (HYPE)

Centret för Universitetspedagogik (HYPE) udnersöker lärande och undervisning vid alla fakulteter och discipliner vid Helsingfors universitet.

Centret erbjuder utbildningsprogrammen och fakulteterna stöd för lärande och för undervisningen samt organiserar universitetspedagogisk utbildning, som baserar sig på universitetspedagogisk toppforskning, för Helsingfors universitets undervisningspersonal.

Centret för Universitetspedagogik är en del av Pedagogiska fakulteten.

Centret för vetenskapsfostran

Centret för vetenskapsfostran forskar i och utvecklar nya pedagogiska lösningar som inspirerar barn, unga och hela familjer att studera olika vetenskapsområden.

Centret för vetenskapsfostran utbildar både framtida och nuvarande lärare att använda nya metoder för vetenskapsfostran i sin undervisning.

Centrets forskning resulterar i såväl ny teori som innovationer som stöder praktiken och ökar forskningens genomslagskraft.

Centrum för Europaforskning

Centrum för Europaforskning är en mångvetenskaplig forskningsenhet som bedriver och stöder Europaforskning.

Centrum för Europaforskning utbildar forskare, arrangerar vetenskapliga seminarier och bedriver annan verskamhet som ökar samarbete mellan forskare och forskningsprojekt i olika vetenskapsområden inom Europaforskningen.

Centret stöder också forskarnas internationella kontakter och samarbete.

Centrum för Europaforskning är en del av Statsvetenskapliga fakulteten.

Finlands centrum för articifiell intelligens FCAI

Finlands centrum för articifiell intelligens FCAI utvecklar artificiell intelligens som kan lära sig, planera och agera i samarbete med människor för att lösa invecklade problem.

FCAI samlar expertisen inom artificiell intelligens i Finland och utvecklar tillämpningar av artificiell intelligens. FCAI för samman forskare från olika vetenskapsområden för att tillsammans forska i och utveckla artificiell intelligens tillsammans med företag och offentliga sektorns organisationer.

Artificiella intelligensens etik och samhälleliga påverkan är också viktiga teman för FCAI.

Aalto-unviersitetet leder Finlands centrum för articifiell intelligens FCAI.

Finlands institut för verifikation av konventionen om kemiska vapen, VERIFIN

Finlands institut för verifikation av konventionen om kemiska vapen, VERIFIN bedriver forskning som stöder övervakningen av konventionen om kemiska vapen. Institutet utvecklar metoder att undersöka kemiska vapen och ger utbildning i branschen såväl i Finland som åt forskare i andra länder.

VERIFIN är den nationella myndigheten som övervakar konventionen om kemiska vapen. Institutet hjälper också organisationen för förbud mot kemiska vapen OPCW och Förenta nationerna (FN).

VERIFIN finansieras i huvudsak av Finlands utrikesministerium.

VERIFIN är en del av Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Forskarkollegiet

Forskarkollegiet är en självständig forskningsenhet som fokuserar på toppforskning inom samhällsvetenskaper och humaniora.

Forskarkollegiet befrämjar tvärvetenskapligt samarbete och aktiv dialog mellan olika akademiska fält, både nationellt och internationellt. Arbetsspråket är engelska.

Forskningsinstitutet för fysik (HIP)

Forskningsinstitutet för fysik (HIP) är ett forskningsinstitut som bedriver mångsidig forskning i fysikens olika grenar, från teoretisk fysik till experimentell elementarpartikelfysik.

Institutet främjar sambandet mellan grundforskning och tillämpad forskning i fysik. Institutet koordinerar också Finlands samarbete med den europeiska forskningsorganisationen för kärnfysik, CERN.

Utöver Helsingfors universitets forskare har Forskningsinstitutet för fysik forskare också från Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, och de tekniska högskolorna i Villmansstrand och Tammerfors.

