Bedömning av undervisningsförmågan vid farmaceutiska fakulteten

Pedagogiska nämnden ger vid behov ett skriftligt utlåtande om de sökandes undervisningsförmåga när man anställer professorer och annan undervisnings- och forskningspersonal (universitetslärare, klinisk lärare, universitetslektor, biträdande professor) och när man utreder förutsättningarna för beviljande av titeln docent.

Den pedagogiska nämnden vid farmaceutiska fakulteten bedömer den undervisningsförmågan utifrån den sökandes skriftliga redogörelse och ett undervisningsprov som den sökande har gett.

Bedömningsmatriser

Undervisningsförmågan bedöms med hjälp av följande bedömningsmatriser

I enlighet med Helsingfors universitets instruktion varierar minimikraven för undervisningsförmågan i fråga om olika anställningar som följer:

 • Professorer (full professor): undervisningsförmågan som helhet minst god
 • Biträdande professorer, andra arbetsperioden (associate professor): undervisningsförmågan som helhet minst nöjaktig
 • Biträdande professorer, första arbetsperioden (assistant professor): undervisningsförmågan som helhet minst nöjaktig
 • Äldre universitetslektor och äldre klinisk lärare: undervisningsförmågan som helhet minst god
 • Universitetslektorer: undervisningsförmågan som helhet minst god
 • Kliniska lärare: undervisningsförmågan som helhet minst nöjaktig
 • Universitetslärare: undervisningsförmågan som helhet minst god
 • Titeln docent: undervisningsförmågan som helhet minst god (universitetslagen, 89 §)

Om ordnande av undervisningen äventyras och det är ett korttids vikariat, det är möjligt att avvika från ovanstående minimikrav i anställningar som universitetslektor och universitetslärare. Vid korta vikariaten kan bedömning av undervisningsförmågan utföras även av beredningsgruppen eller liknande vid behov.

 

Den sökandes redogörelse för sina undervisningsmeriter

Till ansökan ska det bifogas en redogörelse för den sökandes undervisningsmeriter på högst 4 sidor eller en universitetsportfölj med motsvarande uppgifter.

I redogörelsen ska den sökande redogöra minst för bl.a. följande:

1. Pedagogisk utbildning och undervisningsfilosofi

 • Pedagogisk utbildning
 • Undervisningsfilosofi, uppfattning om undervisning och lärande
 • Utveckling av den pedagogiska kompetensen
 • Tillämpning av den pedagogiska utbildningen och undervisningsfilosofin

2. Praktisk erfarenhet av undervisning

 • Erfarenhet av undervisning (universitetsundervisning eller motsvarande)
 • Annan erfarenhet av utbildning som kan jämföras med undervisning
 • Samordning, organisering och planering av undervisning
 • Handledning av examensarbeten
 • Undervisning som grundar sig på forskning
 • Utveckling av undervisning och insamling av respons

3. Förmåga att producera undervisningsmaterial och läromedel

 • Produktion av läromedel
 • Användning av läromedel i undervisningen

4. Andra pedagogiska meriter

 • Priser, publikationer, expert- och förtroendeuppdrag, undervisningssamarbete, respons
Undervisningsprovet

Undervisningsprovets längd är 20 minuter och efter provet reserveras 10 minuter för diskussion.

Ämnet ska väljas som om publiken skulle bestå av studerande inom det aktuella området och föreläsningen skulle ingå i en ett studieavsnitt som hör till undervisningen inom området. Undervisningsprovets kontext (målgrupp och studieavsnitt/kurs) ska meddelas i början av undervisningsprovet. Publiken representerar den målgrupp som undervisningen riktas till. Föreläsaren kan ta hjälp av anteckningar och vanliga hjälpmedel.

I bedömningen av undervisningsprovet fäster man i första hand vikt vid hur den sökande förmår styra och främja deltagarnas lärande och hur de punkter som den sökande har lyft fram i redogörelsen för sin undervisningsförmåga syns i undervisningssituationen. Undervisningsprovet kan ha formen av en föreläsning eller seminariehandledning, men provet ska inte vara ett expertföredrag, utan undervisning för studenter. Det lönar sig att planera undervisningsprovet ur studenternas perspektiv och tänka på hur studenternas lärande och tänkande främjas och stöds i undervisningssituationen.

Det lönar sig att göra upp en plan för undervisningsprovet, där man antecknar provets viktigaste mål och lärandemålen (vad studenterna förväntas lära sig vid undervisningstillfället), det centrala innehållet, på vilket sätt den sökande försöker säkerställa att lärandemålen uppnås och hur man kan bedöma eller följa upp studenternas lärande i undervisningssituationen eller få respons på deras lärande. Undervisningsprovet behöver inte i sig bilda en fullständig helhet, utan under/efter provet kan den sökande t.ex. ge anvisningar om hur studenterna ska arbeta vidare.

Den sökande kan t.ex. dela ut föreläsningens disposition, centrala innehåll och mål till publiken. Som förberedelse lönar det sig att ta del av bedömningsmatrisen för undervisningsprovet och fundera på hur man kan göra undervisningssituationen interaktiv och hur man aktiverar studenterna i undervisningen. Dessutom lönar det sig att tänka på hur man anknyter det centrala innehållet till en större kontext eller ett praktiskt perspektiv. Undervisningssituationen bör formas så att den motsvarar den sökandes uppfattning om god undervisning och gott lärande och att den stämmer överens med den sökandens undervisningsportfölj och den undervisningsfilosofi som där beskrivs. I början/slutet av provet kan den sökande förklara hur han eller hon har byggt upp sitt undervisningsprov och hur han eller hon vill utvärdera lärandet.

Den pedagogiska nämnden bedömer varje sökandes undervisningsförmåga i detalj. Bedömningen av undervisningsförmågan som helhet grundar sig på den dokumentation om sin undervisning som den sökande har lämnat in och på undervisningsprovet. I bedömningen av undervisningsprovet och undervisningsförmågan används bedömningsmatriser.

För att uppnå en viss färdighetsnivå i bedömningen av undervisningsförmågan behöver inte alla kriterier på den aktuella nivån nödvändigtvis uppfyllas, utan olika delområden kan kompensera varandra. Den sökande ska betrakta responsen på undervisningsförmågan (utlåtandet) som en del av sitt eget lärande.