Forskningsinstitutet för fysik fungerar i samband med Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

 

Forsk­nings­in­sti­tu­tet för in­for­ma­tions­tek­nik HIIT

Forsk­nings­in­sti­tu­tet för in­for­ma­tions­tek­nik HIIT, alltså Helsinki Institute for Information Technology, är ett forskningsinstitut som förenar grundforskning och tillämpande forskning i informationsteknik.

HIIT bedriver toppforskning i bl.a. artificiell intelligens, data, (cyber)säkerhet och hälsa.

Forsk­nings­in­sti­tu­tet för in­for­ma­tions­tek­nik är ett strategiskt samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Forsk­nings­in­sti­tu­tet för in­for­ma­tions­tek­nik fungerar i samband med Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Helsinki Centre for Data Science HiDATA

Helsinki Centre for Data Science HiDATA är et mångvetenskapligt forskarnätverk som utvecklar datavetenskapens metoder och tillämpningar.

Centret utvecklar användningen av dataforskningsinfrastrukturer. Centret utvecklar öppen vetenskap och gör nyttorna datavetenskap och stora datamassor tillgängliga för andra vetenskapsområden.

HiDATA är ett gemensamt projekt för Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Helsinki Centre for Digital Humanities (HELDIG)

Helsinki Centre for Digital Humanities (HELDIG) är Helsingfors universitets centrum för digitala humanvetenskaper.

HELDIG är ett forskningsnätverk och en forskningsinfrastruktur som inriktar sig på att lösa humanistiska och samhällsvetenskapernas forskningsproblem med nya digitala och beräkningsbaserade metoder samt att forska i digitaliseringen som fenomen.

Centret bygger ett ekosystem som främjer samarbete mellan forskningsgrupper, minnesorganisationer, företag och offentligheten.

Helsinki Inequality Initiative (INEQ)

Helsinki Inequality Initiative (INEQ) är en mångvetenskaplig forskningsgemenskap vars forskning ökar förståelsen av orsakerna till och följderna av intersektionella ojämlikheter.

INEQ främjar mångvetenskapligheten i forskningen kring ojämlikhet och samlar forskare från olika vetenskapsområden kring ämnet.

Forskarna i INEQ är till största delen humanister och statsvetare.

Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE)

Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) är ett mångvetenskapligt forskningscentrum för livsvetenskaper. Centret stöder högklassig forskning i livsvetenskaperna på alla universitetets campus och i alla fakulteter.

HiLIFE koordinerar och uppehåller ett forskningsinfrastrukturnätverk i världsklass för livsvetenskaperna.

HiLIFE innehåller också enheterna

Helsinki One Health (HOH)

Helsinki One Health är ett nätverk för forskning i människors och djurs gemensamma hälsa.

Nätverket Helsinki One Health fördjupar sig i växelverkan mellan djurpopulationers och människopopulationers hälsa i vår snabbt ändrande omgivning.

Helsinki One Health sporrar olika vetenskapområden och yrkeskårar att arbeta tillsammans för att lösa gemensamma och nya hälsoproblem som påverkar såväl hela mänskligheten som olika djurpopulationer.

Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet

Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet främjar en ny typ av multidisciplinär forskningskultur nationellt och internationellt.

Institutet är en föregångare inom vittfamnande människovetenskaplig forskning. Institutet skapar förutsättningar för nya forskningsidéer och främjar innehållslig och metodologisk förnyelse inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna.

Institutet för humaniora och samhällsvetenskap koordinerar effektivare användning av forskningsinfrastruktur i humanvetenskaperna och utvecklar användningen av digitala material

 

Institutet för hållbarhetsvetenskap HELSUS

Institutet för hållbarhetsvetenskap HELSUS samlar forskningen och utbildningen i hållbarhetsvetenskap från sju fakulteter.

HELSUS svarar på brådskande och svåra hållbarhetsutmaningar. Institutet producerar lösningar och rutter till hållbara förändringar som kan tillämpas i samhället bland annat genom smarta styrmetoder och reglering.

HELSUS fokuserar speciellt på städer, konsumtion och produktion som på den globala södern och arktiska områden. Institutet arbetar också aktivt för att utveckla hållbarhetsvetenskapens teori och metodologi.

Institutet för kriminologi och rättspolitik

Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) bedriver oberoende forskning i kriminologi och rättspolitik.

Institutet följer och analyserar brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser samt rapporterar om utvecklingen inom dessa områden.

Institutets forskning är mångvetenskaplig och kombinerar samhällsvetenskapliga och juridiska synvinklar.

Institutet för kriminologi och rättspolitik är en del av Statsvetenskapliga fakulteten.

The Max Planck – Center for Social Inequalities in Population Health vid Helsingfors universitet

The Max Planck – Center for Social Inequalities in Population Health vid Helsingfors universitet forskar i vilka de grundläggande orsakerna till ojämlikhet i hälsa är och hur dessa kan hanteras.

Centret går bortom normal observationell forskning genom att använda exceptionellt detaljerade familjebaserade data, naturlig experimentell design, genetiskt underbyggda sociala epidemiologiska data och avancerade dynamiska modelleringstekniker som gör det möjligt för oss att bryta ner de avgörande sociala processer som skapar ojämlikhet i hälsa.

Behovet av att bättre förstå de grundläggande orsakerna till ojämlikhet i hälsa är mer relevant än någonsin. De sociala ojämlikheterna i hälsa och dödlighet har ökat och coronapandemins exempellösa hälsomässiga och sociala konsekvenser kan drabba hårdast de som är utsatta, vilket vidgar hälsoklyftorna ytterligare.

Center for Social Inequalities in Population Health är en gemensam forskningsenhet mellan Helsingfors universitet, Population Research Unit och The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR).
 

Ruralia-institutet

Ruralia-institutet granskar den hållbara utvecklingen och effekten av global och lokal samverkan ur landsbygdens synvinkel.

Institutets forskning fokuserar på fenomen som uppstår i utveckling av företagande och välmående. Institutet är involverat i många internationella, nationella och regionala samarbeten. Dess utvecklingsverksamhet tjänar såväl landsbygdens företag som offentliga sektorns och tredje sektorns organisationer.

Ruralia-institutet är en del av Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Seismologiska institutet

Seismologiska institutet bedriver forsking, utbildning och uppföljning av jordbävningsaktivitet. Institutet konsulterar organisationer i frågor som kräver seismologisk expertis.

Seismologiska institutet är den nationella myndigheten som bl.a. följer, registrerar och analyserar jordbävningar i Finland och Nordeuropa.

Seismologiska institutet är det enda forskningsinstitutet i Finland i sitt vetenskapsområde.

Seismologiska institutet är en del av Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Stadsforskningsinstitutet

Helsingfors universitets stadsforskningsinstitut URBARIA är det första mångvetenskapliga forskningscentret för stadsforskning i Finland.

Stadsforskningsinstitutet främjar högklassig stadsforskning, undervisning i stadsforskning samt den samhälleliga genomslagskraften av forskarna och forskningen i vetenskapsområdet.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan Soc&kom är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil.

Soc&kom bedriver samhällsvetenskaplig forskning som fokuserar på nordisk välfärd med forskning i etniska relationer och kommunikation.

En tydlig styrka är att Soc&koms forskning ligger i tiden och är samhälleligt relevant i och med att forskningen tar upp samhällsaktuella frågor som migration, medborgarskap och välfärdsstaten.

Universitetets djursjukhus

Universitetets djursjukhus är en spetsenhet för veterinärmedicinsk vård och forskning. Till djursjukhuset hör Smådjurssjukhuset och Hästsjukhuset i Vik i Helsingfors samt kliniken i Saaris i Mäntsälä.

Djursjukhuset är undervisningssjukhus för femteårsstudenter i veterinärmedicin. Djursjukhuset ger även påbyggnadsutbildning för veterinärer under specialisering och fungerar som praktikplats för skötare som utbildar sig till smådjursskötare. Personalens specialkompetens garanterar den bästa vården.

Djursjunkhuset är öppnet dygnet runt, året om.

Djursjukhuset är en del av Veterinärmedicinska fakulteten.

 

Letar du efter det här?